Άρθρο 15 – (άρ. 15 Α-Π) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2, το κράτος έκδοσης δεν έχει δικαίωμα να προβεί στην εκτέλεση απόφασης που διαβιβάσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης επανέρχεται στο κράτος έκδοσης:
α) μόλις η αρχή διαβίβασης της παρ. 2 του άρθρου 4 ενημερωθεί από το κράτος εκτέλεσης για την ολική ή μερική μη εκτέλεση ή τη μη αναγνώριση στις περιπτώσεις του άρθρου 8, με εξαίρεση το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β, και στην περίπτωση του άρθρου 12 παράγραφος 1,
β) όταν το κράτος εκτέλεσης πληροφορήθηκε από την αρχή διαβίβασης της παρ. 2 του άρθρου 4 ότι η απόφαση δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα του, σύμφωνα με το άρθρο 11,
3. Εάν, μετά τη διαβίβαση απόφασης κατά το άρθρο 5, η αρχή διαβίβασης της παρ. 2 του άρθρου 4 λάβει χρηματικό ποσό που κατέβαλε αυτοβούλως ο καταδικασθείς σε σχέση με την απόφαση, η εν λόγω αρχή ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.