Άρθρο 18 – (άρ. 18 Α-Π) ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών διατηρούνται στο μέτρο που συμβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση του παρόντος νόμου.