Νέες Ρυθμίσεις

α. i. Η χρηματοδότηση των δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακίνηση των ποσών, που αναφέρονται σε έσοδα και δαπάνες, για το συνολικό ύψος τούτων γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, κατ’ αντίθεση προς την υφιστάμενη ρύθμιση, η οποία αφορούσε μόνο το 80% τούτων, και παρείχε περιθώριο καταστρατηγήσεων για το επαπομένον ποσοστό.

ii. Παραλλήλως, καταργείται η αδιαφανής και αναχρονιστική διαδικασία άντλησης εσόδων από τη διάθεση «κουπονιών».

β. Καθίσταται επιτρεπτή η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτικών κομμάτων, υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων, προς τους οποίους έχουν, δημόσια εκφράσει την υποστήριξή τους, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν συνιστούν άμεση ή έμμεση χρηματοδότησή τους.

γ. i. Με εξαίρεση, μόνο, για τους επικεφαλής των συνδυασμών και τους άμεσα αιρετούς αντιπεριφερειάρχες, οριοθετείται ο αριθμός των επιτρεπτών εμφανίσεων των υποψηφίων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας.

ii. Τυχόν υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων εμφανίσεων ή άλλη άμεση ή έμμεση προβολή, εφόσον αποδειχθεί, ότι συντελέσθηκε με οικονομικό αντάλλαγμα, για μεν τους υποψηφίους συνεπάγεται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους αντιπροσώπους των οικείων φορέων συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, ενός έτους.

δ.i. Περιορίζονται οι επιτρεπόμενες εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών. Η αναπροσαρμογή των ανωτάτων ορίων εκλογικών δαπανών, υπαγορεύθηκε όχι μόνον, από τη δημιουργία των συνενωθέντων δήμων, τα διοικητικά όρια των οποίων μεταβλήθηκαν και από την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη δημιουργία των Περιφερειών ως δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης, με συνακόλουθη μεταβολή των πληθυσμιακών δεδομένων, αλλά, κυρίως, από την ανάγκη περιορισμού του κόστους των δαπανών.

ii. Στις όλες τις περιφέρειες υπάρχει απομείωση του ύψους των συνολικών δαπανών των συνδυασμών, σε σχέση με τις εκλογές του 2006. Επισημειώνεται, ότι στις ελάχιστες περιπτώσεις δήμων, όπου υπάρχουν σχετικές αυξήσεις των ανωτέρω ορίων, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν, ως ουσιώδεις και οφείλονται στην αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που μπορεί να έχει ένας συνδυασμός.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΠεριφέρειαΆθροισμα Δαπανών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (2006)Πρόταση Συνολικών Δαπανών Συνδυασμού
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη519.000234.000
Κεντρική Μακεδονία1.780.500909.500
Δυτική Μακεδονία364.500234.000
Ήπειρος364.500231.000
Θεσσαλία704.000309.000
Ιόνια Νησιά319.500174.000
Δυτική Ελλάδα697.000359.500
Στερεά Ελλάδα619.000280.500
Αττική3.825.0001.323.500
Πελοπόννησος570.500244.500
Βόρειο Αιγαίο247.000155.000
Νότιο Αιγαίο5.992.000215.000
Κρήτη567.000291.000
ΣΥΝΟΛΟ16.569.5004.960.500
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΔήμοςΆθροισμα Δαπανών Δήμων (2006)Πρόταση Συνολικών Δαπανών Συνδυασμού
Αθηναίων684.000322.500
Θεσσαλονίκης399.000253.750
Ηρακλείου270.000204.750
Λέσβου363.000210.000
Δράμας84.00099.000
Παγγαίου150.00097.500

Οι συντελεστές υπολογίζονται ως εξής:

Το ποσό βάσης υπολογισμού για τον καθορισμό του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών, για κάθε υποψήφιο στις εκλογές, παραμένει στα 1000 ευρώ σε επίπεδο εκλογική περιφέρειας Δήμου και Περιφέρειας.

Ειδικότερα, οι συντελεστές για όλες τις εκλογικές περιφέρειες (δήμων και Περιφερειών) διαμορφώνονται ως εξής:

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, κατά τις περιφερειακές εκλογές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των δαπανών για το σύνολο των υποψηφίων, όπως τούτο υπολογίζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση της επόμενης περίπτωσης.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε δυόμισι (2,5) μονάδες.

ii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες.

iii. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε τρεισήμισι (3,5) μονάδες

iv. Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μεγαλύτερο των εκατόν διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά μισή (0,5) μονάδα, ανά εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους».

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών, κατά τις δημοτικές εκλογές, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από μία (1) έως τρεις (3), ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων.

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20 %).

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως έξι (6) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων, προσαυξημένο κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %).

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους ορίζεται σε μιάμιση (1,5) μονάδα.

ii) σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) κατοίκους ορίζεται σε δύο (2) μονάδες.

iii) σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζεται σε δυόμιση (2,5) μονάδες.

iv) σε εκλογικές περιφέρειες  με πληθυσμό έως εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους ορίζεται σε τρεις (3) μονάδες.

v) σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως διακόσιους χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζεται σε τρεισήμισι (3,5) μονάδες.

vi) σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά μισή (0.5) μονάδα για κάθε εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους».

ε. Τα ανώτατα όρια των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων περιορίζονται όπου αναπροσαρμόζεται η περιφέρεια εκλογής τους. Στις Περιφέρειες ιδίως Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας  και Νοτίου Αιγαίου, το όριο των δαπανών μειώνεται στις περιφερειακές ενότητες που είναι μικρότερες των σημερινών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μειώνονται επίσης στους μεγάλους Δήμους με διαμερισματική οργάνωση, όπου ως εκλογική περιφέρεια δεν λειτουργεί το σύνολο του Δήμου, αλλά το σημερινό Δημοτικό Διαμέρισμα.

