Άρθρο 5 Διαδικασία και όργανα αξιολόγησης

 

 

 1. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας υπόκεινται στην αξιολόγηση του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., η οποία δύναται να διενεργείται είτε στο πλαίσιο τακτικής αξιολόγησης κάθε τρία (3) έτη, είτε στο πλαίσιο έκτακτης αξιολόγησης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας.
 2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. συντάσσεται, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, ως εγχειρίδιο αξιολόγησης, το οποίο αναλύει τους δείκτες και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. και κοινοποιείται στον υπό αξιολόγηση φορέα κατά την έναρξη της αξιολόγησης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., η οποία επέχει θέση γνώμης, προτείνεται στο Υπουργείο Υγείας η επιλογή των προς αξιολόγηση φορέων. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας ορίζονται το σύνολο των επιλεγόμενων φορέων προς αξιολόγηση, οι επιμέρους τομείς της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 2, οι στόχοι της αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης του αξιολογούμενου, καθώς και η διάρκεια και η περάτωση της αξιολόγησης.
 4. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. διενεργεί την αξιολόγηση ως ανεξάρτητος φορέας προς τον αξιολογούμενο, με πλήρη εμπιστευτικότητα ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. στο πλαίσιο της αξιολόγησης δικαιούται να αιτείται τη χορήγηση του σχετικού πληροφοριακού υλικού από τους αξιολογούμενους φορείς και να αξιοποιεί το σύνολο των συλλεγόμενων στοιχείων για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησής του. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) καταγραφή της υφιστάμενης διοικητικής και επιστημονικής πρακτικής στο πεδίο αξιολόγησης,

β) καταγραφή των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στους αξιολογούμενους φορείς και εντοπισμό των δυσλειτουργιών τους,

γ) τη χρονική διάρκεια της προβλεπόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον φορέα που θα την υλοποιήσει, παραμετροποιημένες προτάσεις για τη διαμόρφωση καλής πρακτικής σε σχέση με τις δυσλειτουργίες του υπό αξιολόγηση φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης,

δ) το χρονικό πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης του αξιολογούμενου.

 1. Η αξιολόγηση των νοσοκομείων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. και των υπόλοιπων παρόχων υπηρεσιών υγείας πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

α) Το πρώτο στάδιο αφορά στην εσωτερική αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου των ως άνω παρόχων και δύναται να ανατίθεται από τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. σε αυτούς, μέσω των Γραφείων Ποιότητας ή του υπεύθυνου τμήματος που ορίζεται από τη διοίκηση κάθε παρόχου, ως αυτοαξιολόγηση που καταγράφει τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες και τις βασικές αποκλίσεις του παρόχου στους επιμέρους δείκτες αξιολόγησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης κάθε παρόχου έχει την υποχρέωση συνεργασίας με τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. και την Ομάδα Αξιολόγησης για την παροχή κάθε αναγκαίου στοιχείου για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σε παρόχους όπου δεν υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα, την ευθύνη συντονισμού του έργου της εσωτερικής αξιολόγησης και την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στον ΟΔΙΠΥ Α.Ε., αναλαμβάνει το τμήμα ή ο υπάλληλος που ορίζει η διοίκηση του παρόχου, η οποία οφείλει να ενημερώσει τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της αξιολόγησης. Οι αξιολογούμενοι πάροχοι υποβάλλουν στον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. υπόμνημα με τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης στους επιμέρους δείκτες αξιολόγησης.

β) Το δεύτερο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση των παρόχων από ανεξάρτητη Ομάδα Αξιολόγησης του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης. Η Oμάδα Αξιολόγησης αποτελείται από εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και το έργο της συντονίζεται από εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος του ΟΔΙΠΥ ΑΕ και συμμετέχει στη διαδικασία ως επικεφαλής της Ομάδας Αξιολόγησης.

 1. H Oμάδα Αξιολόγησης δύναται, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της και για την εκπλήρωση του έργου της, να επισκέπτεται με ή χωρίς προειδοποίηση τους υπό αξιολόγηση φορείς, να εξετάζει οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να παρέχει στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση, να έχει πρόσβαση σε έγγραφα και φακέλους και να ζητεί εγγράφως πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της αξιολόγησης, δηλώνοντας ρητά τον σκοπό του αιτήματος, την προθεσμία για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε (5) ημερών, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η μη συμμόρφωση στο αίτημα παροχής πληροφοριών, συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη της προϊστάμενης αρχής του φορέα και συνιστά άρνηση συνεργασίας, η οποία καταγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης.
 2. Η Ομάδα Αξιολόγησης, όταν διαπιστώνονται ελλείψεις ή αβλεψίες:

α) καταρτίζει σχέδιο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε συγκεκριμένα και εύλογα χρονικά διαστήματα,

β) ορίζει χρονικό πλαίσιο συμμόρφωσης και πραγματοποιεί επανελέγχους τόσο κατά τη διάρκειά του όσο και μετά από την παρέλευσή του,

γ) καταρτίζει εκ νέου εκθέσεις με συγκεκριμένες προτάσεις για τα σημεία τα οποία δεν έχουν θεραπευθεί οι αδυναμίες και ως προς τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί η βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού στους δείκτες ποιότητας που αξιολογούνται.

 1. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ενσωματώνονται στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά κατά την αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων στο πλαίσιο των συμβολαίων αποδοτικότητας που έχουν συναφθεί και σε κάθε επικαιροποίηση αυτών ως προς τη στοχοθεσία τους. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας μπορεί να εγκρίνει την έκθεση στο σύνολό της, να αναπέμψει για περαιτέρω αξιολόγηση σε ειδικότερα αντικείμενα ή να επεκτείνει το εύρος της αξιολόγησης για τον αξιολογούμενο ή άλλους φορείς. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του, δύναται να αποδέχεται τις προτάσεις της έκθεσης αξιολόγησης, ειδικά ως προς τις ενδεδειγμένες ενέργειες συμμόρφωσης του αξιολογούμενου φορέα, τη διαμόρφωση υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού και τη διοικητική αναδιοργάνωση των δομών του φορέα, και να θέτει προθεσμία συμμόρφωσης των φορέων σε αυτές. Η μη συμμόρφωση συνιστά πειθαρχική παράβαση των υπόχρεων και των ιεραρχικώς προϊσταμένων τους. Αποτελεί επίσης σπουδαίο λόγο για την πρόωρη λήξη της θητείας του διοικητή σε περίπτωση νοσοκομειακής δομής.
 2. Η διαδικασία της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης δύναται να επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης, το αργότερο κάθε τρία (3) χρόνια από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης. Κατά την επανάληψη της διαδικασίας εξετάζονται η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδυναμιών και η πορεία υλοποίησης των πορισμάτων της προηγούμενης αξιολόγησης, των προτάσεων, υποδείξεων και συστάσεων της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης.
 3. Σε ετήσια βάση το διοικητικό συμβούλιο του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. εκδίδει έκθεση αξιολόγησης των αναγκών υγείας των πολιτών της χώρας, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, ως προς τα πεπραγμένα των δημόσιων νοσοκομείων. Η έκθεση εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΔΙΠΥ Α.Ε..
 • 13 Ιουλίου 2020, 13:45 | Σ. Παπαγεωργίου

  Τα Τμήματα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ στελεχώνονται, στην πλειοψηφία τους, από νοσηλευτικό προσωπικό που υπο αδιαφανή κριτήρια επελέγη από την οικεία Διοίκηση, χωρίς ίχνος επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Αυτά τα Τμήματα θα κάνουν εσωτερικές αξιολογήσεις και θα συνεργάζονται με τον ΟΔΙΠΥ;

 • Είναι εντελώς ασαφής η διατύπωση της διατάξεως αυτής που αφορά στη σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΟΔΙΠΥ και ειδικότερα δεν διευκρινίζεται αν δικαίωμα απόκτησης μετοχών έχουν επαγγελματικοί φορείς, ΝΠΔΔ, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος.

 • 13 Ιουλίου 2020, 12:43 | Κασκάνης Δημήτρης

  Οι ιδιαιτερότητες κλινικών τμημάτων, οι σχέσεις εσωτερικών προμηθευτών (πχ εργαστήρια, διοικητικές υπηρεσίες) και η ημιαυτονομία κάθε Τμήματος ή Κλινικής ή και τμημάτων διαφορετικών διευθύνσεων που φέρουν την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη των μονάδων άρα και διάθεση δέσμευσης σε διαδικασίες αξιολόγησης, όσο και ισχυρά κίνητρα ή αντικίνητρα να δοθούν,θα προσκρούουν στον πολυκερματισμό των μεγεθών και φραγμών επικοινωνίας (χαρτί, αυτονομία στον καταμερισμό εργασίας τμημάτων/διευθύνσεων,ανάγκη ηλεκτρονικού αλφαβητισμού).
  Το παραμετροποιημένο ΚΠΑ (για το απλό δεν το συζητάω καθόλου θεωρώντας το χαμένες ανθρωποώρες) μπορεί να διερευνήσει κυρίως την διοικητική επάρκεια μηχανισμών και να την κινητοποιήσει ως ένα έγκυρο εργαλείο αξιολόγησής τους, όταν όμως υπάρχουν. Ακόμη και σε ελάχιστα περιβάλλοντα που ανέπτυξαν φορμαλιστικά ή bottom up ρεαλιστικές διαδικασίες διοίκησης με στόχους, οι διαδικασίες ωρίμανσης είναι αργές ή και περιστασιακές χωρίς συνέχεια. Κλινικά περιβάλλοντα που προσαρμότηκαν σε πρότυπα τύπου ISO ακόμη και ενδονοσοκομειακά καταρρέουν αφού δεν υπάρχει η δέσμευση υποχρεώσεων στο εσωτερικό περιβάλλον προμηθευτών και παρόχων. Πρόσθετα σε όλη τη σειρά ISO είναι διάχυτο ένα διαρκές ερώτημα ποιός αποτελεί την ηγεσία και ποιά η ισχύς των διαδικασιών ποιότητας απέναντι στην νομιμοποιημένη γραφειοκρατική δομή.

