Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Τα σχόλια και οι απόψεις σας, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, θα ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.

Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου «Θαλάσσιος και Αλιευτικός Τουρισμός και άλλες διατάξεις»

Αγαπητοί φίλοι,

η πολλαπλότητα των διατάξεων, με τις οποίες ρυθμιζόταν έως πρόσφατα τα ζητήματα του θαλασσίου τουρισμού – σε συνδυασμό με τις δυσλειτουργίες που αυτή δημιουργούσε – καθώς και η επιδίωξη ανάπτυξης του κλάδου, οδήγησαν στη λήψη αποφάσεων για ανανέωση και αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ρυθμίζονται  όλες οι κατηγορίες πλοίων αναψυχής με μεταφορική ικανότητα μέχρι 49 επιβάτες ή  και μεγαλύτερη προκειμένου για τα ημερόπλοια.

Η ανάπτυξη των πλοίων αναψυχής υπήρξε σημαντική τα τελευταία 35 χρόνια στην χώρα μας, με αφετηρία τον Ν. 438/1976, όμως η εξέλιξη αυτή συνδέθηκε με πληθώρα ρυθμίσεων, που επέβαλλε η ταχεία αυτή ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία γραφειοκρατικών και αντιφατικών ρυθμίσεων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις λειτούργησαν ανασχετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του σημαντικού αυτού κλάδου της οικονομίας μας.

Πλέον, ωρίμασε η σκέψη των φορέων που εκπροσωπούν τις διάφορες κατηγορίες τουριστικών πλοίων, αλλά και των συναρμοδίων Υπουργείων, ότι απαιτείται ένα νέο πλαίσιο, με το οποίο επιλύονται τα υφιστάμενα προβλήματα και τίθενται προϋποθέσεις για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Οι βασικοί άξονες του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι:

(α) Η συγκέντρωση σε ένα νόμο όλων των διατάξεων που ήταν διάσπαρτοι σε πληθώρα νομοθετημάτων.

(β) Η διατήρηση, εκτός του γενικού νόμου, μόνο των διατάξεων για τη Ν.Ε.Π.Α (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής), έτσι ώστε το συνολικό θεσμικό πλαίσιο να αποτελείται εφεξής μόνο από δύο νόμους.

(γ) Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στις κατηγορίες πλοίων αναψυχής από 7 μέτρα και άνω. Ειδικότερα:

1)        Επαγγελματικά πλοία  αναψυχής ολικής ναύλωσης μέχρι 20 μ. χωρίς πλήρωμα

2)        Επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης  μεταφορικής ικανότητας μέχρι 12 επιβάτες

3)        Επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης μέχρι 49 (και υπό προϋπόθεση  μέχρι 99 επιβάτες)

4)        Ημερόπλοια με μεταφορική ικανότητα από 20 επιβάτες

5)        Επαγγελματικά πλοία αναψυχής με σημαία χώρας  μέλους της  Ε.Ε.

6)        Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με Ελληνική σημαία

7)        Ιδιωτικά   ναυταθλητικά   σκάφη

8)        Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία χώρας μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας.

9)        Τέλος εισάγουμε το θεσμό της Ε.Ι.Π.Α. ( Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής)

δ) Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει επίσης φορολογικές ρυθμίσεις που εκπονήθηκαν από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών και οι οποίες αποσκοπούν να επιλύσουν οριστικά χρονίζοντα προβλήματα.

ε) Οι ρυθμίσεις αυτές περαιτέρω θα οδηγήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, του κλάδου από πραγματικούς επαγγελματίες, ενώ θα υποχρεώσει σε αποχαρακτηρισμό εικονικών επαγγελματικών σκαφών, που απλώς  εκμεταλλεύονται τις διάφορες απαλλαγές.

στ) Το σχέδιο βρίσκει σύμφωνους  τους φορείς, τόσο των επαγγελματικών σκαφών όσο και των ιδιωτικών, είναι δε αποτέλεσμα συνεχούς διαβούλευσης.

Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία εισάγεται μία νέα μορφή τουρισμού, ο Αλιευτικός Τουρισμός, και το πως θα ρυθμίζεται η άσκησή του. Ο Αλιευτικός Τουρισμός είναι μία εναλλακτική μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει δράσεις ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, αναψυχής, ανάδειξης του τρόπου ζωής των αλιευτικών κοινοτήτων, ανάδειξης του αλιευτικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια πρόσθετη πηγή απόκτησης εισοδήματος από τους επαγγελματίες αλιείς.

Η διατήρηση των παράκτιων αλιευτικών στόλων μικρής κλίμακας, πέρα από την συμβολή τους στον τομέα, έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνεκτικότητα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Η έλλειψη ικανών αλιευτικών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη στο τμήμα αυτό του στόλου, μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της σημασίας των μικρών αυτών επιχειρήσεων για τη διατήρηση της κοινωνικής δομής και της πολιτιστικής ταυτότητας των παράκτιων κοινοτήτων.

Η δυνατότητα εργασίας των αλιέων σε διάφορες μορφές Αλιευτικού Τουρισμού θα συνεισφέρει σημαντικά στο εισόδημά τους, το οποίο θα συνεχίσει να θεωρείται ως προερχόμενο από την αλιεία.

Η δραστηριότητα έχει ήδη αναπτυχθεί σε άλλες χώρες της Μεσογείου όπως η Ιταλία με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Πρωτοβουλία Αδριατικής – Ιονίου η χώρα μας θα αξιοποιήσει την υφιστάμενη γνώση. Παράλληλα σημειώνεται ότι ο τομέας αυτός του εναλλακτικού τουρισμού αναπτύσσεται ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση των ενδιαφερόμενων.

Οι απόψεις σας επί του προτεινόμενου σχεδίου νόμου κρίνονται όχι μόνο απαραίτητες αλλά και πολύτιμες και μπορείτε να τις υποβάλλετε έως την 20η Μαϊου 2011.

Ιωάννης Διαμαντίδης

Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας