Ερώτημα 4

4. Πώς θα ήταν κατά την άποψή σας δυνατό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη οργάνωση και η καλύτερη δυνατή λειτουργία των νέων σχημάτων και ταυτόχρονα να λαμβάνονται υπόψη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και αναπτυξιακές δυνατότητες;

 • Η τοπική αυτόνομη διοίκηση θεωρείται αποτελεσματικότερη για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και λύσεων

 • 7 Ιουλίου 2017, 16:10 | ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Έχουμε τη γνώμη ότι το σχήμα που μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός νέου λιμενικού συστήματος θα πρέπει να βασίζεται: Α. Στην ομοιομορφία Β. Στην οργανική σύνδεση με τον Α΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γ. Στην κατά το δυνατόν ευέλικτη μορφή οργάνωσης και λειτουργίας.

  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα νέα σχήματα θα πρέπει να έχουν την ίδια νομική μορφή και κοινό πλαίσιο λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία του συστήματος και καλλιεργώντας κλίμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης στους χρήστες των λιμένων, διατηρώντας ταυτόχρονα τις τοπικές ιδιαιτερότητες και αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές προοπτικές όπως τις αντιλαμβάνεται η τοπική κοινωνία στα πλαίσια πάντα ενός ενιαίου κεντρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η έμφαση κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να δοθεί στο πιθανό μέγεθος του κάθε φορέα αλλά στην προοπτική της βιωσιμότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής που αυτός εμφανίζει και μπορεί με την αξιοποίηση των εργαλείων που θα του δώσει το νέο σύστημα λιμενικής διακυβέρνησης να μεγιστοποιήσει προς όφελος πρώτα της τοπικής και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.

  Η νομική μορφή που μπορεί πιθανότατα να ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία είναι αυτή της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης(ίσως ειδικού σκοπού).

 • 7 Ιουλίου 2017, 14:47 | ΟΛΝΕ ΑΕ

  Σε επίπεδο Περιφέρειας ή Νομού να επιχειρηθεί να λειτουργήσει περιοδικά ένα συμβουλευτικό όργανο με εκπροσώπους όλων των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και όλων των τοπικών συλλόγων και σωματείων που εκπροσωπούν τους Παραγωγικούς φορείς της περιοχής που είναι στα όρια του κάθε Οργανισμού Λιμένα ώστε να εξετάζονται και επεξεργάζονται προτάσεις και δυνατότητες αναπτυξιακής δράσης.

 • 7 Ιουλίου 2017, 14:54 | ΛΙΜΕΝ.ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  4. Αποτελεσματική οργάνωση
  Έχει ήδη απαντηθεί στα παραπάνω ερωτήματα 1,2 και 3, της παρούσας διαβούλευσης

 • 7 Ιουλίου 2017, 14:15 | ΣΙΤΕΣΑΠ

  Πριν από την μορφή και το οργανωτικό πρέπει να δούμε τα ζητούμενα που κατά την άποψη μας είναι τα παρακάτω: 1. Κεντρικός Σχεδιασμός που αφορά βελτιώσεις ως προς την υπάρχουσα υποδομή αλλά και την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού καθώς και την κατασκευή νέων λιμανιών σε περιοχές – νησιά που υπάρχει ανάγκη. 2) Για την πραγματοποίηση του σχεδιασμου χρειάζονται πόροι. Οι πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τον κρατικό προυπολογισμό (υπουργείου, περιφέρειας, δήμων) ή από επιδοτούμενα Ευρωπαικά Προγράμματα. Επομένως το ερώτημα είναι ποιός είναι ο φορέας που μπορεί να σχεδιάσει, να υποβάλει προτάσεις και προγράμματα και να υλοποιήσει τα έργα; Μάλλον ένα ΝΠΙΔ κάτω από τον έλεγχο του ΥΝΑ 3) Στα νέα σχήματα θα πρέπει ν’αντιπροσωπεύονται οι τοπικές κοινωνίες μέσω των Δήμων, οι Επαγγελματικές Ενώσεις που έχουν σχέση με το κάθε λιμάνι και οι Πλοιοκτητικές Ενώσεις

 • 7 Ιουλίου 2017, 13:31 | ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Η μορφή της Οργάνωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει με αποτελεσματικό τρόπο την λειτουργία και θα έχει το χαρακτηριστικό της αυτοδυναμίας, τόσο στη δομή και οργάνωση των Φορέων, πάντα με το στοιχείο της ικανότητος από πλευράς οργάνωσης αλλά και το χαρακτηριστικό των flexible διαδικασιών, σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, με κυρίαρχο πάντα τον τρόπο εξασφάλισης των οικονομικών πόρων, με γνώμονα τον βαθμό ανταποδοτικότητας του κάθε έργου.

