Άρθρο 03 – Επιλογή υποψηφίων για τη θέση των Ελλήνων/ίδων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

1. Οι υποψήφιοι/ες για τις επτά (7) θέσεις των Ελλήνων/ίδων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων απαιτείται κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησής τους:
α) Να κατέχουν τουλάχιστον τον βαθμό του/της εισαγγελέα πρωτοδικών έως και αυτού του/της αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
β) Να έχουν προϋπηρεσία όσον αφορά μεν τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον βαθμό του/της εισαγγελέα πρωτοδικών, όσον αφορά δε τον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας τουλάχιστον τριών (3) ετών στον βαθμό του/της αντεισαγγελέα εφετών.
γ) Να έχουν δυνατότητα υπηρέτησης στην Εισαγγελική Αρχή μέχρι την αποχώρησή τους τουλάχιστον έξι (6) έτη για όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.
2. Οι υποψήφιοι/ες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Να παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας.
β. Τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν την υποβολή της αίτησής του/της να μην του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη της επίπληξης και να μην εκκρεμεί σε βάρος του κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πειθαρχική αγωγή.
γ. Να μην έχει καταδικαστεί για έγκλημα και να μην εκκρεμεί σε βάρος του/της ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 37 του ν. 1756/1988 (Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών), όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση.
δ. Να διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα και την ανάλογη πρακτική πείρα στο εθνικό νομικό σύστημα.
ε. Να κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, στις ποινικές επιστήμες ή στην εγκληματολογία ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στις οικονομικές επιστήμες ή σε άλλον συναφή τομέα.
στ. Να έχουν άριστη πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας.
3. α) Ο/Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μόλις ενημερωθεί για την έναρξη της διαδικασίας διορισμού ή αντικατάστασης των Ελλήνων/ίδων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ορίζει εύλογη προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων και των φακέλων των ενδιαφερομένων και καταληκτική ημερομηνία επιλογής. Επίσης, γνωστοποιεί πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και εγγράφως στους/στις διευθύνοντες/ουσες τις εισαγγελίες εφετών και πρωτοδικών της επικράτειας, προς ενημέρωση των υφισταμένων τους.
β) Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν στη γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα και φάκελο δικαιολογητικών, από τον οποίο αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια του παρόντος άρθρου.
4. Η επιλογή των επτά (7) υποψηφίων για το διορισμό ως ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, πραγματοποιείται από τον/την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του παρόντος άρθρου, καθώς και των ατομικών τους φακέλων και συνέντευξη των υποψηφίων, που πληρούν τα τυπικά προσόντα, οι οποίοι καλούνται από τον/την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τούτο με έγγραφη ατομική πρόσκληση, που τους επιδίδεται με μέριμνα του/της διευθύνοντα/ούσας την εισαγγελία που υπηρετούν.
Οι υποψήφιοι, που επιλέγησαν καθώς και αυτοί που απερρίφθη η αίτησή τους, ενημερώνονται σχετικά από τον/την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την ίδια διαδικασία, που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσης παραγράφου.
5. Η πρόταση του/της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους/τις επτά (7) υποψηφίους/ες για την θέση των Ελλήνων/ιδων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, μαζί με την αίτηση και τον φάκελο εκάστου/ης διαβιβάζεται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συλλογικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να ακολουθήσει κατά το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 η επιλογή και ο διορισμός τους.
6. Οι Έλληνες/ιδες Ευρωπαίοι/ες Εντεταλμένοι/ες Εισαγγελείς που διορίζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, μετατίθενται ή αποσπώνται και τοποθετούνται με προεδρικό διάταγμα μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση ανανέωσης η παράταση της θητείας γίνεται με την ίδια ως άνω διαδικασία.