Δημόσια Διαβούλευση για το Προεδρικό Διάταγμα «ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μ.Ι.Υ.Α.)-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το θεσμικό πλαίσιο των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής(Μ.Ι.Υ.Α). Με το προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα, επιχειρείται για πρώτη φορά, 10 χρόνια μετά την έκδοση του νόμου 3305/2005 για την «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»,, ο οποίος χορηγούσε ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα κατοχυρωνόταν η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία των ΜΥΙΑ, να θεσπιστούν οι όροι και προϋποθέσεις αποτελεσματικής λειτουργίας των ΜΥΙΑ, στα πλαίσια της προστασίας του δικαιώματος της υγείας των πολιτών.
Η θεσμοθέτηση πλαισίου χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Υ.Ι.Α., η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους, με σκοπό την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας, είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου αφενός να αποφευχθούν κίνδυνοι που απειλούν την υγεία των ιατρικώς υποβοηθούμενων γυναικών, αφετέρου να είναι δυνατή η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Καλώ το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό της χώρας καθώς και επιστημονικούς φορείς ,φορείς του Δημοσίου, των οποίων το έργο είναι συνυφασμένο με τους τομείς της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και τους ιδιώτες που σχετίζονται κι έχουν εύλογο ενδιαφέρον για την εξωσωματική γονιμοποίηση , να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος , υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις τους μέχρι την 10-7-2015.
Η κατάθεση των προτάσεων και των σχολίων σας θα συμβάλει ουσιαστικά στη μέγιστη δυνατή βελτίωση κατάρτισης ενός πολύ σημαντικού για τoν τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας Προεδρικού Διατάγματος.

Ο Υπουργός Υγείας

Παναγιώτης Κουρουμπλής