Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014.

Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.

Η πρώτη και η δεύτερη υποβληθείσες εκθέσεις, σε συνέχεια διαβούλευση και συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://data.gov.gr/pages/annualreport. Την παρούσα χρονική περίοδο, έχει συνταχθεί σχέδιο έκθεσης το οποίο αφορά την περιγραφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το σύνολο των ενεργειών οι οποίες ανελήφθησαν το 2017 από το Υπουργείο και τα βασικά σημεία του σχεδιασμού ως προς την πολιτική των ανοικτών δεδομένων για τα επόμενα έτη. Ειδικότερα, η έκθεση διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια:

1. Εισαγωγή
2. Θεσμικό πλαίσιο ν. 4305/2014: Ανακεφαλαίωση
3. Επιχειρησιακή διάσταση – ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή του Ν. 4305/2014
4. Αποτίμηση εφαρμογής πολιτικής ανοικτών δεδομένων
5. Γενική Αποτίμηση Πολιτικής – Αποτίμηση υλοποίησης σχεδίου δράσης 2016-2017
6. Σχέδιο δράσης για τα επόμενα έτη
7. Τρέχουσες εξελίξεις

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.
Η Υπουργός
Όλγα Γεροβασίλη