στ. Καθίσταται υποχρεωτικός ο ορισμός διαχειριστή των οικονομικών των συνδυασμών, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και για τις δημοτικές εκλογές, εφόσον, όμως, διενεργούνται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων κατοίκων.

ζ. Τα βιβλία εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων θεωρούνται, πλέον, από τον Δ/ντή της οικείας Δ.Ο.Υ. για διασφάλιση πλήρους αξιοπιστίας αυτών και όχι από τον Δ/ντή Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

η. Στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων μνημονεύονται, υποχρεωτικά, ως αποδεικτικά στοιχεία τούτων, τα οικεία τραπεζικά παραστατικά.

θ. Θεσπίζεται η υποχρέωση των συνδυασμών που είναι υποψήφιοι σε περιφέρειες και σε δήμους άνω των 10.000 να αναρτούν σε κεντρική βάση δεδομένων που είναι εγκατεστημένη στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όλα τα έσοδα και τις δαπάνες τους συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων τους μνημονεύοντας τα αντίστοιχα παραστατικά. Η ανωτέρω βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη. Η μη τήρηση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου συνιστά λόγο έκπτωσης για τον επικεφαλής του συνδυασμού και για τους υποψηφίους, εφόσον διαπιστωθεί, ότι, προκειμένου για δημοσιοποιηθείσες δαπάνες, το πραγματικό ύψος τούτων υπερβαίνει, κατά το ένα τρίτο, το ανώτατο, σχετικό, επιτρεπτό όριο

ι. i. Oι Επιτροπές ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων ενοποιούνται σε επίπεδο περιφέρειας και συγκροτούν αντίστοιχο ενιαίο δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο.

ιι. Προεδρεύει δικαστικός λειτουργός, δοθέντος, ότι τούτο είναι επιτρεπτό, κατ’ άρθρο 89 παρ. 2 του Συντάγματος, η, δε, συγκρότησή της (μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Προϊστάμενος του Περιφερειακού Σ.Δ.Ο.Ε., επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκπρόσωποι της Τ.Ε.Δ.Κ. και της Ε.Ν.Α.Ε., υπό την προϋπόθεση να μην είναι υποψήφιοι) εγγυάται το αμερόληπτο και ανεπηρέαστο της κρίσεώς της.

ιιι. Η συζήτηση, ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου, τόσο για καταγγελίες εκλογικών παραβάσεων, όσο και για την εξέλεγξη των δαπανών και των εσόδων των συνδυασμών, γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση με την παρουσία των ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι μπορούν να συμπαρίστανται με δικηγόρο.

iv. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή και είναι εκτελεστές, χωρίς την παρεμβολή οιουδήποτε άλλου οργάνου, κατ’ αντίθετη των όσων συνέβαιναν, μέχρι σήμερα, δοθέντος, ότι οι Επιτροπές είχαν γνωμοδοτικό χαρακτήρα και οι κυρώσεις επεβάλοντο από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

v. Κατά της απόφασης της Επιτροπής με την οποία επιβάλλεται έκπτωση, από το αιρετό αξίωμα, επιτρέπεται προσφυγή, ουσίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ια. Αυξάνονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Η επαύξηση των ορίων των επιβαλλόμενων προστίμων υπαγορεύθηκε από την ανάγκη στάθμισης της βαρύτητας της  οικείας παράβασης, με γνώμονα, πάντοτε, τον προληπτικό χαρακτήρα της διοικητικής κύρωσης.

ιβ. Συντέμνεται η προεκλογική περίοδος από την τετράμηνη χρονική διάρκεια που ίσχυε, μέχρι σήμερα, σε δίμηνη, με γνώμονα την ανταπόκριση στην υφιστάμενη πραγματική κατάσταση. Λοιποί περιορισμοί που ισχύουν για την προεκλογική περίοδο στις πράξεις των αιρετών α’ και β’ βαθμού διατηρούνται στο χρονικό διάστημα που ισχύουν σήμερα (4μηνο).

ιγ. Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ήτοι δύο μήνες (αντί των 30 ημερών που ισχύει) πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή τούτων με εξαίρεση τη διαδικασία μετατάξεων, που προβλέπεται στο ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

 • 15 Ιουλίου 2010, 14:05 | Βάγια Στοϊκού

  Θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκεια μου για την παρ. ιγ καθώς αυτό που τελικά επιτυγχάνεται είναι η παράταση της αγωνίας και της ανησυχίας μας.  Γιατί αυτή η αδικία εις βάρος μας; Γιατί δεν μας επιτρέπετε να πάμε στα σπίτια μας και εξαναγκάζετε τις οικογένειές μας σε οικονομική εξαθλίωση;  Εδώ και 4 χρόνια προσπαθώ να επιτύχω απόσπαση για συνυπηρέτηση με στρατιωτικό όπως προβλέπει ο νόμος και ορίζει το σύνταγμα, για τη στήριξη της οικογένειας και τώρα που εγκρίθηκε μετάταξή μου, μου λέτε να περιμένω. Πόσο ακόμη; για να μεγαλώσει το παιδί μου με δύο γονείς και να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε σαν οικογένεια το μέλλον μας.
  Είμαστε όμηροι στα νησιά με σοβαρότατες ελλείψεις νοσοκομείων, φαρμάκων, γιατρών, παιδιάτρου!!, και υψηλό κόστος διαβίωσης λόγω των υψηλών τιμών σε εισητήρια, ενοίκια κτλ.
  Πώς να ανταπεξέλθουμε οικονομικά και πόσο να αντέξει η ψυχικής μας ακεραιότητα όταν για μήνες παγώνουν οι μετατάξεις;
  Παρακαλώ να επανεξετάσετε την παράγραφο ιγ λαμβάνοντας υπόψιν την αγωνία τη δικιά μας και των οικογενειών μας και την ανάγκη να έχουμε μία »κανονική» ζωή κοντά στις οικογένειές μας και να μην είμαστε μονίμως με μία βαλίτσα στο χέρι εκτιθέμενοι συνέχως σε κίνδυνο λόγω τωνπολλών μετακινήσεων.  Μη μας θέτετε άλλα εμπόδια.  Εφαρμόστε την κοινωνική σας πολιτική και κάντε μας ικανοποιημένους και αξιοπρεπείς εργαζόμενους.

