Άρθρο 01 – Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής

1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι ο καθορισμός του πλαισίου επίτευξης τηλεοπτικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας.
2. Με τον παρόντα νόμο:
α) καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επίτευξής της τηλεοπτικής κάλυψης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας
β) προσδιορίζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι αρμοδιότητές τους.

 • 9 Μαρτίου 2018, 13:57 | OTE A.E.

  Σχόλια ΟΤΕ
  στο κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας».

  Γενικές Παρατηρήσεις
  H πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων περιοχών που δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη («λευκές περιοχές»), ώστε να έχουν πρόσβαση πρωτίστως στη δημόσια τηλεόραση και στους λοιπούς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας, συμβάλλει θετικά στην κοινωνική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, καθώς μέσω της δράσης αυτής είναι δυνατόν να ενισχύεται το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στην πληροφόρηση και την ενημέρωση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες συνθήκες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της δράσης από την πλευρά των παρόχων που θα επιλέξουν να συμμετέχουν.
  Ειδικές Παρατηρήσεις
  Στο πλαίσιο των όσων έχουμε αναφέρει σχετικά με τη δράση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι πάροχοι που θα συμμετέχουν, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους. H δημόσια επιχορήγηση που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μερική επιδότηση του δικαιούχου και να προβλεφθεί καταβολή του υπολοίπου ποσού για τη λήψη της υπηρεσίας.
  Επιπλέον, ο εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης από τον συμμετέχοντα πάροχο, θα πρέπει να χορηγείται βάσει της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής του.
  Σε κάθε περίπτωση προτείνεται, η πιστοποίηση των εκάστοτε δικαιούχων να γίνεται από δημόσια αρχή ή υπηρεσία, όπως έχει γίνει πρόσφατα με άλλες δράσεις (π.χ. ψηφιακή αλληλεγγύη, και επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των πανεπιστημίων ΤΕΙ και ΑΕI της χώρας). Συνεπώς, θα πρέπει από σύστημα της δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας που θα οριστεί, οι δικαιούχοι να μπορούν να εξάγουν κουπόνι με μοναδικό αριθμό το οποίο θα πιστοποιεί ότι είναι δικαιούχοι. Το κουπόνι θα παραδίδεται στον πάροχο που θα συμμετέχει στη δράση, ο οποίος θα ταυτοποιεί τον δικαιούχο με το ΑΦΜ και τον αριθμό του κουπονιού στο σύστημα της δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας και εν συνεχεία θα αποδίδει την υπηρεσία στον δικαιούχο και θα ακυρώνει το κουπόνι στο σύστημα. Εν συνεχεία, τα τιμολόγια θα κατατίθενται για εκκαθάριση στην αρμόδια αρχή ή υπηρεσία.
  Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η δράση θα αφορά περιοριστικά την πρόσβαση στο πρόγραμμα των καναλιών της ΕΡΤ και των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, όπως θα αδειοδοτηθούν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης που είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε εμπορικής συμφωνίας.

 • Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην επέκταση της ψηφιακής τηλεοπτικής υπηρεσίας στις περιοχές που βρίσκονται εκτός της κάλυψης των κύριων κέντρων εκπομπής, όπως αυτά ορίζονται από τον εν ισχύ Χάρτη Συχνοτήτων.

  Επιπλέον, θεωρούμε σωστή την ένταξη και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στους τρόπους υλοποίησης του έργου, όπως διατυπώνεται στο Άρθρο 11 παρ.1. Αναλόγως του πληθυσμού ενός οικισμού, η εγκατάσταση και λειτουργία τοπικού ψηφιακού αναμεταδότη (Σταθμού Συμπληρωματικής Κάλυψης, όπως ορίζεται στον Χάρτη Συχνοτήτων) ενδέχεται να είναι συμφέρουσα οικονομικά σε σύγκριση με την παροχή υπηρεσίας σε κάθε δικαιούχο του οικισμού μεμονωμένα. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης είναι δυνατή η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού οικισμών από τον ίδιο αναμεταδότη, γεγονός που καθιστά την επιλογή αυτή ακόμα πιο αποδοτική.

 • 8 Μαρτίου 2018, 14:42 | Γενικός Γραμματέας Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

  Σύμφωνα με το άρθρο 11 §2, «Η υλοποίηση του έργου δύναται να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες ευρυεκπομπής όπως ενδεικτικά η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (IPTV) ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή». Επίσης Σύμφωνα με το 7 §2α, «Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων πολιτών: α) ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατό ευρώ (100,00 €) πλέον ΦΠΑ ανά δικαιούχο νοικοκυριό».
  Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη αντιμετώπιση λύσης του προβλήματος (άρθρο 11 §2) είναι τεχνοοικονομικά συμφέρουσα μόνο όταν ο αριθμός των νοικοκυριών είναι μικρός, διάσπαρτος και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί λόγω γεωγραφικού ανάγλυφου από την τοποθέτηση κεραίας (gap filler).
  Για να παραθέσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου η περιοχή της Κύμης έχει συνολικό πληθυσμό 3.037 άτομα και δεν διαθέτει ψηφιακό σήμα. Εάν θεωρήσουμε κατά προσέγγιση ότι 1.000 νοικοκυριά θα ενδιαφερθούν για την εγκατάσταση συστήματος, τότε το κόστος με το ΦΠΑ θα ανέλθει στις 120.000 €. Εάν υπολογίσουμε ότι 20.000 € είναι το κόστος εγκατάστασης ενός gap filler με 80.000 € θα μπορούσαν να εγκατασταθούν συνολικά 4 gap filler λύνοντας οριστικά το πρόβλημα του ψηφιακού σήματος στον Δήμο Συνολικά.
  Επιπρόσθετα η Κύμη με το ΦΕΚ 165 Α.Α.Π.Θ/ 2012 έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός οικισμός. Με δεδομένο ότι η IPTV απαιτεί συνδρομή και το ποσό των 100,00 € πλέον ΦΠΑ και δίνεται εφάπαξ, για μόνιμη λήψη των εθνικών καναλιών θα χρησιμοποιηθεί κυρίως η δορυφορική ευρυεκπομπή. Πραγματικά δεν μπορούμε να φανταστούμε την πόλη της Κύμης γεμάτη με δορυφορικά πιάτα….
  Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 §2γ «….«Έργο»: η απόκτηση πρόσβασης στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών εκτός κάλυψης (ΠΕΚ)». Επειδή στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και πολίτες που διαθέτουν εξοχικά, η τεχνολογική λύση που προτείνεται από το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο δεν θα τους καλύπτει και όταν επισκέπτονται τον Δήμο μας, θα εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά κανάλια εθνικής εμβέλειας…

 • 7 Μαρτίου 2018, 22:52 | Θανάσης

  Μια απάντηση στο κείμενο συμμετοχής της ΕΕΤΕΠ στη Δημόσια Διαβούλευση

  Σαν πολίτης, αδυνατώ να κατανοήσω τις θέσεις που κατέθεσε η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΕΤΕΠ) στην παρούσα Δημόσια Διαβούλευση, καθώς:

  α) Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας έχουν από χρόνια συμφωνίες μετάδοσης με τις συνδρομητικές πλατφόρμες COSMOTE TV (δορυφορική & IPTV) και ΝΟVA (δορυφορική). Επομένως, με το παρόν νομοσχέδιο, οι δικαιούχοι πολίτες θα αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε τηλεοπτικούς σταθμούς που ήδη παρέχονται από τις παραπάνω πλατφόρμες.

  β) Έντεκα (11) περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί – μέλη της ΕΕΤΕΠ μεταδίδονται, επίσης, μέσω της COSMOTE TV (δορυφορικά και διαδικτυακά). Επομένως και οι σταθμοί αυτοί θα λαμβάνονται επίσης δωρεάν από τους δικαιούχους του νομοσχεδίου, εφόσον οι τελευταίοι επιλέξουν ως πάροχο την COSMOTE TV.

  Για τους παραπάνω λόγους, εκτιμώ ότι η ΕΕΤΕΠ πρέπει να εγκαταλείψει τις αόριστες αναφορές περί αγνόησης της περιφερειακής τηλεόρασης και να εκμεταλλευτεί το άρθρο 8, παράγραφος 2 του παρόντος νομοσχεδίου με μια συγκεκριμένη κίνηση:

  Να διαπραγματευτεί μια συνολική συμφωνία με την COSMOTE TV για ένταξη στη δορυφορική και IPTV πλατφόρμα της και των υπόλοιπων είκοσι επτά (27) περιφερειακών σταθμών – μελών της ΕΕΤΕΠ που σήμερα μεταδίδονται αποκλειστικά επίγεια μέσω της DIGEA (ή τουλάχιστον όσων το επιθυμούν).

