ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

 

 1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται:

α) σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ), τις αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας,

β) στις Δ.Υ.ΠΕ. ως προς τη διοικητική τους λειτουργία,

γ) στα νοσοκομεία που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου,

δ) σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,

ε) σε ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας επί τη βάσει αιτήματος αξιολόγησης που υποβάλλεται από τους ίδιους.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας αναφέρει τα εξής:
  Στο εν λόγω σχέδιο νόμου, πουθενά δε γίνεται αναφορά στη συμβολή των εκλεγμένων εκπροσώπων των πασχόντων και των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που παραπέμπει σε αλλοτινές εποχές όταν όλα γίνονταν για εμάς χωρίς εμάς!
  Ειδικότερα, μόνο στο άρθρο 6, παρ. γ, αναφέρεται ότι ένα από τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης αφορά: «γ) Την ανταποκρισιμότητα – ασθενοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας μέσω της αποτύπωσης των εμπειριών των ασθενών και των αποτελεσμάτων υγείας όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ασθενείς. Επίσης, αξιολογείται η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς με συμπόνια, σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και του ενδεδειγμένου βαθμού ενημέρωσης των ασθενών».
  Η ανωτέρω παράγραφος παραπέμπει έμμεσα στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, τις διαδικασίες για τη συγκρότηση της οποίας έχουμε πολλάκις καταγγείλει τόσο στην προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υγείας, όπως και στη σημερινή, χωρίς να υπάρχει από κανέναν καμία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την απαράδεκτη διαδικασία των κληρωτών και δοτών αντιπροσώπων. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για το έργο της εν λόγω Επιτροπής από δημιουργίας της!
  Επιπλέον, και στο άρθρο 14 αναφέρεται γενικά ότι μπορεί ο Οργανισμός να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας, χωρίς και εδώ να συγκεκριμενοποιείται ή να γίνεται μνεία στους εκπροσώπους των πασχόντων με χρόνια πάθηση και/ή αναπηρία.
  Παράλληλα, δεν αναφέρεται πουθενά πώς οι χρήστες του συστήματος υγείας θα ενημερώνονται για κάθε μονάδα που επισκέπτονται, είτε δημόσια, είτε ιδιωτική, για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία θα ενημερώνεται ο πολίτης, για παράδειγμα, με ειδική σήμανση σε καίρια σημεία των μονάδων υγείας, η οποία θα είναι επίσης και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή της κάθε μονάδας.
  Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η ευαίσθητη ομάδα της κοινωνίας, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, είναι οι συχνότεροι χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Η ΕΣΑμεΑ, εκπροσωπώντας όλους αυτούς τους ανθρώπους για πάνω από 30 χρόνια, έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει θετικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος Υγείας.
  Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει εκπροσώπησή μας σε έναν Οργανισμό που θα αξιολογεί τις υπηρεσίες υγείας τις οποίες καθημερινά χρησιμοποιούμε όλοι οι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες.

 • Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπάγονται στην εποπτεία και των έλεγχο των Ιατρικών Συλλόγων ( πρβλ. ν. 4025/11 και άρθρ. 85 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’)), οι οποίοι είναι αρμόδιοι μεταξύ άλλων για την ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας και την επιβολή προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001, όπως ισχύει. Στο σχέδιο νόμου δίδεται η δυνατότητα και στους φορείς αυτούς να υπαχθούν για την αξιολόγησή τους και στον ΟΔΙΠΥ επί τη βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τους ίδιους. (αρθρ. 1 παρ.1). Θα πρέπει να οριστεί σαφώς ότι η αξιολόγηση αυτή αποτελεί μία δυνητική συντρέχουσα αρμοδιότητα του ΟΔΙΠΥ καθώς και ότι για αυτή δεν θα επιβαρύνεται οικονομικά ο φορέας.

 • 10 Ιουλίου 2020, 22:23 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια ίδρυσης ενός Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας στον χώρο της Υγείας, νοουμένου ότι θα λειτουργεί στη βάση της διεθνούς πρακτικής και θα έχει και επιτελικό και εκτελεστικό αυτδύναμο ρόλο.Μια Εθνική Αρχή θα πρέπει να αφορά όλες τις δομές που δραστηριοποιούνται υπό τη σκέπη του Υπουργείου Υγείας και ασφαλώς και τον Ιδιωτικό Τομέα. ΜΕΓΑΛΗ παράλειψη του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι ότι δεν προβλέπει σημαντικές δομές του Υπουργείου Υγείας όπως είναι ο ΕΟΔΥ, ΟΚΑΝΑ, ΕΚΤΕΠΝ, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΑΕΜΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΤΡΑΤΩΤΙΚΑ, τα οποία πρέπει να πειρληφθούν καθώς η ποιότητα στον χώρο της Υγείας πρέπει να αποτελέσει «κίνημα» αειφόρου αξιολόγησης και ανάπτυξης και να μη λειτουργεί διαχωριστικά. Ιδαίτερα για τους φορείς όπως ο ΕΟΔΥ (για τον οποίο έχει προβλεφθεί Διεύθυνση Ποιότητας που είνια εντελώς ανενεργή), ΕΚΤΕΠΝ, τα οποία διαχειρίζονται εθνικά δεδομένα είναι αδήριτη η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας των διαδικασιών τους και κυρίως της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΙΤΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που περιλαμβάνει την επαλήθευση, τη διακρίβωση, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ακρίβειας των δεδομένων που συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχέουν. Με αυτή την ελάχιστη προυπόθεση θα μπορούμε να διαμορφώσουμε Εθνικές Στρατηγικές Διασφάλισης της Ποιότητας στη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ, την Β και Γ βάθμια

 • 7 Ιουλίου 2020, 20:31 | Φωτεινη Τζεβελεκου

  Δεν αναφέρεται αν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία θα ενταχθούν στο ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης.

 • 7 Ιουλίου 2020, 13:44 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Πολλά νοσοκομεία, όπως και το δικό μου, περιλαμβάνουν στο οργανόγραμμά τους διακριτό τμήμα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» με ειδικότητες όπως ΠΕ Στατιστικής και ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών».
  Ωστόσο, κρίνοντας και από το δικό μου νοσοκομείο, το τμήμα οργάνωσης και ποιότητας δεν είναι οργανωμένο και δεν λειτουργεί, παρόλο που οι υπάλληλοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στα νοσοκομεία και απασχολούνται σε άλλες διοικητικές θέσεις.
  Ίσως, τώρα είναι ευκαιρία να οργανωθούν αυτά τα τμήματα και να ξεκινήσει από εκεί η διαδικασία βελτίωσης των δεικτών των νοσοκομείων.