 • 15 Ιουλίου 2010, 12:23 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση μου για το εδάφιο ιγ.

  Μετά από προσπάθειες και αγώνα χρόνων καταφέραμε να πάρουμε την θετική γνώμη του φορέα στον οποίο εργαζόμαστε (στην Ν.Α. Λασιθίου ο σύζυγος μου και στην Ν.Α. Μεσσηνίας εγώ) και να μπούμε στην διαδικασία μετάταξης ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και αφού δεν καταφέραμε να συνυπηρετήσουμε εδώ και 3 χρόνια, μιας και ο υπαλληλικός κώδικας για θέματα συνυπηρέτησης  δεν ήταν ξεκάθαρος για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, πράγματι πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη μας και έσβησε και η έλπιδα που είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα προλάβαινε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάταξης μέχρι τέλος του χρόνου για μπορέσουμε να γυρίσουμε στον τόπο καταγωγής μας, στις οικογένειες μας, να μειώσουμε τα έξοδα μας (μιας και διατηρούμε 3 σπίτια ανά την Ελλάδα) και να σταματήσουμε να ζητάμε την πρακτική και οικονομική βοήθεια των γονιών μας μα πάνω από όλα να εξασφαλίσω στα παιδιά μου (3,5 χρονών) την οικογενειακή θαλπωρή που τόσο στερούνται μιας και βλέπουν τον πατέρα τους ως επισκέπτη!!!!

  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ  ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  Δεν είναι υπερβολική απαίτηση αλλά δίκαιο αίτημα.
  Ευχαριστώ

 • 15 Ιουλίου 2010, 10:16 | Γιώργος Λιόσης

  Πραγματικά τραγική η σκέψη των κυβερνώντων σχετικά με αναστολή των μετατάξεων για τόσο μεγάλο χρόνο.
  Δεν ενδιαφέρεται κανείς πια για τόσες οικογένειες που είναι χωριστά?Για την οικονομική αφαίμαξη που έχουμε υποστεί?Η μήπως οι δημόσιοι υπάλληλοι φταίνε για όλα τα δεινά του τόπου και πρέπει να υποστούν άνευ προηγουμένου επιθέσεις?
  Είμαστε πάρα πολλοί που είμαστε στις θέσεις μας αξιοκρατικά, δουλεύουμε τίμια,δε θέλουμε τίποτα περισσότερο από μια αξιοπρεπή διαβίωση και μια ποιότητα ζωής και περιμένουμε μια ελάχιστη μέριμνα από το κράτος σε ευαίσθητα θέματα όπως μετατάξεων κλπ.
  Παρόλα αυτά βλέπουμε τις προσπάθειες μας να γυρίσουμε σπίτια μας να εμποδίζονται συνεχώς.Πως θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα και με  σοβαρότητα όταν βλέπουμε ότι αντιμετωπιζόμαστε σαν ο τελευταίος ανάξιος τροχός της άμαξας?
  Όταν «κάποιοι» έχοντας τρόπο πετυχαίνουν τη μετάταξη τους και εμείς που ακολουθούμε την νόμιμη και κανονική οδό έχουμε αξεπέραστα προβλήματα, πόσο ακόμη θα αντέξουμε?
  Μην τεντώνετε και άλλο το σκοινί, είναι ήδη οριακό.Βοηθήστε τους πολίτες και δη τους υπαλλήλους μην τους εξαγριώνετε και άλλο.Βοηθήστε να γίνουν μετατάξεις με ΠΡΩΤΟ κριτήριο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ λόγους,βοηθήστε μας και χρονικά.
  Ευχαριστώ για το δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας.
   

 • 15 Ιουλίου 2010, 10:22 | Μιχάλης

  Η δίμηνη αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών είναι απαράδεκτη.

  Η διαδικασία μετάταξής μου από Νομαρχία σε Περιφέρεια βρίσκεται ήδη 25 ημέρες στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το οποίο δε λειτουργεί  καθώς τελεί υπό κατάληψη από ομάδα πολιτών. Πως λοιπόν επιχειρείτε να θέσετε νέα χρονικά όρια την ίδια ώρα που κρατική υπηρεσία εμπλεκόμενη στη διαδικασία μετάταξης δε λειτουργεί.

  Προσπαθώ να μεταταγώ τα τελευταία πέντε χρόνια για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

  Μην ακυρώσετε αυτή την προσπάθεια.

 • 15 Ιουλίου 2010, 09:21 | Ελένη Τ.

