Άρθρο 13 Καταστατικό ΟΔΙΠΥ Α.Ε. «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Άρθρο 1 – Επωνυμία
Η εταιρεία φέρει την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΙΠΥ Α.Ε.». Η επωνυμία στα αγγλικά ορίζεται ως “Agency for Quality Assurance in Health Societe Anonyme” και ο διακριτικός τίτλος ως “AQAH S.A.”.

Άρθρο 2 – Έδρα
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η έδρα μπορεί να μεταφέρεται.

Άρθρο 3- Σκοπός – αρμοδιότητες
1. Σκοπός του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, η ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και ο στρατηγικός σχεδιασμός στον τομέα της υγείας για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.
2. Αρμοδιότητες του Οργανισμού αποτελούν:
α) Η καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η ενημέρωση των πολιτών ως προς την πρόσβασή τους σε αυτές.
β) Η ανάπτυξη διαδικασιών και προτύπων ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας και τις διοικητικές πρακτικές στα νοσοκομεία, ή η υιοθέτηση ήδη υφιστάμενων.
γ) Η διαμόρφωση διεθνώς αποδεκτών δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας των ιατρικών και παρεπόμενων υπηρεσιών φροντίδας της υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητάς τους με δείκτες άλλων χωρών.
δ) Η αξιολόγηση ως προς την προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στα πρότυπα ποιότητας της περ. β) και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, όπως επίσης, σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων από φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, η παροχή γνώμης σε ζητήματα αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
ε) Η κατάρτιση και τήρηση μητρώου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση.
στ) Η διατύπωση προτάσεων για την παροχή κινήτρων σε παρόχους υπηρεσιών υγείας για τη συμμόρφωσή τους στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, καθώς και για την παροχή ανταμοιβών στους παρόχους υπηρεσιών υγείας που τηρούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών τους και επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις.
ζ) Η διατύπωση γνώμης ως προς την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους που δεν τηρούν τις απαιτούμενες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και η επιβολή κυρώσεων.
η) Η υλοποίηση και η υποστήριξη αυτοτελών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης των παρόχων υπηρεσιών υγείας ως προς τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
θ) Η έρευνα των εξελισσόμενων αναγκών υγείας του πληθυσμού, ο εντοπισμός κενών και ελλείψεων των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η διατύπωση προτάσεων για την κάλυψή τους και την αναδιαργάνωση του χάρτη των υπηρεσιών υγείας.
ι) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και η ανάπτυξη κοινών δράσεων και συμπράξεων με επιστημονικούς φορείς, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή και διαμόρφωση καλών πρακτικών και προτύπων στον τομέα της υγείας.
ια) Η συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος σύμφωνα με την από 6.9.2018 κύρια σύμβαση δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170), αναφορικά με την υλοποίηση του Έργου VIΙ – Λοιμώξεις, με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Άρθρο 4 – Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που τροποποιεί το παρόν άρθρο, να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές, μη μεταβιβάσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας. Στην εταιρεία τηρείται ηλεκτρονικό βιβλίο μετόχων.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ …………..).

Άρθρο 6 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία, εκτός αν εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει, σύμφωνα με τον ν. 3429/2005 (Α’ 314) και τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), για τα ακόλουθα:
α) Την τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από την τροποποίηση του σκοπού, τη λύση της εταιρείας και τη σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, για τα οποία απαιτείται νομοθετική ρύθμιση,
β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωτών τους,
δ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης,
ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
στ) τη συγχώνευση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,
ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών,
η) τον ορισμό των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005,
θ) την έγερση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των καθηκόντων τους,
ι) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους μετόχους.

Άρθρο 7 – Σύγκληση και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση, τη συγκρότηση και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σύγκλησή της.

Άρθρο 8 – Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Άρθρο 9 – Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3429/2005.
3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να διαθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή αλλοδαπής, να έχουν εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.
4. Η θητεία των μελών είναι πενταετής, μη ανανεώσιμη, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Δ.Σ. παύονται αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ..
6. Εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 10 -Ευθύνη και υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3429/2005.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Αναφορικά με τα καθήκοντά τους, την υποχρέωση πίστεως σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και την απαγόρευση ανταγωνισμού εφαρμόζονται τα άρθρα 96 έως 98 του ν. 4548/2018.
3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή από την εταιρεία δανείων και πιστώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, καθώς και η παροχή από την εταιρεία εγγυήσεων ή ασφαλίσεων υπέρ αυτών.
4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προσώπων, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 12,
β) σχεδιάζει και εφαρμόζει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας,
γ) εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες κατά την εκτέλεσή του τροποποιήσεις του,
ε) εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία του ΟΔΙΠΥ Α.Ε.,
στ) αποφασίζει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. για τα οποία απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου,
ζ) καταρτίζει και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3429/2005 και
η) καταρτίζει και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 12- Εκπροσώπηση Εταιρείας
1. Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον του δικαστηρίου και αν απαιτείται να δοθεί όρκος, η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13- Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του.
2.΄Υστερα από αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται:
α) να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδρίασης, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης,
β) να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή το συγκαλέσει εκπρόθεσμα, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της περ. α), γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14- Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον προεδρεύει σε αυτό ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και είναι παρόντα σ` αυτό τα μισά συν ένα μέλη του. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.
3. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τα μέλη που είναι παρόντα. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρίστατο, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από μέλος που παρίστατο στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 15 – Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του,
β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και μεριμνά για την πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις,
γ) εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΔΙΠΥ Α.Ε., καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυτόν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Άρθρο 16- Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος:
α) Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας.
β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας της και σχεδιάζει τη δράση της εταιρείας για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των στόχων της.
γ) Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας.
δ) Αποφασίζει για τα θέματα του προσωπικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, και των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας.
ε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, φέροντας προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τους απαραίτητους, κατά την κρίση του, κανονισμούς προσωπικού, οργανογράμματα, προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσής.
στ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε είδους σχέδιο δράσης προς έγκριση.
ζ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν δεν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει σχετικά.
η) Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση όλων των οφειλών της εταιρείας, για την καταβολή της μισθοδοσίας και γενικά για την εξόφληση κάθε δαπάνης της εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά όλων των εσόδων και απαιτήσεων της εταιρείας.
θ) Αποφασίζει για το άνοιγμα, το κλείσιμο και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, μπορεί δε να δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.
ια) Δύναται να αναθέτει σε προϊστάμενους υπηρεσιών το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητές του.
ιβ) Δύναται να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών.
ιγ) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού της εταιρείας.
ιδ) Παρουσιάζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ιε) Εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών για i) τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τον διορισμό προσωπικού, για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου και ii) τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του ΟΔΙΠΥ Α.Ε.

Άρθρο 17- Εταιρική χρήση
1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Κατ` εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 18- Ελεγκτές
1. Ο οικονομικός και ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας γίνονται από δύο (2) ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές τους και η αμοιβή τους, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του βαρύνουν την εταιρεία.
2. Οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον ν. 4548/2018, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
4. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας.

Άρθρο 19- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καταρτίζει την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και γ) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρείας. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης του ισολογισμού, πρέπει να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
3. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:
α) την Έκθεση Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018,
β) την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.
4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών κοινοποιούνται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στον εκπροσωπούντα το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργό Υγείας μαζί με την πρόσκληση για την τακτική γενική συνέλευση.
5. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών τα έγγραφα που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 και να προβεί στις δημοσιεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20- Λύση της εταιρείας
1. Η εταιρεία λύεται μόνο μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί η νόμιμη παράταση της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 21- Εκκαθάριση
1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Για τη διαδικασία εκκαθάρισης ισχύει το άρθρο 166 του ν. 4548/2018.
2. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας, καθώς και να δημοσιεύσει ισολογισμό.
3. Την υποχρέωση της παρ. 2 έχει ο εκκαθαριστής όταν λήξει η εκκαθάριση, καθώς και κατ` έτος κατά τη διάρκειά της.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.
6. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσει τα χρέη της και να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Μπορεί δε να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.»

  • 13 Ιουλίου 2020, 15:27 | Ανδρέας Μήλιος

    Στο Δ.Σ. (άρθρο 9, παρ. 3) προβλέπεται η συμμετοχή τεσσάρων ειδικών επιστημόνων, πτυχιούχων ΑΕΙ, με πολύ καλές γνώσεις μιας ξένης γλώσσας και εμπειρία (πόση?) στο γνωστικό αντικείμενο. Όμως τα προσόντα των ειδικών επιστημόνων είναι συγκεκριμένα, πολύ περισσότερα και καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Δεν πρέπει ο νομοθέτης να κάνει σχετική αναφορά στο συγκεκριμένο Π.Δ.?

  • 12 Ιουλίου 2020, 12:37 | Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

    Η αγγλική επωνυμία δε φαίνεται ορθή.