Άρθρο 12 Συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος για την υλοποίηση δωρεάς διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

 

 1. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την υλοποίηση του Έργου VII – Λοιμώξεις της από 6.9.2018 κύριας σύμβασης δωρεάς με το Ίδρυμα «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος», που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170), με σκοπό την εκπαίδευση και επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
 2. Για την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την από 6.9.2018 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με το Έργο VII – Λοιμώξεις, ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του ορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
 3. Στο πλαίσιο του παραγόμενου κάθε φορά έργου από τον ΟΔΙΠΥ ΑΕ, και τους φορείς υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, ο Υπουργός Υγείας και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχουν κάθε αναγκαία σύμπραξη για την άμεση υλοποίηση του έργου.
 • 13 Ιουλίου 2020, 19:15 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΛΙΓΑΡΗ

  Σχετικά με το άρθρο 12 αξίζει να δοθεί έμφαση στην αξία της πρόληψης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.Η διαχείριση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων με τις σχετικές επιτροπές χρήζει επανακαθορισμού εκ της βάσεως και αλληλοεπίδραση με τον τομέα δημόσιας υγείας ως μέρος αυτού.
  Πρόκειται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην διαχείριση των λοιμώξεων στο χώρο του νοσοκομείου. Δυστυχώς στις αντίστοιχες θέσεις απασχολούνται νοσηλευτές(μετά υπουργικής απόφασης), χωρίς κατάλληλη προπτυχιακή εκπαίδευση, παραποιώντας τα επαγγελματικά καθήκοντα σχετικών επαγγελματιών υγείας.Το ίδιο λοιπόν το κράτος παρανομεί και επιτρέπει στους νοσηλευτές να ασκούν παραποίηση επαγγέλματος στους πτυχιούχους δημόσιας υγείας, που λέγονται επισκέπτες υγείας.
  Με αυτόν τον τρόπο έχουμε έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, λόγω αναρμοδιότητας και διαφορετικότητας στην κουλτούρα εκπαίδευσης και εργασίας.Το αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα.
  Είναι γνωστό πόσο μεγάλες διώξεις και εργασιακό εκφοβισμό υφίσταται ο κλάδος των επισκεπτών υγείας από τους νοσηλευτές, στην προσπάθεια των τελευταίων να οικειοποιηθούν κάτι μη δικό τους.
  Με αναχρονιστικές μεθόδους που παραπέμπουν σε τουρκοκρατία και αρωγό την διοικητική επιβολή των νοσηλευτών, στα δημόσια νοσοκομεία παραγκονίζεται και υποβαθμίζεται η πρόληψη και η δημόσια υγεία.Χάνεται ο αρχικός σκοπός η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και ο προσανατολισμός να γίνουμε καλύτεροι.