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Στην τοποθέτησή σας, στις 28/05/2010, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των άρθρων του νομοσχεδίου »Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ν.3852/10) στη Βουλή των Ελλήνων, και σε ότι αφορά την αιτούμενη τροποποίηση του άρθρου 258, αναφέρετε ότι “Καταρχήν, δεν έχουμε αντίρρηση. Επειδή όμως η γνώμη που έχουμε εμείς εισπράξει, αν δεν κάνω λάθος της ΚΕΔΚΕ, είναι ότι θέλει οι υπάλληλοι αυτοί να πάνε στους δήμους, θα θέλαμε αυτό το πράγμα να το συζητήσουμε μαζί τους και αν υπάρξει μία συναίνεση και από τη δική τους πλευρά, εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση.

  Η ΚΕΔΚΕ με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της έχει συμφωνήσει στην τροποποίηση του άρθρου 258 του Ν.3852/10 που αφορά το θέμα των μετατάξεων των υπαλλήλων των Τ.Υ.Δ.Κ. των κρατικών Περιφερειών.

  Οι αρμοδιότητες των Τ.Υ.Δ.Κ. δεν μεταφέρονται στους Δήμους. Συνεπώς, και κατ’ αντιστοιχία με τις διατάξεις των άρθρων 254 και 255 του Ν.3852/10, θα έπρεπε το προσωπικό των Τ.Υ.Δ.Κ. να καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων περιλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών (εκτός αυτών που περιέρχονται στις Περιφέρειες) και επιπρόσθετες αρμοδιότητες (σύμφωνα με το άρθρο 280 του Ν.3852/10) οι οποίες έχουν ευρύτατο τεχνικό αντικείμενο όπως χωροταξία – πολεοδομία, περιβαλλοντική πολιτική, σχεδιασμό και ανάπτυξη και συνεπώς δημιουργείται η ανάγκη για στελέχωσή τους με άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Από τις διατάξεις του Ν.3852/10 δεν προκύπτει μετάταξη προσωπικού στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τις υπηρεσίες που ήδη ασκούν τις πρόσθετες αυτές αρμοδιότητες.
  Επίσης, οι Τ.Υ.Δ.Κ. θα μπορούσαν ως υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα, για ένα τουλάχιστον μεταβατικό στάδιο, τους νέους δήμους που θα προκύψουν από τις συνενώσεις και οι οποίοι δεν θα διαθέτουν επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες, αντί αυτοί να υποστηρίζονται από το δήμο της έδρας του νομού ή άλλο εγγύτερο δήμο (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.3852/10). Άλλωστε, μεταβατικό στάδιο εντός του οποίου οι δήμοι υποχρεούνται να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του Ν.3852/10. Εφαρμογή μεταβατικού σταδίου προβλέπεται και στις περιπτώσεις μεταβίβασης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους Δήμους και στις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 186 αντίστοιχα. Η ανάγκη διατήρησης των Τ.Υ.Δ.Κ. (οι οποίες μπορούν να αναλάβουν και πρόσθετες αρμοδιότητες) καθίσταται επιβεβλημένη για πολλούς και σημαντικούς λόγους.

  Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 186 του Ν.3852/10 περιλαμβάνουν ευρύτατο τεχνικό αντικείμενο που αφορά τομείς προγραμματισμού και ανάπτυξης (π.χ. σχεδιασμό και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων), έργων, χωροταξίας και περιβάλλοντος (π.χ. σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων). Το προσωπικό των Τ.Υ.Δ.Κ. μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, αφού ήδη αρκετές από τις αρμοδιότητες των Τ.Υ.Δ.Κ. ταυτίζονται με τις νέες αρμοδιότητες των Περιφερειών. Άλλωστε, η Τ.Υ.Δ.Κ. κάθε Νομού ασχολείται με έργα στους Δήμους όλου του Νομού (και όχι μόνο σε περιορισμένο αριθμό Δήμων) γεγονός που δίνει στους υπαλλήλους της τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες ολόκληρου του Νομού. Εξάλλου, με την παράγραφο 6 του άρθρου 258 του Ν.3852/10 το προσωπικό της Τ.Υ.Δ.Κ. της κρατικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μετατάσσεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

  Στο παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η τροποποίηση του άρθρου 258 του Ν.3852/10 που αφορά τις Τ.ΥΔ.Κ., έτσι ώστε να τελειώσει και η αγωνία όλων των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτές και οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον τους το οποίο άμεσα επηρεάζει τις οικογένειές τους (αφού πλέον το εργασικό τους καθεστώς δεν θα υπόκειται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα).

 • 14 Ιουλίου 2010, 23:47 | Ζ. Α. ΚΩΣΤΑΣ

  <!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:»»; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-fareast-font-family:»Times New Roman»;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-fareast-font-family:»Times New Roman»;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 70.9pt; mso-header-margin:1.0cm; mso-footer-margin:1.0cm; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

  Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνεται να εκφράσω τις απόψεις μου από αυτό το βήμα.

  Οι επικείμενες αυτόδιοικητικές εκλογές (στις οποίες ευελπιστώ ότι θα είμαι εκ νέου υποψήφιος) θα λάβουν χώρα μέσα σε πολύ άσχημο κλίμα λόγω της κατάστασης της οικονομίας.

  Επομένως το σημαντικότερο θέμα είναι αυτό των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αφενός για να μην ξεπεράσουν τα όρια που ο επικείμενος νόμος θεσπίζει, αφετέρου για να μην προκαλέσουν τους πολίτες με υπέρογκες δαπάνες.
  Θεωρώ τα οικονομικά όρια που θέτονται κάπως «σφιχτά», ιδικά για τις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους, αποτελεί όμως ένα «στοίχημα» για όλους τους υποψήφιους να μην τα υπερβούμε.
  Παράλληλα και με την καθιέρωση τέτοιων ορίων και σε βουλευτικές εκλογές γίνεται ένα πρώτο μεγάλο βήμα για την απαγκίστρωση της πολιτικής από τους επιχειρηματίες και τα συμφέροντα που αυτοί εξυπηρετούν.

