Άρθρο 01 – Σκοπός-Διάρκεια Καθεστώτος

Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η ……… 2018. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η …….. 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2018 ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ, που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ενώ τα 30.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

  • 13 Μαρτίου 2018, 11:09 | ΘΑΝΑΣΗΣ

    Γίνεται δημοσίευση της απόφασης που είναι ο νόμος ο αρχικός και δεν δίνετε στη δημοσιότητα την απόφαση βάση της οποίας θα χαρακτηρίζεται μια επένδυση καινοτόμος.
    Μα αυτό είναι η ουσία όλα τα άλλα είναι γνωστά.