Άρθρο 14 – Τελικές διατάξεις

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί παροχής διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ως Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας, National Contact Point for eHealth (NCPeH).
 2. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας με ανεξάρτητους δημόσιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, όπως με πανεπιστημιακούς φορείς, διεθνείς ανεξάρτητους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άλλους φορείς για την επίτευξη των σκοπών του.
 • 13 Ιουλίου 2020, 20:09 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ποτελεί πάγια θέση και αίτημα του Ιατρικού Σύλλόγου Ηρακλείου η αξιολόγηση τμημάτων, νοσοκομείων και φυσικά υπηρεσιών με μοναδικό στόχο την διαρκή βελτίωση της περίθαλψης των συμπολιτών μας αλλά και την περιφρούρηση της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας. Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας όπως αυτές τις καταθέσαμε στη διαβούλευση του:
  Απαραίτητη προυπόθεση ορθής λειτουργίας και αξιολόγησης αποτελεί η άμεση εφαρμογή η ενοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ένα σύστημα διαχείρισης.
  Να υπάρχει διασύνδεση με τα γραφεία ποιότητας των νοσοκομείων και των ΥΠΕ
  Η συλλογή τω στοιχείων να γίνεται με ενιαίο , τυποποιημένο τρόπο – ενιαία καταγραφή-.
  Στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων επιβάλλεται να συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας από όλο το φάσμα ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην λειτουργία ενός τμήματος : ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι.
  Στην αξιολόγηση ενός τμήματος, θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος της επιστημονικής εταιρείας της ειδκ Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ουσιαστική αξιολόγηση του τμήματος αλλά και η διάδραση του τμήματος με τον ΟΔΙΠΥ με στόχο την βελτίωση του.
  Καθιέρωση σταθερών ανα εδικότητα και τμήμα παραμέτρων αξιολόγησης με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. (π.χ. ποσοστό ασθενών ενός διαβητολογικού ιατρείου που έχουν επιτύχει το στόχο της γλυκοζυλιωμενης αιμοσφαιρίνης, ο χρόνος αναμονής για τακτικό ραντεβού σε εργαστηριακές εξετάσεις, αριθμός και είδος επιπλοκών κτλ)
  Θεσμική διασύνδεση με τις επιστημονικές εταιρείες , με το ινστιτούτο ερευνών του ΠΙΣ για την ορθολογική διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης των τμημάτων.
  Στα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να συμπεριληφθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε δομής υγείας, και η επάρκεια της στελέχωσης του καθώς και η δυνατότητα λειτουργικής διασύνδεσης του με μοναδες υγείας που υποστηρίζουν την ασφαλή λειτουργία του.
  Η επιβράβευση του τμήματος μπορεί να συνδεθεί με κίνητρο χρηματοδότησης για την αύξηση της παραγωγικότητας του ή ακόμα και την απόκτηση ανθρώπινου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του.
  ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 • 13 Ιουλίου 2020, 12:13 | Κασκάνης Δημήτρης

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020
  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Στοχοθεσία
  ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5000930
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 24 μήνες
  ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»

  Απο το 2018 αναμένεται το έργο υποστήριξης της εφαρμογής του Συστήματος «Διοίκηση με Στόχους» που θα συνέτεινε ουσιαστικά στον ψηφιακό αλφαβητισμό και την άρση φραγμών επικοινωνίας και διαχείρισης δεδομένων.Η ωρίμανση ενός τέτοιου διαδικτυακού ηλεκτρονικού εργαλείου θα διευκόλυνε αρκετά την επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, εκτιμώντας δυναμικά την εφαρμογή νέων δεικτών και την αξιολόγηση εποπτευόμενων φορέων εξ αποστάσεως με οικονομία ανθρωποωρών και αξιοπιστία μετρήσεων.

 • 12 Ιουλίου 2020, 12:56 | Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

  Ποια η συνάφεια του σχετικού ορισμού της ΗΔΙΚΑ με το παρόν νομοσχέδιο;