Άρθρο 16 – (άρ. 16 Α-Π) ΓΛΩΣΣΕΣ

1. Το πιστοποιητικό πρέπει να μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα.