Άρθρο 11  Θέματα προσωπικού

 

  1. Στον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. προσλαμβάνεται προσωπικό, τακτικό ή έκτακτο, με σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή με σύμβαση έργου. Η σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου διενεργείται ύστερα από προκήρυξη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ Α.Ε.. Η διαδικασία πρόσληψης και της μετέπειτα σύναψης της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΔΙΠΥ ΑΕ, με απόφασή του, καθορίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού, τα κριτήρια πρόσληψης, τον τρόπο και χρόνο πρόσληψης, τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για τη μισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση των προσλαμβανόμενων του παρόντος.
  2. Ο ΟΔΙΠΥ ΑΕ δύναται να ορίζει στις θέσεις των διευθυντών και των γενικών διευθυντών, που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της εταιρείας, εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, έως τριών (3) ετών.
  3. Στον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. για την πλήρωση κενών θέσεων της βαθμίδας υπαλλήλων-προϊσταμένων, δύναται να αποσπαστεί ή μεταταχθεί προσωπικό από άλλους φορείς του δημοσίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.
  • 13 Ιουλίου 2020, 13:06 | Ευγενία Παππά

    Το σύστημα προσλήψεων στον ΟΔΙΠΥ, όπως περιγράφεται εδώ, δεν πληροί όρους διαφάνειας.