Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση επί της «Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την υλοποίηση ενεργειών εφαρμογής της αναδιοργάνωσης σημαντικών εποπτευόμενων φορέων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος», της Κατηγορίας Πράξεων 1.1.2.β., του Ειδικού Στόχου 1.1, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στον ιστοχώρο www.opengov.gr. για διαβούλευση

Με το παρόν σχέδιο Διακήρυξης για τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου για την αναδιοργάνωση των δομών και λειτουργιών σημαντικών εποπτευόμενων φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης που θέτουμε σήμερα σε διαβούλευση, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολο της .
Οι συμφωνίες – πλαίσιο αποτελούν πολύτιμα και δοκιμασμένα εργαλεία για την πραγματοποίηση μεγάλων έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό, λάβαμε την απόφαση να τα αξιοποιήσουμε στην μεγάλη προσπάθεια να αναδιοργανώσουμε το δημόσιο τομέα.
Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλούμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλλετε ενεργά στη μεταρρύθμιση του κράτους.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 31η Μαΐου 2012.