Άρθρο 14 – (άρ. 14 Α-Π) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να αποδειχθεί εγγράφως για :
α) τη διαβίβαση της απόφασης στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το την παρ. 4 του άρθρου 5 ,
β) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας απόφασης, σύμφωνα με το εδ. τελευταίο της παρ. 3 άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α εδάφιο τελευταίο και ζ καθώς και για τους λόγους της απόφασης αυτής,
γ) την ολική ή μερική μη εκτέλεση της απόφασης για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10 και στην παρ. 1 του άρθρου 11 ,
δ) την εκτέλεση της απόφασης, μόλις η εκτέλεση ολοκληρωθεί.