Άρθρο 9 Δικαστική προστασία

1. Οι αποφάσεις του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., που εκδίδονται με βάση το άρθρο 8, υπόκεινται σε προσφυγή ουσίας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδικάζεται με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
2. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του ΟΔΙΠΥ Α.Ε..