Άρθρο 14 – Τελικές διατάξεις

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί παροχής διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ως Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας, National Contact Point for eHealth (NCPeH).
 2. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας με ανεξάρτητους δημόσιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, όπως με πανεπιστημιακούς φορείς, διεθνείς ανεξάρτητους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άλλους φορείς για την επίτευξη των σκοπών του.
 • 13 Ιουλίου 2020, 12:13 | Κασκάνης Δημήτρης

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020
  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Στοχοθεσία
  ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5000930
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 24 μήνες
  ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»

  Απο το 2018 αναμένεται το έργο υποστήριξης της εφαρμογής του Συστήματος «Διοίκηση με Στόχους» που θα συνέτεινε ουσιαστικά στον ψηφιακό αλφαβητισμό και την άρση φραγμών επικοινωνίας και διαχείρισης δεδομένων.Η ωρίμανση ενός τέτοιου διαδικτυακού ηλεκτρονικού εργαλείου θα διευκόλυνε αρκετά την επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, εκτιμώντας δυναμικά την εφαρμογή νέων δεικτών και την αξιολόγηση εποπτευόμενων φορέων εξ αποστάσεως με οικονομία ανθρωποωρών και αξιοπιστία μετρήσεων.

 • 12 Ιουλίου 2020, 12:56 | Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

  Ποια η συνάφεια του σχετικού ορισμού της ΗΔΙΚΑ με το παρόν νομοσχέδιο;