Άρθρο 8 Διοικητικά μέτρα-κυρώσεις

1. Εφόσον, μετά από έλεγχο του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., διαπιστωθούν παραβάσεις, ο αριθμός και η σοβαρότητα των οποίων οδηγούν σε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια και τη ζωή των ασθενών, ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να εισηγηθεί στον Υπουργό Υγείας την άμεση αναστολή της λειτουργίας μιας ή περισσοτέρων παρόχων υπηρεσιων υγείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα πορίσματα της αξιολόγησης. Στα ιδιωτικά νοσοκομεία και εν γένει σε παρόχους υπηρεσιών υγείας είναι δυνατή η άμεση ανάκληση της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
2. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. καθορίζει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 1 στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την έκθεση αξιολόγησης και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές παραλείψεις ή παραβάσεις. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την παύση της δυνατότητας ανάληψης νέων ερευνητικών προγραμμάτων, της έναρξης νέων κλινικών δοκιμών και της έναρξης λειτουργίας νέων τμημάτων/κλινικών έως και δώδεκα (12) μήνες.
3. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε όποιον:
(α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την αξιολόγηση που διενεργείται από τον ΟΔΙΠΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, ή
(β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή πληροφοριών στον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες.
4. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. γνωστοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάθε πρόστιμο που επιβάλλει, βάσει των διατάξεων του παρόντος, σε πάροχο υπηρεσιών υγείας εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

  • Επί του άρθρου 8-9
    Όπως εκθέτουμε και επί του άρθρου 4 στις αρμοδιότητες του ΟΔΙΠΥ ανήκει μεταξύ άλλων (Βλ. αρθρ. 4 περ. ζ) «Η διατύπωση γνώμης ως προς την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους που δεν τηρούν τις απαιτούμενες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και η επιβολή κυρώσεων.». Η διατύπωση αυτή είναι αντιφατική. Θα πρέπει να διαγραφεί η φράση «και η επιβολή κυρώσεων». Μία ΑΕ δεν είναι δυνατόν να επιβάλει κυρώσεις. Κυρώσεις μπορεί να εισηγείται αλλά όχι να επιβάλει. Παρά ταύτα, ενώ φαίνεται ο νομοθέτης να δέχεται εισηγητικό, γνωμοδοτικό ρόλο της ΑΕ ΟΔΙΠΥ, κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων προβλέπεται προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ως εάν να πρόκειται για εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Αυτό είναι αντιφατικό. Εξάλλου δεν θα μπορούσε ΑΕ ή το ΔΣ της να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα, αλλά μόνο να τα εισηγείται.

  • 11 Ιουλίου 2020, 14:03 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

    1. Τι σχέση έχει ο Φορέας Διασφάλισης της Ποιότητας με τις «παραβάσεις» που είναι εντελώς ακατάλληλος όρος; Οι νομικές διαστάσεις του τρόπου λειτουργίας μιας δομής δεν έχουν σχέση με τα πρότυπα ποιότητας. Για παράδειγμα το πρότυπο μπορεί να λέει: Ο Οργανισμός έχει σε λειτουργία πρόγραμμα ελέγχου των κινδύνων και των λαθών. Άν ένας επαγγελματίας προκαλέσει μια βλάβη (ιατρικό λάθος) στον πάσχοντα που αποτελεί αντικείμενο νομικής φύσης με βάση ποια διεθνή πρακτική ο φορέας μπορεί να πιστοποιήσει παράβαση και να αναστείλει την λειτουργία του; Ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου με απρόβλεπτες συνέπεις (αποζημιώσεις, δικαστικές περιπέτειες κ.α.)