  Τεράστιας σημασίας είναι και η εξεύρεση τρόπου που θα υποχρεώνει τον εκάστοτε συνδυασμό ή υποψήφιο να παρουσιάζει όλες του τις δαπάνες στα βιβλία του. Διότι με όσα συμπέρανα από το νομοθέτημα ο καθένας μπορεί να προβεί σε εκλογικές δαπάνες και να μην τις παρουσιάσει ως τέτοιες απλώς πληρώνοντας με μετρητά και μη προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά. Για το θέμα αυτό μπορεί να συμβάλει καθοριστικά με την τεχνογνωσία του και το υπουργείο οικονομικών.

  Από πλευράς μου μπορώ να υποσχεθώ ότι εφόσον θα είμαι εκ νέου υποψήφιος θα κάνω τα μέγιστα ώστε να μην υπερβώ το μέγιστο της δαπάνης που μου επιτρέπετε.

 • 14 Ιουλίου 2010, 21:13 | Κωνσταντίνος Α. Σεϊτανίδης

  Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο  (Λίαν Επιεικώς !!!)
  Διαβάζοντας την παρ. (ιγ) δεν πίστευα στα μάτια μου. Αν είναι δυνατόν !!!
  Θα ήθελα πραγματικά κάποιος να μου πει για ποιο λόγο προτείνεται διάστημα αναστολής των μετατάξεων δυο (2) μηνών πριν τις εκλογές «μέχρι νεωτέρας».
  Δηλαδή που θέλετε να μας εξωθήσετε ? Να παρακαλάμε για τα ευνόητα ?  Να παρακαλάμε για να ΖΗΣΟΥΜΕ αξιοπρεπώς με τις οικογένειές μας ?
  Ωραία κοινωνική πολιτική, ευχαριστούμε πάρα πολύ !
  Έχετε καταφέρει (για μία ακόμη φορά) να «παγώσετε» τα χαμόγελα στα χείλη ΧΙΛΙΑΔΩΝ Ελλήνων (άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων) που βρίσκονται σε διαδικασία μετάταξης. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω το κέρδος που θα αποκομίσει η χώρα έχοντας ενάντιες εκατοντάδες οικογένειες ανά την Ελλάδα. Γιατί οικονομικό όφελος ΔΕΝ υπάρχει και εξακολουθεί να αφήνει στην αβεβαιότητα, στην οικονομική και οικογενειακή εξαθλίωση αυτές τις οικογένειες.
  Θέλετε να αυξήσετε όλους τους δείκτες απόδοσης ΟΛΩΝ ΜΑΣ με ΜΗΔΕΝΙΚΟ κόστος?
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ το εδάφιο (ιγ) ώστε το διάστημα 60 ημερών προ εκλογών να γίνει 15 ημέρες, επιδεικνύοντας μια απειροελάχιστη κατανόηση και πνεύμα συγκατάβασης στο «Γολγοθά» που βιώνουμε όλοι εμείς χρόνια τώρα.
  Με εκτίμηση

 • 14 Ιουλίου 2010, 13:35 | Νίκος

  ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ.
  ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΜΩΣ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕΝΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΙΑ.
  ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΙΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΕ?
  ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΕΚΕΙ.
  ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.
  ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΜΕ.
  ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΣΠΙΤΙΩΝ,ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ,ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΛΛΕΣ.ΦΥΣΙΚΑ ΗΤΑΝ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ?
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 2 ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ?ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2010 ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ(ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ)  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ?

 • 14 Ιουλίου 2010, 12:46 | Παναγιώτης

  Κάποια πράγματα είναι εντελώς εξοργιστικά
  Αν είναι δυνατόν, μη μας χτυπάτε άλλο. Έχουμε πληγεί οικονομικά  σε τραγικό βαθμό.Έχουμε οικογένειες να μεγαλώσουμε και τα έξοδα αυξάνονται διαρκώς.
  Και όταν τελικά μετά από πολύ πολύ καιρό παίρνουμε την πολυπόθητη έγκριση από τη Νομαρχία να πάμε σπίτια μας , παγώνουν τα θέματα για μήνες.
  Ποιο είναι επιτέλους το σκεπτικό σας?
  Πώς θα προλάβουμε να μεταταχθούμε πριν την κατάργηση των νομαρχιών ?
  Ούτε καν αναφέρει τίποτα σχετικά με το αν θα συνεχιστούν οι εν εξελίξει μετατάξεις προς τις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις (μετά Καλλικράτη).
  Καμία κοινωνική πολιτική.Τι είναι τελικά ο εργαζόμενος?Λίγο ενδιαφέρον από την πλευρά σας?
  Είμαστε πολλοί που θα υποστούμε και αυτή την ταλαιπωρία
  Νισάφι πια.Επιτρέψτε τη συνέχιση των μετατάξεων.Ας ικανοποιηθεί και το αίτημα του υπαλλήλου για ΜΙΑ φορά.Δώστε του την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση να είναι κοντά στο σπίτι και την οικογένεια του ΕΦΟΣΟΝ υπάρχει η δυνατότητα.
  Γιατί να ταλαιπωρείται επιπλέον?
   

