Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος » Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης − αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α’).

Μανούσος Βολουδάκης

Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης