Άρθρο 02 – Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του/της Έλληνα/ίδας Ευρωπαίου/ας Εισαγγελέα

1. Οι υποψήφιοι/ες για την θέση του/της Ευρωπαίου/ας Εισαγγελέα απαιτείται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησή τους:
α. Να κατέχουν το βαθμό τουλάχιστον του/της εισαγγελέα πρωτοδικών έως και του/της εισαγγελέα εφετών. Ο/Η εισαγγελέας πρωτοδικών πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθμό αυτό.
β. Να έχουν τη δυνατότητα υπηρέτησης στην Εισαγγελική Αρχή, τουλάχιστον δέκα (10) έτη μέχρι την αποχώρησή τους.
2. Οι υποψήφιοι/ες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Να παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας.
β. Τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν την υποβολή της αίτησής του/της να μην του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη της επίπληξης και να μην εκκρεμεί σε βάρος του κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πειθαρχική αγωγή.
γ. Να μην έχει καταδικαστεί για έγκλημα και να μην εκκρεμεί σε βάρος του/της ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 37 του ν. 1756/1988 (Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών), όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.
δ. Να διαθέτουν τη σχετική πρακτική πείρα στο εθνικό νομικό σύστημα, στις έρευνες στον χρηματοοικονομικό τομέα, στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Υπηρεσία σχετιζόμενη με διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις θεωρείται η προϋπηρεσία σε θέση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα, σε οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου Διεθνούς Οργανισμού.
ε. Να κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, στις ποινικές επιστήμες ή στην εγκληματολογία ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στις οικονομικές επιστήμες ή σε άλλον συναφή τομέα.
στ. Να έχουν άριστη πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας.
3. α) Ο/Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μόλις ενημερωθεί για την έναρξη της διαδικασίας διορισμού ή αντικατάστασης του/της Έλληνα/ιδας Ευρωπαίου/ας Εισαγγελέα, ορίζει εύλογη προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, καθώς και καταληκτική ημερομηνία επιλογής. Επίσης, γνωστοποιεί πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και εγγράφως στους/στις διευθύνοντες/ουσες τις εισαγγελίες εφετών και πρωτοδικών της επικράτειας, προς ενημέρωση των υφισταμένων τους.
β) Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν στη γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα και φάκελο δικαιολογητικών, από τον οποίο αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια του παρόντος άρθρου.
4. Η επιλογή των τριών (3) υποψηφίων για τη θέση του/της Ευρωπαίου/ας Εισαγγελέα του άρθρου 16 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, πραγματοποιείται από τον/την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ύστερα από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του παρόντος άρθρου, καθώς και των ατομικών τους φακέλων. Ακολουθεί συνέντευξη των υποψηφίων, που πληρούν τα τυπικά προσόντα, οι οποίοι καλούνται από τον/την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τούτο με έγγραφη ατομική πρόσκληση, που τους επιδίδεται με μέριμνα του/της διευθύνοντα/ούσας την εισαγγελία που υπηρετούν.
Οι υποψήφιοι, που επιλέγησαν καθώς και αυτοί που απερρίφθη η αίτησή τους, ενημερώνονται σχετικά από τον/την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την ίδια διαδικασία, που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσης παραγράφου.
5. Η πρόταση του/της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όσον αφορά τους/τις τρεις (3) υποψηφίους/ες για τη θέση Έλληνα/ίδας Ευρωπαίου/ας Εισαγγελέα, μαζί με την αίτηση και τον φάκελο υποψηφιότητας εκάστου/ης, διαβιβάζεται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ακολουθήσει κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 η επιλογή και ο διορισμός του/της Έλληνα/ίδας Ευρωπαίου/ας Εισαγγελέα.
6. Στον/ην Έλληνα/ίδα Ευρωπαίο/α Εισαγγελέα, που διορίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, χορηγείται ειδική κανονική άδεια χωρίς αποδοχές, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι να λήξει η εξαετής θητεία του ή επί παράτασης η εννεαετής θητεία του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.