 • 7 Ιουλίου 2017, 12:13 | Θεοδώρα Γιαντσή

  Για τα παραπάνω αναφερόμενα προτείνεται η δημιουργία Διαχειριστικών Φορέων Λιμενικών Εγκαταστάσεων δύο (2) επιπέδων ώστε ο γενικός προγραμματισμός να γίνεται σε κρατικό επίπεδο και η επιχειρησιακή λειτουργία να γίνεται με κριτήρια αγοράς.
  Η νομική μορφή του Διαχειριστικού φορέα Α’ επιπέδου θα είναι κρατικός φορέας (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ. ή μονάδα του Υ.Π.Π.Ν. ) και η νομική μορφή του Διαχειριστικού Φορέα Β’ Επιπέδου θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία.
  Η συμμετοχή των ΟΤΑ εκτός των Διοικητικών Συμβουλίων και της διαβούλευσης, θα είναι δυνατή με την σύναψη συμβάσεων παραχώρησης για την διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων κάτω από ξεκάθαρους όρους, εντός των δυνατοτήτων των ΟΤΑ και μέσα στα πλαίσια της γενικής λιμενικής πολιτικής.
  Για την επιτυχία του παραπάνω αναφερόμενου σχήματος βασική προϋπόθεση είναι η κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα και η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας του Λιμενικού Συστήματος. Το εγχείρημα αυτό χρειάζεται χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 4 ετών και την συναίνεση της πολιτείας και της κοινωνίας για να επιτύχει.

 • 7 Ιουλίου 2017, 07:17 | Παναγιώτης Μέξης (Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Ερμιονίδας)

  • Κανένα σχήμα δεν λειτουργεί καλύτερα παρά μόνο αυτό σε τοπικό
  επίπεδο. Η κάλυψη των τοπικών αναγκών και η τοπική ανάπτυξη επιτυγχάνονται μόνο με άμεσες λύσεις και έγκαιρες παρεμβάσεις και αυτή τη δυνατότητα την έχουν ουσιαστικά οι κατά τόπους διοικήσεις.
  • Πλήρη στελεχιακή – επάρκεια των Υπηρεσιών, εκπαίδευση υπαλλήλων
  και μελών της διοίκησης των φορέων περί διαχείρισης και λειτουργίας λιμένων

 • 6 Ιουλίου 2017, 23:50 | Θεοδώρα Γιαντσή

  Για τα παραπάνω αναφερόμενα προτείνεται η δημιουργία Διαχειριστικών Φορέων Λιμενικών Εγκαταστάσεων δύο (2) επιπέδων ώστε ο γενικός προγραμματισμός να γίνεται σε κρατικό επίπεδο και η επιχειρησιακή λειτουργία να γίνεται με κριτήρια αγοράς.
  Η νομική μορφή του Διαχειριστικού φορέα Α’ επιπέδου θα είναι κρατικός φορέας (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ. ή μονάδα του Υ.Π.Π.Ν. ) και η νομική μορφή του Διαχειριστικού Φορέα Β’ Επιπέδου θα είναι Ανώνυμη Εταιρεία.
  Η συμμετοχή των ΟΤΑ εκτός των Διοικητικών Συμβουλίων και της διαβούλευσης, θα είναι δυνατή με την σύναψη συμβάσεων παραχώρησης για την διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων κάτω από ξεκάθαρους όρους, εντός των δυνατοτήτων των ΟΤΑ και μέσα στα πλαίσια της γενικής λιμενικής πολιτικής.
  Για την επιτυχία του παραπάνω αναφερόμενου σχήματος βασική προϋπόθεση είναι η κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα και η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας του Λιμενικού Συστήματος. Το εγχείρημα αυτό χρειάζεται χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 4 ετών και την συναίνεση της πολιτείας και της κοινωνίας για να επιτύχει.
  Με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση του λιμενικού συστήματος επιτυγχάνονται :
  • Η αποτελεσματική και λειτουργική διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων
  • Η μείωση της γραφειοκρατίας
  • Η διευκόλυνση των επενδύσεων
  • Η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και εισαγωγή νέων καινοτόμων υπηρεσιών
  • Η αξιοποίηση των υφισταμένων πόρων, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού
  • Η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θέσεων υψηλής εξειδίκευσης
  • Η αποφυγή διπλών επενδύσεων και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας
  • Η διαφάνεια των διαδικασιών
  • Η αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων (δημοσίων ή ιδιωτικών)
  • Η εξεύρεση ρόλου για κάθε λιμένα και η αποφυγή εσωτερικού ανταγωνισμού
  • Η διευκόλυνση εισόδου και εξόδου νέων παικτών στο σύστημα
  • Η αναβάθμιση του ρόλου των λιμένων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών
  • Η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου με το Ευρωπαϊκό
  • Η δημιουργία ευκαιριών και τέλος
  • Η ανάπτυξη Ενιαίας Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.
  Τα νέα σχήματα θα πρέπει να δύνανται να χρηματοδοτηθούν από:
  • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
  • Χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους ( Ταμεία της Ε.Ε.)
  • Δανειοδότηση
  • Ιδίους Πόρους (Τέλη, παροχή Υπηρεσιών κλπ.)
  • Τέλη παραχώρησης (δικαίωμα σύναψης Σύμβασης Παραχώρησης)

 • Η διαδικασία είναι το κλειδί.

  Ο οπτικός σχεδιασμός, τα οπτικά επιχειρηματικά μοντέλα κλπ. με σύγχρονη τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους, όπως συμβατικά έχουν για παράδειγμα δοκιμαστεί σε όλες τις ολυμπιάδες από την Ατλάντα έως σήμερα, με την σχετική εκπαίδευση των οργανισμών της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης αλλά και των πολιτών και συνδυαστικά με όσα αναφέρθηκαν στα ερωτήματα 1,2 και 3.

 • 4 Ιουλίου 2017, 22:26 | Κ Γκιόκας

  Πρόταση. Απο πάνω προς τα κάτω: ΓΓΛΛΠΝΕ, ΡΑΛ ,ΟΤΑ την Περιφέρεια δεν την αναφέρω ίσως αιρετικά αλλά θεωρώ σαν πολίτης την Περιφέρεια περισσότερο πολιτική αρχή παρά οργανωτική.Με παράδειγμα τήν διαχείριση των σκουπιδιών οι Περιφέρειες μάλλον θα προκαλούν καθυστερήσεις η δυσλειτουργίες στην περίπτωση της Λιμενικής διαχείρισης.
  Ενα δεύτερο αλλά σημαντικό που θα συμβάλλει στην ομοιόμορφη κατανομή του αριθμού των τουριστικών σκαφών είναι η δημιουργία υποδομών σε παραθαλάσσιους ΟΤΑ πχ. Κόρινθος, Κιάτο, Λουτράκι, το παρατημένο αλλά φανταστικό καταφύγιο των Τριζονιών, η μαρίνα Ιτέας με πρόσβαση στους Δελφούς η Ανατολική και Νότια Πελοπόνησσος κλπ.. Με την ισοκατανομή του αριθμού επισκεπτόμενων σκαφών ημερησίως και ανά τόπο δημιουργείται μια σημαντική ροή χρήματος στην τοπική οικονομία. Η χρήση πλωτών προβλητών θα ήταν μια ταχύτατη υποδομή η οποία θα έδινε σε κατασκευαστές αντικείμενο εργασίας.

 • 2 Ιουλίου 2017, 11:08 | Νίκος Γιακουμάκης

  4. Το ακολουθητέο οργανωτικό σχήμα ενοποίησης φορέων εκμετάλλευσης, θα μπορούσε να είναι πιο «σφιχτό» στον πυρήνα, και πιο «συμμετοχικό» καθώς βαίνει προς την περιφέρεια. Η μορφή του πυρήνα θα μπορούσε να ήταν μια μεγάλη εισηγμένη ΑΕ, και καθώς προχωρούμε προς την περιφέρεια, θα μπορούσαμε να έχουμε θυγατρικές αναπτυξιακές Εταιρείες & σχήματα, με κεντρική συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στα διοικητικά σχήματα.
  Οι εν λόγω θυγατρικές, θα μπορούσαν να λειτουργούν ως «θερμοκήπια» νέων ιδεών και αναπτυξιακών πειραματισμών, τα οποία – στο μέτρο που αποδεικνύονται επιτυχημένα – θα μπορούσαν να «μεταφέρονται» στον πυρήνα αυτού του οργανωτικού σχήματος, προς περαιτέρω επεξεργασία και προσαρμοσμένη εφαρμογή.

 • 30 Ιουνίου 2017, 12:50 | ΝΟΜ.ΕΠΙΤΡ. Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων

  Νέοι Φορείς Ν.Π.Δ.Δ που θα συσταθούν από το ΥΝΑΝΠ και θα διαθέτουν πλήρη στελεχιακή επάρκεια ενώ λαμβάνουν υπόψη κατά το σχεδιασμό τους τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και αναπτυξιακές δυνατότητες εντός ρεαλιστικού και κεντροβαρικού πλαισίου. Ο σχεδιασμός απαιτείται να σχεδιαστεί από μηδενικής βάσης και όχι να στηριχτεί στα διαθέσιμα σχήματα.
  Αυτό προϋποθέτει την σύνταξη πλαισίου λειτουργίας του Φορέα (ΠΙΛΟΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) και ειδικότερα
  • Σύνταξη Πρότυπου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας με συγκεκριμένη αναφορά στις αρμοδιότητες και στη στελεχιακή δομή
  • Εποπτεία λειτουργίας του Φορέα μόνο από το ΥΝΑΝΠ
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπό την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ για τη μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και την εκπαίδευση στελεχών
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου λιμένων υπό την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Σκαφών-Πλοίων υπό την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ
  • Υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευση περί διαχείρισης και λειτουργίας λιμένων για τους υπαλλήλους και τα μέλη της διοίκησης των φορέων.