Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ολοκληρώθηκε.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν καταθέτοντας σχόλια, απόψεις και προτάσεις. Ακολουθεί η μελέτη και η επεξεργασία τους, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

Κωστής Μουσουρούλης

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η άμεση και πλήρης αποκατάσταση του ενιαίου διοικητικού φορέα της ναυτιλίας, με την πλήρη επανένταξη του Λιμενικού Σώματος στις δομές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Με την επανίδρυση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και την επανασύνδεσή του με το Λιμενικό Σώμα, καθίσταται αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση στο σύνολο της νομοθεσίας που διέπει τη δομή και τη λειτουργία του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, με το σχέδιο νόμου:

• Ρυθμίζονται βασικά σημεία της οργάνωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως ο σκοπός, η αποστολή, οι αρμοδιότητες και η βασική διάρθρωση του Υπουργείου, καθώς και του Λιμενικού Σώματος εντός της οργανωτικής δομής αυτού.

• Επικαιροποιούνται διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν το βασικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλιακής διοίκησης σε ζητήματα ενίσχυσης της ασφάλειας και της αστυνόμευσης, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ανάπτυξης της ναυτικής εργασίας και εκπαίδευσης, καθώς και ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης, του εκσυγχρονισμού και της διευκόλυνσης των σχετικών με τη ναυτιλία διοικητικών διαδικασιών.

• Θεσπίζονται διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών της ακτοπλοΐας και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς θαλάσσιων υπηρεσιών μεταφορών επιβατών, προς όφελος των πολιτών εν γένει και, ειδικότερα, των ατόμων με αναπηρία.

• Ρυθμίζονται ζητήματα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και την εφαρμογή «ρήτρας νησιωτικότητας».

• Εισάγεται ένα συνεκτικό σύστημα διατάξεων, στοχεύοντας στην εν γένει προαγωγή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας

• Ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ελληνικού λιμενικού συστήματος, τη λειτουργία και τη διαχείριση των λιμένων της χώρας, την εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου και σύγχρονου καθεστώτος διοίκησής τους, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου φορέα παροχής πλοηγικών υπηρεσιών στο σύνολο των λιμένων της χώρας.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 3 μ.μ. και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

Κωστής Μουσουρούλης