Άρθρο 06 – Ανακριτικές πράξεις δικονομικού καταναγκασμού- Ισχύς απορρήτων

1. Ο/Η Έλληνας/ίδα Ευρωπαίος/α Εντεταλμένος/η Εισαγγελέας δύναται να διατάσσει ή να ζητεί αρμοδίως αιτιολογημένα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τα μέτρα του άρθρου 30 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, με την εξαίρεση της δεύτερης περιόδου του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, οσάκις ερευνάται αξιόποινη πράξη της καθύλην, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου Κανονισμού, αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης, υπό τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και κατά τις περιπτώσεις που διατάσσει ή ζητεί τα αντίστοιχα μέτρα ο/η Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και ο/η Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ανωτέρω Κανονισμού, για τη νομική δέσμευση από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου ορισμένων κατηγοριών προσώπων ή επαγγελματιών ισχύει έναντι του/της Έλληνα/ίδας Ευρωπαίου/ας Εντεταλμένου/ης Εισαγγελέα, ό,τι ισχύει έναντι του/της Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και του/της Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.