Άρθρο 17 – (άρ. 17 Α-Π) ΕΞΟΔΑ

Εάν από την εκτέλεση απόφασης στην Ελλάδα προκαλούνται δαπάνες επί του ελληνικού εδάφους, αυτές βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.