Άρθρο 09 – (άρ. 8 Α-Π) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ

1. Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4, όταν διαπιστώνει ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά πράξεις που δεν διαπράχθηκαν στο έδαφος του κράτους έκδοσης, δύναται να αποφασίσει τη μείωση του ποσού της ποινής που επιβλήθηκε μέχρι το μέγιστο όριο που προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο για το ίδιο αδίκημα, όταν οι πράξεις εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.
2. Η αρχή εκτέλεσης της παρ. 1 του άρθρου 4 μετατρέπει, εφόσον απαιτείται, το ποσό της ποινής σε ευρώ με την ισοτιμία που ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της ποινής.