Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με βασικούς άξονες την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη και της επιχείρησης στη δημόσια διοίκηση, την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης που διεξάγεται στη χώρα και την κατάκτηση ενός διεθνώς αποδεκτού επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η ανοιχτή διακυβέρνηση μέσω της συμμετοχής των πολιτών, η επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της επικοινωνίας των βασικών δημόσιων μητρώων, η εξοικονόμηση πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποδομών, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα αποτελούν τις σημαντικότερες δεσμευτικές αρχές που, σύμφωνα με την προτεινόμενη στρατηγική, θα πρέπει να πληρούνται κατά το σχεδιασμό, την έγκριση και την υλοποίηση των πολιτικών, των δράσεων και των επί μέρους έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στην παρούσα συγκυρία, θεωρούμε καθοριστικής σημασίας την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης επί της στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των προϋποθέσεων υλοποίησής της, και αυτό επειδή:
– Η ελληνική δημόσια διοίκηση καλείται να κάνει ένα μεγάλο άλμα ψηφιακής αναβάθμισης, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και εξειδικευμένων επιχειρήσεων.
– Παράλληλα, ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδος, 2014-2020. Με στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων απαιτείται ορθολογικός σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ βάσει μιας δεσμευτικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής.
Προσκαλούμε λοιπόν τον κάθε πολίτη να σχολιάσει και να συμβάλλει στην εκπόνηση του τελικού περιεχομένου της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Προσκαλούμε επίσης τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και όλους τους κυβερνητικούς φορείς που προγραμματίζουν δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2014 (13:00).

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εύη Χριστοφιλοπούλου.