Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο αγορανομικής διάταξης με θέμα την τροποποιήση και συμπλήρωση της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών»

Στην ιστοσελίδα του Δικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων OpenGov.grΑνοικτή Διακυβέρνηση φιλοξενείται δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο αγορανομικής διάταξης «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών».

Με την εν λόγω αγορανομική διάταξη τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 67 του κεφαλαίου 3 της Α.Δ. 7/2009, ως ισχύει.

Συγκεκριμένα, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 9 και 10 του ως άνω άρθρου με τίτλο «Ενδείξεις επί της συσκευασίας των εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών» και «Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των ως άνω οπωρολαχανικών», αντίστοιχα, προκειμένου να προσαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επίσης, η παράγραφος 13 της Α.Δ. 7/2009, όπως τροποιήθηκε και ισχύει, «Σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των νωπών οπωρολαχανικών σε συνδυασμό με τον αριθμό παρτίδας παραγωγής τους» αριθμείται σε 12 και αντικαθίσταται, προκειμένου να γίνει πιο λειτουργικό το σύστημα ιχνηλασιμότητας και να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης.

Επιπλέον, προστίθεται στο άρθρο 4  του Κεφαλαίου 1 της Α.Δ. 7/2009, ως ισχύει, νέα παράγραφος με την οποία εισάγεται η έννοια της μεσοσταθμικής τιμής κτήσης για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που πραγματοποιούν εντός της ίδιας ημέρας περισσότερες από τρεις αγορές του ιδίου προϊόντος νωπών οπωρολαχανικών, ίδιας ποικιλίας και ποιότητας, αλλά διαφορετικής τιμής κτήσης αγοράς  καθώς και η τήρηση κατάστασης αγορών ημέρας ανά είδος προϊόντος.

Μ’ αυτό τον τρόπο επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα υπολογισμού των εμπορικών κερδών που αντιμετωπίζουν οι  ανωτέρω επιχειρήσεις

Τέλος, καταργείται η απαγόρευση ανασυσκευασίας, που μέχρι σήμερα ισχύει κατά την εμπορία, διακίνηση και διάθεση νωπών οπωρολαχανικών.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 19 Μαΐου 2011.

Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση του υπόψη σχεδίου Α.Δ., οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά την διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση αυτού.