Άρθρο 08 – Επίλυση διαφωνίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Εθνικών Εισαγγελικών Αρχών

Ο Άρειος Πάγος αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιότητας για τη διερεύνηση υπόθεσης, όταν υπάρξει διαφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Εισαγγελικής Αρχής σχετικά με το αν η αξιόποινη συμπεριφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 παράγραφοι 2, 3 και 25 παράγραφοι 2, 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.
Η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον/στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο/η οποίος/α την εισάγει με πρότασή του/της εντός τριών (3) ημερών στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε Συμβούλιο και αποφαίνεται εντός τριών (3) ημερών.