Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση «Ενεργειών Αναδιοργάνωσης Δομών και Λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 18η Ιουνίου 2013 το παρόν σχέδιο Διακήρυξης για τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση ενεργειών αναδιοργάνωσης δομών και λειτουργιών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλούμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλετε ενεργά στη μεταρρύθμιση του κράτους.
Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μανούσος Βουλουδάκης