Άρθρο 03 – Ορισμοί

1. Οι ορισμοί του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α/82/2012), του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α/161/2017) και της υπ’ αριθ. 42800/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/2704/2012), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στον παρόντα νόμο.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος οι παρακάτω ορισμοί έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) «Περιοχή εκτός κάλυψης» (ΠΕΚ): η περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας που δεν διαθέτει ικανοποιητική πρόσβαση σε σήμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
β) «Επιχορήγηση Δικαιούχου»: το χρηματικό ποσό που χορηγείται στους δικαιούχους πολίτες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.
γ) «Έργο»: η απόκτηση πρόσβασης στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ).
δ) «Νοικοκυριό»: το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία. Το νοικοκυριό δύναται να αποτελείται από ένα μόνο άτομο (μονοπρόσωπο) ή από περισσότερα άτομα (πολυπρόσωπο).