Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διατάξεων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την “Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας”.
Για την υποστήριξη των προσπαθειών μεταρρύθμισης της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2013, το ΥΔΜΗΔ και η Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης και Εδαφικής Ανάπτυξης του Ο.Ο.Σ.Α. ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεισφοράς που υπογράφηκε … προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν συνοπτικά τα διοικητικά βάρη που προκύπτουν λόγω νόμων και κανονισμών σε 13 τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ο ΟΟΣΑ συνεργάστηκε στενά με επιχειρηματικές ενώσεις, εταιρείες και άλλους φορείς προκειμένου να εντοπιστούν οι επιβαρυντικοί κανονισμοί, καθώς και οι προτεραιότητες πολιτικών για απλούστευση. Με τη χρήση τυποποιημένης διεθνούς μεθοδολογίας, η έκθεση του ΟΟΣΑ εντόπισε διοικητικά βάρη ύψους 3,28 δισεκατομμυρίων ευρώ και διοικητικό κόστος ύψους 4,08 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας χρησιμοποιώντας την ελληνική εκδοχή του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κοστολογείται το βάρος που υφίστανται οι επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση, ειδικά σε σχέση με τη συμπλήρωση εντύπων προκειμένου να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα, περισσότερα από τα ¾ των διοικητικών βαρών που μετρήθηκαν αφορούν 3 τομείς προτεραιότητας : ΦΠΑ, Εταιρικό Δίκαιο και Δημόσιες Συμβάσεις.
Η απομείωση των διοικητικών βαρών είναι μια σύνθετη διαδικασία, που παρεμβαίνει σε πολλά επίπεδα και εκτείνεται σε 13 τομείς της οικονομίας. Η φύση των συστάσεων απαιτεί διαφορετικό τρόπο υλοποίησης. Για την υλοποίηση κάποιων συστάσεων απαιτείται η ψηφιοποίηση ή η προτυποποίηση μιας διαδικασίας. Για την εφαρμογή και υλοποίηση άλλων συστάσεων απαιτείται νομοθετική παρέμβαση.
Πέρα από τις συγκεκριμένες συστάσεις στους επιλεγμένους τομείς, αυτή η έκθεση παρέχει ορισμένες γενικότερες συστάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των προσπαθειών μείωσης των διοικητικών βαρών στην Ελλάδα. Τονίζεται η ανάγκη εστίασης σε ευρύτερες κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη της κανονιστικής ποιότητας και την καλύτερη εφαρμογή του Ν. 4048/2012 για την καλή νομοθέτηση (Ν.4048 ΦΕΚ 34Α 23.02.2012, Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης).
Στις γενικές συστάσεις περιλαμβάνονται η διεύρυνση και η επέκταση των έργων μείωσης των διοικητικών βαρών σε αυτά που έχουν άμεση σχέση με τους πολίτες και τις δημόσιες αρχές, η ανάπτυξη οδηγιών σχετικά με τα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα για τη μείωση των κανονιστικών βαρών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αδειοδότησης και της ελαχιστοποίησης των απαιτήσεων υποβολής αναφορών και τήρησης αρχείων. Το πραγματικό διακύβευμα όμως είναι η ανάπτυξη μιας πάγιας στρατηγικής αποτίμησης και ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους μέσω της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου και της πραγματικής απλούστευσης των διαδικασιών.
Επί της ουσίας αυτό που επιχειρείται είναι η επαναξιολόγηση των κανονιστικών ορίων του κράτους και ο περιορισμός της παρέμβασης, όπου χρειάζεται στοχεύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ώστε να γίνει η Ελλάδα πιο φιλική για τους επενδυτές.
Η σημασία της μελέτης που συνέταξε ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το ΥΔΜΗΔ είναι εξαιρετικά σημαντική, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη άσκηση διοικητικών βαρών, αλλά στοχεύει στην εμπέδωση μιας κουλτούρας απλούστευσης και μείωσης διοικητικών βαρών, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση. Αυτή η άσκηση μείωσης διοικητικών βαρών δεν θα είναι μια χρονικά περιορισμένη άσκηση, αλλά μια άσκηση η οποία θα ενσωματωθεί σε πρακτικές καλής νομοθέτησης και καλής ρυθμιστικής εφαρμογής κανόνων που θα συνοδεύει από εδώ και στο εξής τη δημόσια διοίκηση.
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην παρούσα διαβούλευση και να διατυπώσει τις απόψεις, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις ιδέες του, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες και θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση των διατάξεων πριν την εισαγωγή του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης ορίζεται η 11η Ιουλίου 2014.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.
Ο Υπουργός ΔΜΗΔ
Κυριάκος Μητσοτάκης