Άρθρο 11 – (άρ. 12 Α-Π) ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Η αρχή διαβίβασης της παρ. 2 του άρθρου 4 ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σχετικά με αποφάσεις ή μέτρα, συνεπεία των οποίων η απόφαση παύει να είναι εκτελεστή ή να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους εκτέλεσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
2. Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 διακόπτει την εκτέλεση της απόφασης μόλις η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης πληροφορήσει ότι έλαβε τέτοια απόφαση ή μέτρο.