Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης

Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης

Η μέχρι τώρα εμπειρία από την λειτουργία και αποτελεσματικότητα των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας αλλά και οι νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που παρουσιάζονται από την εξέλιξη του τομέα θαλασσίων μεταφορών παγκοσμίως θέτουν άμεσα το ζήτημα εκσυγχρονισμού της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας αλλά και των λιμενικών δραστηριοτήτων.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει, λοιπόν, από σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση (www.opengov.gr) το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα στο πλαίσιο που επεξεργάστηκε η διυπουργική Ομάδα Εργασίας (Υπ. ΝΑΝΠ και Υπ. Εσωτερικών) που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό και καλεί κάθε εμπλεκόμενο κοινωνικό εταίρο -ιδιαίτερα τους φορείς διαχείρισης λιμένων , τις δευτεροβάθμιες ενώσεις λιμένων, δήμων, περιφερειών, συνδικαλιστικούς φορείς που σχετίζονται με λιμενικές δραστηριότητες, τα επιμελητήρια και γενικά διαχειριστές, παρόχους και χρήστες λιμενικών υπηρεσιών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις προτάσεις του.
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

-Ο-
Υπουργός

Παναγιώτης Κουρουμπλης