  Πρόταση:
  Νομιμοποίηση του οργανωτικού και συντονιστικού ρόλου των ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Τμημάτων Ποιότητας στην οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών, με διεπιστημονικούς ημιαυτόνομους ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εσωτερικά και διασυνδεμένο δίκτυο ποιότητας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ αποτελέσματα (μετρήσεις) σε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

  Στελέχωση ομάδων ποιότητας με κριτήρια εμπειρίας κατάρτισης και πιστοποιημένης γνώσης ΣΔΠ με διαρκή αξιολόγηση αποτελεσμάτων στην διασύνδεση και αποτελέσματα (εδώ μπορεί το ΚΠΑ να αξιολογεί ικανοποιητικά τις δράσεις δομών ποιότητας αποτελώντας δείκτη και όχι αντικείμενο διεκπαιρέωσης που δικαιολογεί το ρόλο του).

  Δημιουργία εθνικού προτύπου, τουλάχιστον σε κοινές διαδικασίες που ακολουθεί πχ ένας δημόσιος πάροχος στην Κρήτη και πιθανά ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην Αλεξανδρούπολη, δομημένο απο ανεξάρτητο φορέα ανεγνωρισμένης αξίας.

 • 12 Ιουλίου 2020, 12:35 | Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

  Πώς συσχετίζεται το παρόν Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης με το εργαλείο CAF της ΕΕ που εφαρμόζει και το υπουργείο εσωτερικών;

 • 10 Ιουλίου 2020, 23:29 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Θα πρότεινα να αντικατασταθεί το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης με ΕΘΝΙΚΟ πλαίσιο αξιολόγησης διότι το πρώτο παραπέμπει σε μια αποτυχημένη προσπάθεια τους παρελθόντος.
  Το εγχειρίδιο αξιολόγησης, θα αναλύει τα πρότυπα και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, και όχι τους δείκτες όπως γράφεται!Οι δείκτες δεν έχουν σχέση με τη διασφάλιση της ποιότητας! ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ.
  Πριν προχωρήσετε θα πρέπει να εκπαιδευτούν όλα τα σετλέχη των Τμημάτων Ποιότητας από τα υπάρχοντα Ινστιτούτα Ποιότητας και να καλύψετε αυτό το κόστος ώστε να είναι σε θέση οι άνθρωποι να υποστηρίξουν ολοκληρωμένο το έργο που θα κληθούν να ολοκληρώσουν.
  Τι θα κάνετε με τις δομές (κυρίως ιδιωτικές) που έχουν λάβει πιστοποιητικά ποιότητας από διεθνείς φορείς καταξιωμένους; Θα τους εξαιρέσετε από αυτό το Εθνικό Σύστημα Διασφάλισης της ποιότητας; Τι κόστος θα έχει ολη αυτή η διαδικασία;

 • 8 Ιουλίου 2020, 11:09 | χρονοπουλος αναστασιος

  Πως ορίζεται κάποιος εμπειρογνωμονας? στην αξιολόγηση κλινικού έργου ανα ειδικότητα θα εμπλακούν οι αντίστοιχες εταιρείες / επαγγελματικες ενώσεις? Τι γίνεται με τις πιστοποιησεις που πολλές ιδιωτικές κλινικές έχουν ήδη? πως θα κριθούν νοσοκομεία/κλινικές διαφορετικών δυνατοτήτων? (πχ θα υπάρχουν κατηγορίες Α,Β κλπ? δεν νοείται ο Ευαγγελισμός πχ να κριθεί με τα ίδια μέτρα με το νοσοκομείο ενός μικρού νησιού). Βάσει των αποτελεσματων της αξιολόγησης (όταν και αν γίνει…) θα απαγορευτεί σε κάποια νοσοκομεία να κάνουν
  ειδικές συγκεκριμενες επεμβάσεις/ νοσηλείες με αντίστοιχη δημιουργία κέντρων αναφοράς? (όπως γίνεται στο εξωτερικό εδώ και χρόνια)