Άρθρο 01 – Επιλογή υποψηφίου/ας για τη θέση του/της Ευρωπαίου/ας Γενικού/ης Εισαγγελέα

1. Ο/Η υποψήφιος/α για την θέση του/της Ευρωπαίου/ας Γενικού/ης Εισαγγελέα απαιτείται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησή του/της:
α. Να κατέχει το βαθμό του/της αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή του/της εισαγγελέα εφετών.
β. Να έχει δυνατότητα υπηρέτησης στην εισαγγελική αρχή τουλάχιστον οκτώ (8) ετών μέχρι την αποχώρησή του/της.
2. Ο/Η υποψήφιος/α κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του/της πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Να παρέχει εχέγγυα ανεξαρτησίας.
β. Τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν την υποβολή της αίτησής του/της να μην του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη της επίπληξης και να μην εκκρεμεί σε βάρος του κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πειθαρχική αγωγή.
γ. Να μην έχει καταδικαστεί για έγκλημα και να μην εκκρεμεί σε βάρος του/της ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 37 του ν. 1756/1988 (Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών), όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.
δ. Να διαθέτει τη σχετική πρακτική πείρα στο εθνικό νομικό σύστημα, στις έρευνες στον χρηματοοικονομικό τομέα, στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ή να έχει υπηρετήσει ή να υπηρετεί ως ευρωπαίος/α εισαγγελέας. Υπηρεσία σχετιζόμενη με διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις θεωρείται η προϋπηρεσία σε θέση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα, σε οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου Διεθνούς Οργανισμού.
ε. Να διαθέτει επαρκή διευθυντική πείρα και προσόντα για τη θέση.
στ. Να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, στις ποινικές επιστήμες ή στην εγκληματολογία ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στις οικονομικές επιστήμες ή σε άλλον συναφή τομέα.
ζ. Να έχει άριστη πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας.
3. α) Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει την υποψηφιότητά του/της σύμφωνα με τους όρους και προς την υπηρεσία που ορίζει η δημοσιευμένη κατ’ άρθρο 14 παράγραφο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοικτή πρόσκληση, μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην γραμματεία της οποίας κατατίθεται η αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα και φάκελο δικαιολογητικών, από τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου.
β) Ο/Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ελέγξει την πληρότητα των φακέλων και να απορρίψει με αιτιολογημένη πράξη του/της τις υποψηφιότητες που δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα τα τυπικά προσόντα και κριτήρια του παρόντος άρθρου. Ακολούθως παρέχει εγγράφως την έγκρισή του/της στους/στις υποψηφίους/ες, προκειμένου οι ίδιοι/ες να διενεργήσουν τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της υποψηφιότητάς τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανοιχτή πρόσκληση.
4. Στον/ην Έλληνα/ιδα Ευρωπαίο/α Γενικό/η Εισαγγελέα, που διορίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, χορηγείται ειδική κανονική άδεια χωρίς αποδοχές, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι να λήξει η επταετής θητεία του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.