Άρθρο 12 – (άρ. 11 Α-Π) ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ METΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ

1. Χάρις και μετριασμός ποινής δύναται να χορηγείται από το κράτος έκδοσης καθώς και το κράτος εκτέλεσης.
2. Με την επιφύλαξη των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10, μόνο το κράτος έκδοσης δύναται να αποφανθεί επί αίτησης αναθεώρησης της απόφασης.