Άρθρο 6 Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης

 

 1. Για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με τους στόχους και την αποστολή τους και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με τους στόχους του Ε.Σ.Υ., τις διεθνείς προδιαγραφές, εμπειρίες και πρακτικές, χρησιμοποιούνται γενικώς αναγνωρισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία αξιολογούνται με αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Τα κριτήρια αφορούν έξι (6) κεντρικούς άξονες:

α) Την ασφάλεια, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις πρακτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας. Ως ασφάλεια ορίζεται η προστασία από κακοποίηση (φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή), από ιατρικό σφάλμα, από κακές διοικητικές πρακτικές που προάγουν την αδιαφάνεια και την ταλαιπωρία στην ιατρική φροντίδα των ασθενών ή άλλη αποφευκτέα βλάβη.

β) Την αποδοτικότητα, η οποία αναφέρεται στον βαθμό επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων από την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών υγείας σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές και περιλαμβάνει δείκτες που αξιολογούν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εκβάσεων από αυτές τις υπηρεσίες.

γ) Την ανταποκρισιμότητα – ασθενοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας μέσω της αποτύπωσης των εμπειριών των ασθενών και των αποτελεσμάτων υγείας όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ασθενείς. Επίσης, αξιολογείται η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς με συμπόνια, σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και του ενδεδειγμένου βαθμού  ενημέρωσης των  ασθενών.

δ) Την προσβασιμότητα, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση του κατά πόσο η ιατρική φροντίδα παρέχεται στον σωστό χρόνο και τόπο και είναι οικονομικά ανεκτή για τους λήπτες υπηρεσιών υγείας.

ε) Τη χρηστή διοίκηση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, διοίκησης και ηγεσίας που διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικής φροντίδας που βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την ισονομία.

στ) Τη διαχείριση πόρων, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα στοιχεία σχετικά με την χρήση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με τρόπο που διασφαλίζει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

 1. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης τυποποιούνται, συμπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε., το αργότερο μέσα σε ένα (1) έτος από τη συγκρότησή του, επικαιροποιούνται σε τακτική βάση και περιγράφονται αναλυτικά στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης.
 • 13 Ιουλίου 2020, 13:25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

  Η έννοια που περιγράφεται στο άρθρο 6, παρ. 1, εδ. β αφορά στην αποτελεσματικότητα (effectiveness), όχι στην αποδοτικότητα (efficiency).

 • 13 Ιουλίου 2020, 12:08 | Κασκάνης Δημήτρης

  Η ύπαρξη «διεθνών» δεικτών, αν εξαιρέσουμε ποσοτικούς και τυποποιημένους έκβασης, αποτελεί απο μόνο του μια πρόκληση στα έντονα διαφοροποιημένα περιβάλλοντα των ελληνικών νοσοκομείων τόσο σε δομές και επικοινωνία όσο και σε δεξιότητες προσωπικού και στελεχών,θέτοντας τον κίνδυνο να συλλέξετε υψηλές βαθμολογίες στηριζόμενοι σε τεράστιο όγκο με άτυπες αναφορές (κυρίως μη μετρήσιμους στόχους που συνήθως έχουν την μορφή αιτημάτων ιατροτεχνολογίας και προσωπικού)επιβραβεύοντας με points λανθασμένες διαδικασίες.
  Πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένων Key Performance Index,δείκτες (ευκολίας αρχικά) στην ασφάλεια και PREM (ή PROM) με επιβραύευση κλινικών ή εσωτερικών ερευνητών του οργανισμού) θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ταχύτητα εφαρμογής διαδικασιών οριζόντια στις υπηρεσίες, δίνοντας κίνητρα συνεργιών προσθέτοντας αξία.

 • 7 Ιουλίου 2020, 20:39 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  Το μεγάλο στοίχημα η οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών με τα νομαρχιακά νοσοκομεία της έδρας τους. Έλεγχος και αιτιολόγηση ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ από την περιφέρεια προς τα μεγάλα αστικά κέντρα…Αρκετά χρόνια πληρώθηκαν οι πολλοί στις πλάτες των λίγων!