 • 14 Ιουλίου 2010, 12:07 | Eleni Lianta

  Ακόμη ένα απογοητευτικό προειδοποιητικό νέο, όσον αφορά την καθυστέρηση των μετατάξεων σε εξέλιξη.
  Ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι έγκυος, και ο σύζυγός μου εδώ και τρία χρόνια περιμένει τη μετάταξή του, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε στη Θεσσαλονίκη σαν μια κανονική οικογένεια.  Τα έσοδα μειώνονται, καθώς μοιραζόμαστε τη ζωή μας ανάμεσα σε δύο πόλεις, ενώ το κόστος ζωής ολοένα μεγαλώνει. Η ζωή του άνδρα μου βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο, καθώς αλλάζει έως τρία μέσα μεταφοράς κάθε δεκαπέντε μέρες, προκειμένου να φτάσει εγκαίρως στον τόπο εργασίας του. Εγώ, στην κατάσταση που βρίσκομαι, χρειάζομαι απαραιτήτως τον άνδρα μου κοντά μου. Η καθυστέρηση των μετατάξεων συνεπάγεται ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μας, και ο άνδρας μου θα βρίσκεται μακριά μας.
  Γιατί η ίδια η πολιτεία να στρέφεται εναντίον των πολιτών της;

 • 14 Ιουλίου 2010, 10:13 | Μαρία

  Με συγχωρείτε πολύ αλλά πρόκειται για ακόμα ένα δείγμα ότι πλέον δεν υπάρχει καμία επαφή και αφουγκρασμός των πολιτών.
  Είναι δυνατόν σε ένα θέμα τόσο λεπτό και ιδιαίτερο όπως οι μετατάξεις, οι οποίες ως επί το πλείστον γίνονται για οικονομικούς και οικογενειακούς λόγους να μην υπάρχει καμία συμπαράσταση από την πλευρά της πολιτείας?
  Δηλαδή κανένα ενδιαφέρον για τόσες οικογένειες που αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα πλέον(οικονομικά,οικογενειακά,κοινωνικά).Αλλά αντίθετα μας κόβουν την ορμή και τη διάθεση με συνεχόμενα εμπόδια.Είναι και ο Καλλικράτης στη μέση και πραγματικά δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε να επιστρέψουμε σπίτια μας.
  Πραγματικά ελπίζω να πρυτανεύσει η ελάχιστη λογική και να βοηθηθούν άνθρωποι που απλά  θέλουν να είναι κοντά με τις οικογένεις τους.
  Ποια δηλαδή η διαφοροποίηση με άλλες εκλογικές διαδικασίες  και ο χρόνος αυξάνεται σε 2 μήνες?
  Ειλικρινά απορώ με πολλές αποφάσεις.
   

 • 14 Ιουλίου 2010, 10:50 | ΗΛΙΑΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
  1)ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ?
  2)ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ?
  3)ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 5 Η’ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ?
  4)ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ?
  5)ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΟΙ ΜΗΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ?
  6)ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ….ΝΑΙ…ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ…ΝΑΙ…ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΚΑΘΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ?
  ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ….ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Β’ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΟΨΕΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ.
  ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ
  ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΟΥΜΕ
  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
  ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΟ ΑΛΛΑ ΑΒΑΣΤΑΚΤΟ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ιγ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

 • 14 Ιουλίου 2010, 10:52 | Πέτρος

  Παρακαλώ πολύ κύριοι καταργήστε το απαράδεκτο εδάφιο ιγ σχετικά με τις μετατάξεις.
  Πρακτικά μας στέλνει τουλάχιστον 6-7 μήνες πίσω στις διαδικασίες (αναστολή διαδικασιών 2 μήνες πριν τις εκλογές και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων)
  Επιτέλους μας αφήνουν οι δήμαρχοι να μεταταχθούμε κοντά στα σπίτια μας μετά από προσπάθειες πολλών ετών και έρχεται αυτή η διάταξη να παγώσει και πάλι τα χαμόγελα.
  Έλεος, μην εξοργίζετε επιπλέον τους ήδη αγανακτισμένους πολίτες

 • 13 Ιουλίου 2010, 12:45 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ιγ) , ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΝΤΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.  Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:
  «Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΓ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ;»
  ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2010 ΑΛΛΑ ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΟΥΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΤΣΟΤΥΛΙ, ΚΟΝΙΤΣΑ) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
   

 • 13 Ιουλίου 2010, 12:45 | Ελένη Δημητρίου

  Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός να δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στις μετατάξεις των υπαλλήλων.Τι είναι τελικά πιο σημαντικό?Η ευεξία και αποδοτικότητα των υπαλλήλων ή η προσθήκη επιπλέον άγχους,δυσαρέσκειας και απογοήτευσης?
  Βρίσκομαι σε διαδικασία μετάταξης και δεν ξέρω αν θα προλάβω να την ολοκληρώσω.Όλη η κατάσταση επηρεάζει εμένα και την οικογένεια μου.Πως μπορεί να μετρηθεί αυτό?Με ποιους δείκτες?
  Κανένας δε θέλει μη νόμιμες μετατάξεις, αλλά όχι και να δυσκολεύουμε την εξυπηρέτηση υπαλλήλων.Και τελικά είναι προς όφελος του κράτους καθώς ένας ευχαριστημένος υπάλληλος είναι και πιο αποδοτικός.
  Πραγματικά ελπίζω να επικρατήσει η λογική.
  Βοηθήστε τις μετατάξεις των εργαζομένων, μην τους δημιουργείται επιπλέον προβλήματα.

 • 13 Ιουλίου 2010, 11:28 | Μαρία

  Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό με το οποίο αυξάνεται ο χρόνος αναστολής των υπηρεσιακών μεταβολών?
  Δεν έχουμε ήδη υποστεί αρκετά οι εργαζόμενοι?
  Πρέπει να δυσκολέψουν και οι προσπάθειες μας να γυρίσουμε επιτέλους κοντά στις οικογένειες μας?
  Έχουμε εξαντληθεί οικονομικά και ψυχολογικά προσπαθώντας χρόνια να κάνουμε νόμιμα την πολυπόθητη μεταταξη.Αντί να μειωθούν οι διαδικασίες και ο χρόνος μετάταξης αυξάνονται οι δυσκολίες?
  Δεν είναι υπερβολική απαίτηση αλλά δίκαιο αίτημα.
  Επιτέλους να υπάρξει λίγη πρόνοια για τους εργαζόμενους.
  Ευχαριστώ.

 • 12 Ιουλίου 2010, 11:44 | Γιώργος

  Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση μου για το εδάφιο ιγ.
  Η διαδικασία των μετατάξεων βοηθά  ανθρώπους να βρεθούν κοντά στο σπίτι και στις οικογένειες τους, εφόσον βέβαια τηρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις.
  Η διαδικασία εκτός από χρονοβόρα (διαδικασίες μεταξύ των υπηρεσιών) είναι και ψυχοφθόρα (μόνιμο άγχος).
  Οι εργαζόμενοι έχουν δεχτεί ήδη μια σημαντική μείωση μισθών,  η αβεβαιότητα κυριαρχεί και νιώθουν ότι δεν εισακούονται ούτε στο ελάχιστο οι ανάγκες τους.
  Ποιος είναι ο λόγος να γίνουν 2 οι μήνες(αντί του ενός) που αναστέλλονται οι  υπηρεσιακές μεταβολές?
  Γιατί να δημιουργηθούν πρόσθετοι δυσαρεστημένοι και αγανακτισμένοι υπάλληλοι, αφού σίγουρα πολλόι δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τη μεταταξή τους μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου?
  Γιατί να μην ικανοποιήσεις ένα απλό και δίκαιο αίτημα ενός υπαλλήλου,  ώστε και η διάθεση του να ανανεωθεί και να γίνει πιο αποδοτικός αλλά αντ’ αυτού δημιουργείται πρόσθετο πρόβλημα στη διαδικασία μετάταξης.
  Παρακαλώ να παραμείνει ο χρόνος αναστολής των μεταβολών ως έχει δηλαδή 30 ημέρες
  Μετά τιμής
  Γιώργος Αποστόλου

 • 11 Ιουλίου 2010, 13:18 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΙΝΗΣ

  Συμφώνω με τον Δημήτρη Οικονόμου για τις υπηρεσιακές μεταβολές.
  Κάποιοι στο ΥΠΕΣ σκέφτηκαν για κάποιους λόγους να απαγορευτούν οι υπηρεσιακές μεταβολές 60 ημέρες πριν τις εκλογές.
  Αυτοί οι λόγοι δεν μπορεί να είναι σημαντικότεροι από τις ζωές των ανθρώπων που αγωνιούν να βρεθούν κοντά στις οικογένειες τους και όχι να τους βλέπουν περιστασιακά όταν το επιτρέπει τα οικονομικά τους. Επομένως οι υπηρεσιακές μεταβολές θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τις εκλογές για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όσο το δυνατό περισσότερες μεταθέσεις και μετατάξεις για να ανακουφιστεί ο κόσμος.
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι μετατάξεις προς υπηρεσίες που θα καταργηθούν με τον Καλλικράτη όπως οι Νομαρχίες θα συνεχίσουν προς τις οικοίες αιρετές Περιφέρειες και ότι δε θα διακοπούν και θα ξαναρχίσουν από την αρχή.
  Αυτές οι 2 αλλαγές – προσθήκες στις νέες ρυθμίσεις που θα ψηφιστούν είναι απολύτως ανέξοδες για το Δημόσιο αλλά σημαντικότατες για τη ζωή πολλών ανθρώπων.
  Καιρός να δείξει και η κυβέρνηση ότι είναι σοσιαλιστική γιατί δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη.

 • 11 Ιουλίου 2010, 04:45 | Νικος

  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο θέμα της αναστολής των προσλήψεων σε ειδικές περιπτώσεις όπως του ειδικού ένστολου προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται με ιδιαίτερο τρόπο σε σχέση με το λοιπό προσωπικό του δήμου, ο οποίος τρόπος καθιστά επιβεβλημένη την εξαίρεσή του.

 • 10 Ιουλίου 2010, 20:57 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

  Κατά τη γνώμη μου έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας δείχνει η τελευταία παράγραφος ιγ και συγκεκριμμένα η απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων ΟΤΑ, δύο μήνες πριν τις εκλογές διότι:

  1) Λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης περικοπής στους μισθούς, στα επιδόματα και στα δώρα είναι επιτακτικότερη από ποτέ η μείωση των εξόδων σε κάθε οικογένεια.
  Άρα δε μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι όσοι έχουν αιτηθεί μετάταξη έχουν ως κύριο σκοπό τη μείωση των εξόδων και ιδίως ότι στην περίπτωση της επανασύνδεσης με τη/τον σύζυγο δε θα πληρώνουν 2 ενοίκια.
  2) Οι μετατάξεις είναι από τις μεγαλύτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες με ευθύνη των φορέων και του Υπουργείου σας και όχι των υπαλλήλων.
  Συγεκριμένα για να υλοποιηθεί μία μετάταξη απαιτούνται:
  α) Σύμφωνη γνώμη 2 υπηρεσιακών συμβουλίων
  β) Υπογραφές των υπηρεσιακών παραγόντων δύο υπουργείων
  γ) Υπογραφές 2 γενικών γραμματέων
  δ) Υπογραφές 2 Υπουργών
  ε) Το λιγότερο 3 μήνες! στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του ΥΠΕΣ και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη μεταφορά του κωδικού μισθοδοσίας του υπαλλήλου
  στ) 15 ημέρες για δημοσίευση ΦΕΚ
  ζ) 2 μήνες συνολικά ταχυδρομεία μεταξύ των υπηρεσιών, φορέων και Υπουργείων που εμπλέκονται
  Επομένως δε θα έπρεπε να επεκταθεί σε 2 μήνες το διάστημα της απαγόρευσης των υπηρεσιακών μεταβολών, αντιθέτως θα έπρεπε να μειωθεί.
  3) Το πρόβλημα της συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα καθώς και το δημογραφικό είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας. Επομένως θα πρέπει λόγω κοινωνικής ευαισθησίας του Υουργού και σοσιαλιστικής πολιτικής της κυβέρνησης να λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των μετατάξεων.

  4) ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη ότι ΟΣΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ είναι σε εξέλιξη και ξοδεύονται γι’ αυτές αμέτρητες εργατοώρες, θα πρέπει ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ και όχι να διακοπούν και να ξεκινήσουν από την αρχή.
  Πιστεύω ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές θα πρέπει να επιτρέπονται μέχρι 1 εβδομάδα πριν τις εκλογές, ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατό περισσότερες μετατάξεις και να υπάρξει η πρόβλεψη ότι οι μετατάξεις προς φορείς που καταργούνται, όπως είναι οι Νομαρχίες, να συνεχίζονται προς τη διάδοχη κατάσταση – φορέα και να μην πάνε άδικα τόσες ελπίδες και αγωνίες.
  Είναι προς το συμφέρον και του δημοσίου και των πολιτών.

 • 10 Ιουλίου 2010, 13:04 | ΜΠΑΜΠΗΣ

  Αυτό τό αν αποδειχθεί ……η υπέρβαση των ορίων εμφανίσεως οτι έγινε με οικονομικό αντάλαγμα …..τι σημαίνει !Υπάρχει περίπτωση να απο δειχθει αν τα «δώσει» μαύρα!! 

 • 9 Ιουλίου 2010, 11:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχω να εκφράσω την γνώμη μου για τις νέες ρυθμίσεις.
  Θεωρώ απαράδεκτη την τελευταία παράγραφο ιγ και συγκεκριμμένα την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων ΟΤΑ, δύο μήνες πριν τις εκλογές και θέλω να εξηγήσω γιατί:
  1) Είμαι υπάλληλος σε Δήμο που θα πάψει να υφίσταται λόγω των συνενώσεων και προσπαθώ αυτήν την περίοδο να πάρω μετάταξη σε Δήμο κοντά στο σπίτι μου. Η διαδικασία της υπογραφής των Δημάρχων, των υπηρεσιακών συμβουλίων και της έκδοσης ΦΕΚ απο την περιφέρεια, με έχει καθυστερήσει ανάλογα και με έχει κουράσει ψυχολογικά εμένα και την οικογένειά μου, ελπίζοντας όμως για την τελική πραγματοποίηση των στόχων μου.
  Όπως καταλαβαίνετε μέχρι και την τελευταία στιγμή οι Δήμαρχοι κρατάνε τους υπαλλήλους…Με το να ψηφιστεί ένα τέτοιο διάταγμα, ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μειώνεται δραματικά…
  2) Πιστεύω οτι θα πρέπει να καταργήσετε αυτό το εδάφιο (ιγ) το οποίο «κόβει» τα όνειρα δεκάδων υπαλλήλων για μετατάξεις κοντά στα σπίτια τους, που μετά και την καταιγίδα της μείωσης των μισθών με την ταυτόχρονη αύξηση των προιόντων και της ακρίβειας, έχουν βρεθεί σε ένα τέλμα…
  3) Μιλάμε πάντα για έναν καλύτερο Δημόσιο τομέα και υπαλλήλους που να έχουν διάθεση, όρεξη και ψυχολογία για δουλειά. Μετα απο όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας, αλήθεια σε τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό το εδάφιο και γιατί τέτοια συνεχιζόμενη και κακή αντιμετώπιση προς τους υπαλλήλους;

  Ευχαριστώ και ελπίζω να κατανοήσετε τις δυσκολίες που θα μας παρουσιάσει  το εδάφιο ιγ  και να το βγάλετε απο τις ρυθμίσεις αυτές.

  Εδάφιο ιγ: Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ήτοι δύο μήνες (αντί των 30 ημερών που ισχύει) πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή τούτων με εξαίρεση τη διαδικασία μετατάξεων, που προβλέπεται στο ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

 • 9 Ιουλίου 2010, 10:00 | Στέφανος

  Πάρα πολύ καλό σχέδιο για αρχή.
  Ωστόσο, θα ήθελα να προτείνω :
  Α. Η δημόσια ανάρτηση στο διαδίκτυο των χρηματοδοτήσεων πολιτικών προσώπων να είναι υποχρεωτική τόσο ανά πρόσωπο όσο και ανά συνδυασμό, χωρίς καμία εξαίρεση (όπως μεγέθους περιφέρειας κλπ)
  Β. Να μπορεί υποψήφιος να δεχθεί χρηματοδότηση και από νομικά πρόσωπα, αρκεί να δημοσιεύονται τα στοιχεία τους, ώστε όλοι να γνωρίζουν ποιος χρηματοδοτεί ποιον.
  Γ. Ο κάθε υποψήφιος (ή το εκλογικό του γραφείο) να έχει κανονικά βιβλία (χωρίς εξαιρέσεις όπως μέγεθος περιφέρειας) , ως νομικό πρόσωπο (πχ Αστική Μη-Κερδοσκοπική εταιρεία), και να ελέγχεται και φορολογείται κανονικά. Έτσι θα μπορεί να προσλαμβάνει κόσμο, να εκδίδει παραστατικά και να συμμετέχει στην οικονομική ζωή του τόπου. Σήμερα όλα είναι «μαύρα».