Άρθρο 10 – Προθεσμίες

1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) δύνανται να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να επιλέξουν τον Πάροχο της αρεσκείας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η οποία προθεσμία παρατείνεται με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
2. Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες πρόσβασης των δικαιούχων πολιτών στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την οριστικοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.