ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ : Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και προστασία των οικονομικών δεδομένων οφειλετών

Η αναθέρμανση της οικονομίας ως στόχος για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης επιβάλει μέτρα που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα στην αγορά. Η νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση και την αναμόρφωση των διατάξεων υπό τις οποίες λειτουργούν τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.) αποτελούν μέρος των πολιτικών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς αυτή την κατεύθυνση. Οι σχεδιαζόμενες διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση μέσα από την αναστολή της εξυπηρέτησης ή τη ρύθμιση των δανειακών τους υποχρεώσεων να ανασάνουν, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους, να επανασχεδιάσουν τις προτεραιότητες τους, να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους και να προάγουν μέσα σε δυσχερείς συνθήκες την επιχειρηματική τους δράση. Εξάλλου, η θέσπιση περιορισμών και η καθιέρωση νέων μέσων προστασίας του οφειλέτη στην επεξεργασία δυσμενών οικονομικών δεδομένων θέτει φραγμούς σε αδικαιολόγητους και μακρόχρονους αποκλεισμούς οφειλετών από την οικονομική ζωή. Παρακάτω εκτίθενται συγκεκριμένες προτάσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, που τίθενται προς διαβούλευση ενόψει της τελικής διαμόρφωσης του σχετικού σχεδίου νόμου. Ας επισημανθεί, εξάλλου, ότι ήδη οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα, όπως τα περιέγραψαν και εξέθεσαν 50 περίπου φορείς, ανταποκρινόμενοι σε προηγούμενη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009


Λούκα Τ. Κατσέλη

Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας