Άρθρο 09 – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

1. Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει:
α) το ποσό της «επιχορήγησης δικαιούχου» για το σύνολο των νοικοκυριών των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Χ του παρόντος νόμου,
β) το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος που απαιτείται για το έργο,
γ) τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου Αρωγής Χρηστών (Help Desk) και
δ) τo κόστος ελέγχου της διαδικασίας υλοποίησης του έργου.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται και επικαιροποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
3. Ο προϋπολογισμός του έργου δύναται καταρχήν να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μέρος ή σύνολο του προϋπολογισμού του έργου δύναται επίσης να καλυφθεί και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/12, ή / και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020, ως και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο.