Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού

Για να δείτε την διακήρυξη εδώ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2014, 14:38 | papad

  Κατ’ αρχάς σας ευχαριστούμε θερμά για τα λεπτομερή σχόλιά σας, τα οποία ελήφθησαν υπόψη και, όπου αυτό ήταν δυνατόν, είτε ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της διακήρυξης, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στις 31/7/2014, είτε έγιναν αφορμή για παροχή περεταίρω διευκρινήσεων ή/και επεξεργασία της διατύπωσης σε ορισμένα σημεία.

  Αναλυτικά:

  Όσον αφορά στα σχόλιά σας για τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στη διακήρυξη:

  -Σημειώνουμε ότι στο τελικό κείμενο της διακήρυξης ο τίτλος του υπό ανάθεση έργου είναι «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στους εξυπηρετούμενους της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 3907/2013 και στο Π.Δ. 113/2013. Επίσης, στο σημείο Α. 2.4.2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας, στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό απαιτείται το μητρώο διερμηνέων και μεταφραστών.

  -Όσον αφορά στη δυνατότητα ή μη παροχής διπλών/συνδυαστικών υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για δυο ξεχωριστές επαγγελματικές κατηγορίες. Ωστόσο, λόγω της σπανιότητας μεγάλου μέρους των απαιτούμενων γλωσσών, η Υπηρεσία Ασύλου εκτιμά ότι ζητώντας από τους υποψήφιους Αναδόχους να προσκομίσουν μητρώο διερμηνέων και μεταφραστών τα μέλη του οποίου θα έχουν πιστοποιηθεί από επαγγελματικές ενώσεις μεταφραστών, ενώσεις διερμηνέων ή ενιαίες ενώσεις μεταφραστών και διερμηνέων, στην παρούσα χρονική περίοδο η ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών θα ήταν αδύνατη. Εξ όσων γνωρίζουμε, για τον μεγαλύτερο αριθμό γλωσσών/διαλέκτων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’: Βασικές γλώσσες διερμηνείας και ελάχιστος αριθμός διερμηνέων και Β’: Σπάνιες γλώσσες διερμηνείας του Παραρτήματος ΙV της διακήρυξης, δεν υπάρχει στην Ελλάδα τουλάχιστον κάποια πιστοποιημένη διαδικασία βεβαίωσης της επαγγελματικής ειδικότητας μεταφραστών ή/και διερμηνέων. Επιθυμία της Υπηρεσίας θα ήταν η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος πιστοποίησης της επάρκειας των διερμηνέων που συνεργάζονται, άμεσα ή έμμεσα με την Υπηρεσία Ασύλου, και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε πως ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να τεθεί σε εφαρμογή στο μέλλον.

  -Αναφορικά με τη χρήση του όρου «γλωσσικός διαμεσολαβητής» αντί του όρου «διερμηνέας», χωρίς καμία διάθεση υποβάθμισης του επαγγέλματος του διερμηνέα στην αντίληψη του ευρύτερου κοινού, η Υπηρεσία Ασύλου υπογραμμίζει ότι όπως ορίζεται στο Π.Δ. 113/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ – 14.06.2013) κατά την επίδοση αποφάσεων και άλλων εγγράφων «ο αιτών ενημερώνεται από διερμηνέα σε γλώσσα που κατανοεί» (Αρ. 7 παρ. 3), ενώ η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας αναφέρεται ως μια από τις βασικές εγγυήσεις που παρέχονται στον αιτούντα διεθνή προστασία (Αρ. 8) κατά την εξέταση του αιτήματος σε Α’ και Β’ βαθμό (Αρ. 17 και 26). Η χρήση του όρου «γλωσσικός διαμεσολαβητής» αποφεύγεται επί τούτοις από την Υπηρεσία, καθώς ενδέχεται να αναφέρεται στην εκούσια ή ακούσια έκφραση νοήματος από μέρους του διαμεσολαβητή, ενώ αποκλειστική απαίτηση της Υπηρεσίας είναι η ακριβής μεταφορά των λεχθέντων του εξυπηρετούμενου και του υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου από τη μια γλώσσα στην άλλη, χωρίς την οιαδήποτε διαμεσολάβηση.
  Όσον αφορά στις επί της ουσίας παρατηρήσεις σας:

  -Σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνει ο Φάκελος, σας παραπέμπουμε στο σημείο 3.Β (σελ. 17 του προς διαβούλευση κειμένου και σελ. 23 του τελικού κειμένου της διακήρυξης) όπου αναφέρεται: «Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία».

  -Αναφορικά με τα Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας, διευκρινίζουμε ότι όπως ορίζεται στο Σημείο 2 της παραγράφου Α.2.4.1.:
  «Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας».

  Το δε απαιτούμενο ύψος κύκλου εργασιών των δυνητικών αναδόχων (είτε ενός προσφέροντος, είτε Ένωσης εταιριών/Κοινοπραξίας) είναι κοινή πρακτική σε διακηρύξεις αντίστοιχου προϋπολογισμού, φτάνοντας συχνά και στο ύψος του 150%. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στο σημείο 3 της παραγράφου Α.2.4.1. της διακήρυξης ορίζεται ότι:

  «Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας δίνονται στους οικονομικούς φορείς οι δυνατότητες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 45 του ΠΔ 60/2007.Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους».

  Σχετικά με το σχόλιό σας περί έμμεσης δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού λόγω της συγκεκριμένης ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, διευκρινίζουμε ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει σωρευτικά να ανταποκρίνεται αποδεδειγμένα σε όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και στις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, όπως απαριθμούνται στην παράγραφο Α.3.3., Α.3.4. αντιστοίχως, όπου εκτός από τα Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

  -Σχετικά με τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη γνώση των Ελληνικών και της ξένης γλώσσας, στην παράγραφο Α. 2.4.2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας της Διακήρυξης, η τελική διατύπωση είναι η ακόλουθη:

  «Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο λυκείου ελληνόγλωσσου σχολείου ή με πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου ή με πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας και άριστη γνώση της ξένης γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο λυκείου σχολείου ή ισοδύναμου ή και ανώτερου ιδρύματος χώρας στην οποία ομιλείται επισήμως η ξένη γλώσσα ή με πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διερμηνέα/μεταφραστή προς την Αναθέτουσα Αρχή περί άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας».
  Η Υπηρεσία Ασύλου, γνωρίζοντας ότι μεγάλος αριθμός των γλωσσών που γλωσσών/διαλέκτων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’: Βασικές γλώσσες διερμηνείας και ελάχιστος αριθμός διερμηνέων και Β’: Σπάνιες γλώσσες διερμηνείας του Παραρτήματος ΙV της διακήρυξης είτε δεν είναι επίσημες γλώσσες κρατών, είτε δε είναι εισηγμένες στο εκπαιδευτική σύστημα της χώρας στην οποία ομιλούνται, είτε επειδή κάποιος χρήστης της γλώσσας μπορεί να εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής είτε σε συνθήκες που δεν του επέτρεψαν να μεταφέρει έγγραφα και πιστοποιητικά, είτε την εγκατέλειψε σε μικρή ηλικία χωρίς να ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη χώρα καταγωγής, ωστόσο ομιλεί τη γλώσσα σαν μητρική, η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της εν λόγω Διακήρυξης, δέχεται ως δικαιολογητικό περί άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του διερμηνέα/μεταφραστή.

  -Όσον αφορά στην επίσημη μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων, αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3712/2008 και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

  -Σχετικά με τα σχόλιά σας αρ. 5, 6 και 7, κατανοούμε πλήρως τις ανησυχίες που εκφράζετε, ωστόσο, α) η Υπηρεσία Ασύλου ως Αναθέτουσα Αρχή δεν δύναται είτε να ορίσει το ύψος της αμοιβής των διερμηνέων βάση ποσοστού επί της συνολικής αξίας της σύμβασης και β) όπως ορίζεται στο σημείο 4 του Α.7.4. – Υποχρεώσεις Αναδόχου «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας απέναντι στο απασχολούμενο προσωπικό. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή έργου με τους απασχολούμενους διερμηνείς, υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτές στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η αναθέτουσα Αρχή εξετάζει τυχόν καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά με την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων υποβληθείσες εγγράφως, ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές και καλεί τον Ανάδοχο για την παροχή σχετικών εξηγήσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους ή σε μέλη της ομάδας έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της».
  Σημειώνουμε δε, ότι όροι για την Ασφάλιση του Προσωπικού του Αναδόχου έχουν συμπεριληφθεί στο Αρ. 14 του Μέρους Ζ – Υπόδειγμα Προσχεδίου Σύμβασης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
  -Σχετικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία διερμηνέων στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ασύλου, η σχετική παράγραφος του σημείου Β.4.2. «Ειδικές Απατήσεις Έργου», τροποποιήθηκε όπως ακολούθως:
  «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με αυτοπρόσωπη παρουσία διερμηνέων στο πλαίσιο της λειτουργίας Κινητών Μονάδων Ασύλου, σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Οι Κινητές Μονάδες Ασύλου θα στελεχώνονται από προσωπικό της Υ.Α. που θα μετακινείται από τα εν λειτουργία ΠΓΑ, για το χρόνο λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ασύλου. Ο μέγιστος αριθμός ανθρωποημερών κατά τις οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν οι Κινητές Μονάδες Ασύλου είναι εκατόν σαράντα πέντε (145). Οι Κινητές Μονάδες Ασύλου αναμένεται να εργαστούν στα σημεία εισόδου μεικτών μεταναστευτικών ροών. Η διάρκεια της κάθε αποστολής δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ενώ ο συνολικός αριθμός διερμηνέων που θα κληθεί να συμμετάσχει στο σύνολο των αποστολών δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 29. Ο ακριβής αριθμός διερμηνέων και οι απαραίτητες γλώσσες διερμηνείας θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο κατόπιν αιτήματος από τον Διευθυντή της ΥΑ, μόλις εκδοθεί η απόφαση μετακίνησης της Κινητής Μονάδας Ασύλου. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των διερμηνέων που θα συνδράμουν τις Κινητές Μονάδες Ασύλου περιλαμβάνονται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου».
  -Στην περιοδική κατάρτιση διερμηνέων, προστέθηκε μετά από σχετικό σχόλιό σας, ο όρος ότι «Η κατάρτιση θα παρέχεται από τον Ανάδοχο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταρτιζόμενου».
  -Σχετικά με τα όσα αναφέρετε στο σημείο 10 των σχολίων σας, υπογραμμίζουμε ότι στις ελάχιστες προδιαγραφές της Υπηρεσίας Ασύλου περιλαμβάνεται και απαίτηση της Υπηρεσίας να περιγραφεί διεξοδικά στην προσφορά του Αναδόχου η πολιτική ασφάλειας των δεδομένων και το οργανωτικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί (Σημ. Β.5.1 της Διακήρυξης). Κατά συνέπεια, οι σχετικές προτάσεις του Αναδόχου, αφενός μεν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και αφετέρου θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο, καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
  -Αναφορικά τέλος, με τον Κώδικα Δεοντολογίας, η Υπηρεσία Ασύλου παραμένει θετικά διακείμενη προς μια συνάντηση με την Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π., προκειμένου να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Δεοντολογίας Διερμηνέων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Υπηρεσία Ασύλου και το πώς αυτός θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον.

  Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Διαγωνισμού, όπως κι όλα τα Μέρη που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, πριν οριστικοποιηθούν και δημοσιευτούν, έχουν λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Διαχειριστή Προγράμματος του Προγράμματος 2 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» της θεματικής ενότητας «Θεσμικό Πλαίσιο του Ασύλου και της Μετανάστευσης» του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014, από το προέρχεται η χρηματοδότηση του συνολικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης.

  Τέλος, για ακόμη μια φορά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που συνδράματε στο δύσκολο έργο της διαμόρφωσης των όρων της εν λόγω Διακήρυξης και ελπίζουμε σε μια μελλοντική συνεργασία που στόχο θα έχει τη βελτίωση των υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης που μέσω της Υπηρεσίας μας παρέχονται στην ευάλωτη ομάδα των αιτούντων διεθνή προστασία.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
  Μαρία Σταυροπούλου

 • 9 Ιουλίου 2014, 17:17 | ΠΕΕΜΠΙΠ

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ Νο. 5 ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΕΜΠΙΠ

  Ως προσθήκη στα σχόλια που υποβλήθηκαν από την ΠΕΕΜΠΙΠ σχετικά με την καθιέρωση ενός ελάχιστου ποσοστού ως αναλογική αμοιβή του διερμηνέα, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι το τρέχον περιθώριο κέρδους για διερμηνεία στην ευρύτερη αγορά είναι 10%. Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή του διερμηνέα ως ποσοστό δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη συνήθη αμοιβή της τρέχουσας αγοράς. Το παράδειγμα της Ολλανδίας παρέχεται προκειμένου να καταδείξουμε ότι ο φορέας θα μπορούσε (ενδεχομένως σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις, όπως έγινε και στην Ολλανδία) να αναλάβει ένα ρόλο «ρυθμιστή», όπως εξάλλου τονίζεται και στη σύνοψη των σχολίων μας.

 • 8 Ιουλίου 2014, 08:55 | ΠΕΕΜΠΙΠ

  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ.
  α) Παρά το γεγονός ότι η προκήρυξη σύμφωνα με τον τίτλο της αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας», διαβάζουμε στη σελ. 51-52 σχετικά με το Αντικείμενο του Έργου και το Περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς ότι θα ζητηθούν και υπηρεσίες μετάφρασης για συγκεκριμένο αριθμό λέξεων. Ωστόσο επισημαίνεται ότι το επάγγελμα του μεταφραστή είναι διαφορετικό και ξεχωριστό από το επάγγελμα του διερμηνέα και αυτές οι ξεχωριστές επαγγελματικές κατηγορίες δύνανται ή όχι να παρέχουν διπλές/συνδυαστικές υπηρεσίες. Συνεπώς, όσον αφορά την ανάγκη ύπαρξης μητρώου διερμηνέων (βλ. σελ 20, Α.2.4.2.), ενδεχομένως η διατύπωση θα μπορούσε να διορθωθεί σε μητρώο διερμηνέων και μεταφραστών και αναλόγως οι βεβαιώσεις επαγγελματικής ειδικότητας να παρέχονται από επαγγελματικές ενώσεις μεταφραστών, ενώσεις διερμηνέων ή ενιαίες ενώσεις μεταφραστών και διερμηνέων.

  β) Επίσης, θα προτιμούσαμε ο όρος «διερμηνέας» που στην πραγματικότητα αναφέρεται σε ένα άκρως δύσκολο επάγγελμα που απαιτεί εξειδικευμένες σπουδές και έχει υψηλές γλωσσικές, γνωστικές και τεχνικές απαιτήσεις να μην χρησιμοποιείται για το ρόλο του γλωσσικού διαμεσολαβητή χαμηλότερων προσόντων (που αναγνωρίζουμε φυσικά ότι επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, λόγω της ποικιλίας και σπανιότητας ορισμένων γλωσσών), όπως σαφώς φαίνεται από τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, καθώς υποβαθμίζεται το επάγγελμα στην αντίληψη του ευρύτερου κοινού, με αποτέλεσμα εμμέσως να επηρεάζονται οι αμοιβές των επαγγελματιών στην ελεύθερη αγορά. Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να ευνοηθεί ο όρος «γλωσσικοί διαμεσολαβητές».

  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1) σελ. 15 σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνει ο Φάκελος
  Ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ότι….. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

  Επισημαίνεται για λόγους τάξης ότι τα φυσικά πρόσωπα μεταφραστές ή διερμηνείς (που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ανήκουν σε μια ένωση φυσικών προσώπων) δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, συνεπώς προτείνεται να υπάρξει μια εναλλακτική διατύπωση για αυτές τις κατηγορίες ειδικοτήτων, ώστε να φαίνεται ότι η εγγραφή είναι προαιρετική, χωρίς να αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Εξάλλου η ειδικότητα αποδεικνύεται από τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

  2) σελ. 19, Α.2.41. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας
  Σχετικά με το ύψος κύκλου εργασιών για συμμετοχή (ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου)

  Κατά τη γνώμη μας το ύψος της απαίτησης για τον κύκλο εργασιών δίνει σαφές προβάδισμα σε συγκεκριμένες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν κατά το παρελθόν αναλάβει συμβάσεις για την υπηρεσία σας και συναφή Υπουργεία, καθώς και σε μεγαλύτερες εταιρείες του εξωτερικού, δεδομένου ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι μικρότερου μεγέθους και συνεπώς έχουν μικρότερους κύκλους εργασιών (εξάλλου η ελληνική αγορά είναι περιορισμένη και είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθούν μεγάλοι κύκλοι εργασιών). Ειδικότερα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, υπάρχει το ενδεχόμενο εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες αγοράς να αξιολογηθούν συγκριτικά με οργανώσεις που ενδεχομένως να έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από φορείς δημοσίου δικαίου και οι οποίες δεν λειτουργούν στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εμμέσως αθέμιτος ανταγωνισμός. Θεωρούμε ότι για να είναι πραγματικά δίκαιη η συμμετοχή και να έχουν και άλλες εταιρείες/κοινοπραξίες/ενώσεις στην Ελλάδα την ευκαιρία να υποβάλλουν τις προσφορές τους, τα κριτήρια δεν θα πρέπει να είναι κομμένα και ραμμένα για συγκεκριμένες οργανώσεις. Δεδομένου ότι η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 20 μήνες, θα πρέπει να γίνει αναγωγή της απαίτησης σχετικά με τον κύκλο εργασιών και να αλλάξει αναλογικά ως προς τους 20 μήνες (δηλαδή, ο κύκλος εργασιών ενός έτους να καλύψει αναλογικά την αξία του έργου για ένα έτος και όχι για σχεδόν δύο έτη).

  3) σελ. 19, Α.2.4.2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας

  Δεν ορίζεται πουθενά πώς πιστοποιείται ή διαπιστώνεται η ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας ή η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας. Π.χ. δεν ορίζεται αν το απολυτήριο είναι ελληνικού σχολείου, ούτε τι γίνεται με ομογενείς που έχουν ολοκληρώσει το λύκειο σε άλλη χώρα, αλλά είναι δίγλωσσοι ή έχουν ολοκληρώσει ανώτερες σπουδές σε ελληνικό πανεπιστήμιο, ή έχουν ολοκληρώσει σπουδές ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό κ.λπ. Επειδή υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί, θεωρούμε ότι πρέπει να καταρτιστεί ειδικό παράρτημα. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στη διερμηνεία και οι 2 γλώσσες πρέπει να είναι άριστες (και όχι η μία ικανοποιητική και η άλλη άριστη), καθώς το «ικανοποιητικό» αφήνει ανοιχτά περιθώρια ερμηνείας από τον υπάλληλο που διεκπεραιώνει τη διαδικασία.

  4) σελ. 23, σημείο 6 (και λοιπά σχετικά σημεία)

  Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

  Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο δεν ορίζεται τι αποτελεί επίσημη μετάφραση. Αυτό αποτελεί συχνά σημείο ερωτημάτων για περαιτέρω διευκρινίσεις. Προτείνουμε την εξής κωδικοποίηση, όπως δημοσιεύτηκε σε πρόσφατη προκήρυξη της Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών, καθώς κρίνουμε ότι είναι πλήρης και επιτρέπει ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

  Νόμιμα μεταφρασμένα θεωρούνται τα ξενόγλωσσα έγγραφα τα οποία έχουν μεταφραστεί από έναν από τους παρακάτω φορείς:

  α/ Από Έλληνες δικηγόρους
  β/ Από διορισμένους στα κατά τόπους Πρωτοδικεία άμισθους ερμηνείς (επισημαίνεται ότι το επάγγελμα αυτό έχει εκλείψει, ωστόσο συνεχίζει να αναφέρεται στις επίσημες διατυπώσεις προκηρύξεων του δημοσίου)
  γ/ Από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.
  δ/ Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
  ε/ Από τους μόνιμους υπαλλήλους Προξενικής Αρχής, εφόσον αυτοί γνωρίζουν την ξένη γλώσσα, ή από μεταφραστή που έχει προσληφθεί για το σκοπό αυτό σε οργανική θεσμοθετημένη θέση στην Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ.
  στ/ Από επίσημους ορκωτούς μεταφραστές, εφόσον η έλλειψη προσωπικού και τυχόν εξειδικευμένη ορολογία δεν επιτρέπουν τη μετάφραση από υπάλληλο της Προξενικής Αρχής, οι οποίοι κατέχουν άδεια επαγγέλματος. Ως επίσημα αναγνωρισμένοι μεταφραστές-διερμηνείες θεωρούνται οι ιδιώτες που είναι εγγεγραμμένοι σε καταλόγους που τηρούν οι επιτόπιες δικαστικές αρχές των οποίων η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώνεται από τις ελληνικές Προξενικές Αρχές (διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μεταφραστές της αλλοδαπής που κατόπιν εξετάσεων έχουν λάβει ειδική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή στη χώρα τους, π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Τσεχία, και δεν αναφέρεται στους δικαστηριακούς μεταφραστές των ελληνικών πρωτοδικείων, που δεν έχουν δικαίωμα επίσημης μετάφρασης, και των οποίων οι απαιτήσεις προσόντων είναι χαμηλότερες).

  5) σελ. 29, σημείο 8

  Κρίνουμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί ρήτρα για υπερβολικά χαμηλή οικονομική προσφορά προκειμένου να αποφευχθούν πρακτικές price dumping που έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Σε αυτό το πνεύμα, θα προτείναμε να θεσπιστεί επίσης ένα ελάχιστο ποσοστό που θα πρέπει να λαμβάνει ο διερμηνέας/μεταφραστής από την τελική τιμή που κατακυρώθηκε. Κάτι τέτοιο έχει γίνει πρόσφατα για τη δικαστηριακή διερμηνεία στην Ολλανδία, όπου ορίζεται σαφώς ότι σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών δικαστηριακής διερμηνείας μέσω γραφείου (Ανάδοχο υπηρεσιών), οι διερμηνείς θα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον το 65% από την αμοιβή που λαμβάνει ο Ανάδοχος (για τη γλώσσα/υπηρεσία/εκτέλεση). Έτσι προστατεύεται ο επαγγελματίας από φαινόμενα αισχροκέρδειας εις βάρος του (που πολλές φορές υπερβαίνει το 100% στην Ελλάδα), αμείβεται δικαίως ως προς την τελική αξία του έργου, και διασφαλίζεται ότι τηρείται το νόμιμο περιθώριο κέρδους βάσει του φορολογικού κώδικα. Είναι μια ευκαιρία να συμπεριλάβετε κοινωνικά και εργασιακά υπεύθυνες ρήτρες.

  6) σελ. 36, A.7.4 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

  Προτείνουμε την εξής προσθήκη: Η πληρωμή να αποδεσμεύεται εφόσον ο ανάδοχος έχει τηρήσει αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του προς τους διερμηνείς/μεταφραστές που απασχολεί, όπως αυτό μπορεί να αποδεικνύεται με κίνηση τραπεζικού λογαριασμού έναντι τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, και όχι αποκλειστικά με την απλή επίδειξη των τιμολογίων, καθώς η έκδοσή τους δεν συνεπάγεται και εξόφλησή τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσφερθεί στους απασχολούμενους διερμηνείς μηχανισμός υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντί τους. Έχουν υπάρξει κρούσματα αναδόχων που ουδέποτε εξόφλησαν τους επαγγελματίες που απασχολούσαν, παρότι εισέπραξαν αμοιβές, και θεωρούμε ότι η προστασία των επαγγελματιών πρέπει να αποτελεί επίσης μέλημά σας.

  7) σελ. 37, A.7.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου, σημείο 5

  Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου θα πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβασης ορισμένου χρόνου με τους απασχολούμενους διερμηνείς και κατάθεση αυτών στις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή στην υπηρεσία σας, καθώς η απασχόληση άνευ συμβάσεων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στον κλάδο (συχνά υπό εκβιαστικούς όρους) και δυσχεραίνει την οποιαδήποτε διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου προς το διερμηνέα/μεταφραστή.

  8) σελ. 53, παράγραφος 2, περί παρουσίας διερμηνέων σε Κινητές Μονάδες Ασύλου

  Παρότι δεν υπάρχει περαιτέρω περιγραφή των συνθηκών απασχόλησης σε αυτό το περιβάλλον, σας προτρέπουμε να καθορίσετε ή τουλάχιστον να ελέγξετε τις συνθήκες και όρους εργασίας αυτών των διερμηνέων, ώστε να τυγχάνουν κατάλληλης διαμονής, διατροφής και μετακίνησης χωρίς δική τους επιβάρυνση.

  9) σελ. 54 Περιοδική κατάρτιση διερμηνέων…

  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κατάρτιση δεν θα επιβαρύνει χρηματικά τον καταρτιζόμενο και ότι το κόστος θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει κερδοσκοπική δραστηριότητα και εκβιαστικά διλήμματα σε βάρος των καταρτιζόμενων.

  10) σελ. 57, παράγραφος 2
  Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που θα διασφαλίζει την ασφαλή τήρηση και φύλαξη των στοιχείων του έργου αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών διερμηνείας …

  Θα προτείναμε η υποχρέωση διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων να επεκταθεί ρητά στους επαγγελματίες που απασχολούνται από τον Ανάδοχο για την παροχή της υπηρεσίας, καθώς εν δυνάμει είναι ευάλωτοι σε εκβιασμούς, εκφοβισμούς, απόπειρες χρηματισμού κ.λπ. Αυτή η διαφύλαξη θα πρέπει να αφορά τόσο την προστασία της βάσης δεδομένων του μητρώου, όσο και στοιχείων όπως π.χ. η επαγγελματική κάρτα ταυτότητας (προτείνεται η χρήση κωδικού και όχι του πλήρους ονοματεπωνύμου), διάφορα επίσημα έγγραφα (ξανά, με τη χρήση κωδικού) κ.λπ. Με άλλα λόγια να ελαχιστοποιείται η χρήση του ονοματεπωνύμου όσο το δυνατό περισσότερο.

  11) σελ. 96-97 Παράρτημα VIII, Κώδικας Δεοντολογίας

  Όσον αφορά τον Κώδικα Δεοντολογίας, η ΠΕΕΜΠΙΠ έχει καταρτίσει Κώδικα Δεοντολογίας και Κώδικα Πρακτικής και Συμπεριφοράς για νομικούς (δικαστηριακούς) διερμηνείς και μεταφραστές στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την Οδηγία 210/64/ΕΕ και θα ήταν ευχαρίστησή μας να σας τους προωθήσουμε με την αιτιολογική έκθεση, σε περίπτωση που θα θέλατε να εξετάσετε τη διατύπωση από την πλευρά των επαγγελματιών.

  Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι ως Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να διασφαλίσετε μέσω των όρων του διαγωνισμού ή στην τελική σύμβαση τη δίκαιη αντιμετώπιση και αμοιβή των απασχολούμενων διερμηνέων και μεταφραστών, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα συμβάντα του παρελθόντος, όπως άρνηση καταβολής αμοιβών, χαμηλές και μη βιώσιμες αμοιβές, άρνηση σύναψης σύμβασης εργασίας, εκδικητικές καταγγελίες συμβάσεων (έχει υπάρξει πρόσφατη δικαστική απόφαση στον κλάδο για παράνομη και καταχρηστική απόλυση), ιδιοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων, κ.λπ. Ειδικά επειδή ενδέχεται αρκετοί απασχολούμενοι να είναι πολίτες τρίτων χωρών και λόγω της κατάστασής τους να βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση με κίνδυνο τη θυματοποίησή τους (ακόμα και η δικαστική προσφυγή για τη διεκδίκηση δεδουλευμένων αποτελεί πλέον ακριβή διαδικασία παρά τη στήριξη των επαγγελματικών συλλόγων και λοιπών κλαδικών ενώσεων), πρέπει να επιδείξετε υπευθυνότητα και να διασφαλίσετε τη σωστή και δίκαιη αντιμετώπισή τους καθορίζοντας σαφώς ότι θα πρέπει να πληρούνται πλήρως όλες οι προϋποθέσεις του εργατικού δικαίου, να υπάρξει κάποια πρόβλεψη σε περίπτωση που εταιρείες έχουν παραβιάσει την εργατική νομοθεσία κατά το παρελθόν (αν όχι αποκλεισμός τους, τότε κάποια άλλη ποινή, ζητώντας π.χ. υπεύθυνη δήλωση ή άλλη βεβαίωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τέτοια ζητήματα), καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη για την υποβολή καταγγελιών και διακοπή της σύμβασης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του έναντι απασχολούμενων.