Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις» ολοκληρώθηκε.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, καταθέτοντας σχόλια, απόψεις και προτάσεις. Μετά το πέρας της διαβούλευσης, ακολουθεί η μελέτη και η επεξεργασία αυτών, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Υπουργός

Φώτης Κουβέλης

Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις

O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, θέτει, από τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:15, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη ότι, με το ανωτέρω σχέδιο νόμου, ρυθμίζεται επείγον και κρίσιμο θέμα για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., καθόσον το εν λόγω νομοσχέδιο: α) αποτελεί προϊόν μεθοδικής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπουργείο Οικονομικών και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., β) συμβάλλει στην πλέον επωφελή για το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας μέθοδο αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των δέκα (10) Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., μέσω της σύναψης συμβάσεων υπο-παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή/ και συνδυασμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων διαφόρων λιμένων (εφεξής «Συνδυασμένες Δραστηριότητες»), γ) αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών με εξειδικευμένη εμπειρία, που επιτρέπει τη στοχευμένη ανάπτυξη των υπο-παραχωρούμενων λιμενικών δραστηριοτήτων/ επιχειρησιακών μονάδων των περιφερειακών λιμένων και δ) συνιστά πολιτική επιλογή που συνειδητά εναρμονίζεται με τη μακροχρόνια ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία στη λιμενική βιομηχανία, η οποία δίνει τη δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένων επενδυτών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα, τίθενται προς διαβούλευση λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν: α) στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πρόσληψης Πλοηγών, β) σε βελτιώσεις του ν. 4504/2017 (Α’ 184), γ) σε επείγουσες τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92) σε συνάρτηση με την επικείμενη εφαρμογή του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών αλλά και με την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, δ) σε επέκταση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο σύνολο της νησιωτικής επικράτειας, πλην νήσου Κρήτης, για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά, ε) σε αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της Επικράτειας και σε επείγουσες ρυθμίσεις για το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. Μακεδονίας, στ) σε βελτίωση του π.δ. 31/2018 αναφορικά με τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, του Γενικού Κανονισμού Λιμένος αριθ. 20/1999, όπως ισχύει, και σε καθιέρωση Ημέρας Πρόληψης Θαλασσίων Ατυχημάτων και Πνιγμών, ζ) στην ενίσχυση της ναυτεργατικής νομοθεσίας, με πρόβλεψη υποχρεωτικής ανασύστασης ναυτολογίου των πλοίων και ηλεκτρονικής πληρωμής ναυτικών δια τραπέζης, για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η) σε αναμόρφωση διατάξεων αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Παρακαλούμε για την αυθημερόν ανάρτηση του σχεδίου νόμου.
Ο Υπουργός
Φώτης Κουβέλης