Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης.

Ευχαριστώ όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στην Δημόσια Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2014 επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων».

Η υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εισήχθη με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014 και εξειδικεύεται με την παρούσα απόφαση, αποτελεί μια ακόμη καινοτόμα ρύθμιση προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Στην παρούσα συγκυρία, θεωρούμε καθοριστικής σημασίας την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης σε θέματα διαφάνειας στον τρόπο που δαπανώνται οι επιχορηγήσεις που παρέχονται από δημόσιους φορείς. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα λάβει υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην εκπόνηση του τελικού περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης. 

 

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»

Με βασικό άξονα την ενίσχυση της διαφάνειας στις επιχορηγήσεις που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα και στον τρόπο που αυτές δαπανώνται, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων»

Η Υπουργική Απόφαση εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10Β ν. 3861/2010(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»

Η διάταξη αυτή  δρα συμπληρωματικά με τη διάταξη της περίπτωσης 18 παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 3861/2010 σύμφωνα με την οποία στο διαδίκτυο αναρτώνται  «πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου». Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται με την ανάρτηση της πράξης επιχορήγησης ενισχύεται περαιτέρω με την δημοσιοποίηση των στοιχείων που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση.

Στην παρούσα συγκυρία, θεωρούμε καθοριστικής σημασίας την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης σε θέματα διαφάνειας στον τρόπο που δαπανώνται οι επιχορηγήσεις που παρέχονται από δημόσιους φορείς. Προσκαλούμε λοιπόν τον κάθε πολίτη, τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και τους κυβερνητικούς φορείς να σχολιάσουν και να συμβάλλουν στην εκπόνηση του τελικού περιεχομένου της παρούσας Υπουργικής Απόφασης  .

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Δεκεμβρίου 2014 (12:00μμ).

 

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εύη Χριστοφιλοπούλου.