Άρθρο 04 – Σύσταση Τμήματος Ελλήνων/ίδων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

1. Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου συστήνεται λειτουργικά ανεξάρτητο Τμήμα Ελλήνων/ίδων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (εφεξής «Τμήμα»), που εδρεύει στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
2. Η στελέχωση του «Τμήματος» γίνεται με μετάθεση και τοποθέτηση ή απόσπαση επτά (7) εισαγγελικών λειτουργών και συγκεκριμένα: δύο (2) αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, από τους οποίους ο ένας είναι πλήρους απασχόλησης και εκτός των άλλων καθηκόντων του διευθύνει διοικητικά το «Τμήμα», ενώ ο έτερος αναπληρωτής του είναι μερικής απασχόλησης, ένας/μία (1) εισαγγελέας εφετών, δύο (2) αντεισαγγελείς εφετών και δύο (2) εισαγγελείς πρωτοδικών, όλοι με πλήρη απασχόληση.
3. Για τη λειτουργία του «Τμήματος» συστήνονται και αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των εισαγγελικών λειτουργών ως εξής: μία (1) αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μία ( 1) εισαγγελέα εφετών, δύο (2) αντεισαγγελέων εφετών και δύο (2) εισαγγελέων πρωτοδικών.
4. Σε περίπτωση προαγωγής ο/η Έλληνας/ίδα Ευρωπαίος/α Εντεταλμένος/η Εισαγγελέας συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα, που του/της ανατέθηκαν κατά το διορισμό του/της μέχρι τη λήξη της θητείας του/της.
5. Συγκροτείται Γραμματεία του «Τμήματος» για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Ελλήνων/ίδων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και συστήνονται πέραν των υπαρχουσών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ κλάδου Γραμματέων, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου Πληροφορικής και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων.
6. α) Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της ανωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένα άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι δε υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η επαρκής γνώση μιας άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πρόσθετο προσόν.
β) Η στελέχωση της Γραμματείας του Τμήματος γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με μετάθεση ή απόσπαση, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων δικαστικών υπαλλήλων και απόφασης του/της Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος διοικητικά το «Τμήμα» αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, για διάρκεια τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, ανά τριετία. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο «Τμήμα» ύστερα από πρόσκληση του διευθύνοντος διοικητικά το «Τμήμα» αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Η αρχική στελέχωση της Γραμματείας του «Τμήματος» πραγματοποιείται αποκλειστικά με αποσπάσεις.
γ) Καθήκοντα Προϊσταμένου/ης της Γραμματείας του «Τμήματος» ασκεί υπάλληλος ΠΕ, με βαθμό Α, απόφοιτος /η νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών, που ορίζεται με πράξη του/της ίδιου/ας αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η θέση του/της Προϊσταμένου/ης της Γραμματείας του «Τμήματος» αντιστοιχεί σε θέση Προϊσταμένου/ης Τμήματος για όλες τις συνέπειες και η θητεία του/της αυτή λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του/της εξέλιξη. Η θητεία των αποσπασμένων δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας του «Τμήματος» λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία προέρχονται.