  Μόνο έτσι οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπροσωπεί σαν ΕΕΤΕΠ θα τύχουν δωρεάν πρόσβασης στο σύνολο των Λευκών Περιοχών που απευθύνονται, και μάλιστα σε ισότιμη βάση με τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ Λαμία, 05/03/2018
  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ: 252
  Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου
  ΛΑΜΙΑ – 35100
  τηλ.: 22310 27368 , fax : 22310 24428
  Ε-mail : info@pedstereas.gr

  Προς :
  1. Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Τσίπρα
  2. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Παππά
  3. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

  Κοιν:
  1. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
  2. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
  3. ΚΕΔΕ
  4. ΠΕΔ Χώρας
  5. Δήμοι Στερεάς Ελλάδας
  6. ΜΜΕ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας

  ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ
  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
  για την κάλυψη με το σήμα των Περιφερειακών Τηλεοπτικών σταθμών όλων των περιοχών της Περιφέρειας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας συνεδρίασε, σήμερα την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αταλάντης, μετά την με αρ. πρωτ.: 213/28-02-2018 πρόσκληση του κου Υπερήφανου Λουκά, Δημάρχου Ορχομενού και Προέδρου του Δ.Σ., σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16).
  Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.:
  1. ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
  2. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ, ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.
  3. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
  4. ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  6. ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  7. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  8. ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  9. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  10. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  11. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  12. ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  13. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  14. ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  15. ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  16. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

  Απουσίαζαν οι κ.κ:
  1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  3. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  4. ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  5. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  Οι οποίοι δεν ήταν παρόντες αν και νόμιμα κλήθηκαν.

  Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και στα πλαίσια του 1ου θέματος συζητήθηκε η ενεργοποίηση της Π.Ε.Δ. Σ.Ε. για τη συμπερίληψη πρόβλεψης και για τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας». Υπήρξε τοποθέτηση όλων των παρόντων μελών και διενεργήθηκε ουσιαστικός διάλογος, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, που στερεί την ενημέρωση πολλών συμπολιτών μας πάνω σε τοπικά και περιφερειακά θέματα.
  Με βάση τα συμπεράσματα της συζήτησης που προηγήθηκε, διαμορφώθηκε το ψήφισμα και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. ψήφισε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω:

  Ψήφισμα Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη με το σήμα των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών όλων των περιοχών της Περιφέρειας.

  H Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, ως εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού της Στερεάς Ελλάδας, του θεσμού που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εγγύτερα στους πολίτες και στις ανάγκες τους, θεωρεί αδιαπραγμάτευτη την πλήρη κάλυψη όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας από το σήμα των Περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση των πολιτών για τα τοπικά και περιφερειακά θέματα.
  Από μια πρώτη εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια, το ποσοστό των περιοχών που δεν έχουν τη δυνατότητα τηλεοπτικής λήψης των εκπομπών των Περιφερειακών καναλιών της Στερεάς Ελλάδας είναι περίπου 48,59%, ενώ ο πληθυσμός που δεν έχει πρόσβαση εκτιμάται σε 59,76%. Επίσης, οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από την εκπομπή τηλεοπτικών σταθμών άλλων Περιφερειών αφορούν μεγάλο τμήμα της Περιφέρειας και κυρίως τις περιοχές που γειτνιάζουν με τις όμορες Περιφέρειες.
  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Στερεάς Ελλάδας δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ένα μέρος του κόστους των παρεμβάσεων που απαιτούνται (εξοπλισμός, εγκατάσταση, κλπ) για την εξάλειψη των περιοχών χωρίς σήμα.
  Καθότι το πρόβλημα δεν είναι τοπικό ή Περιφερειακό θεωρούμε ότι και οι Δήμοι των άλλων Περιφερειών θα προσεγγίζουν το θέμα υπό το ίδιο πρίσμα.
  Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας» θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην ιδανική συγκυρία, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα και για τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να αρθούν οι όποιες στρεβλώσεις.
  Με βάση τα παραπάνω η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, σε σχέση με τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς:
  1. Θεωρεί το δικαίωμα στην ενημέρωση θεμελιώδες και αδιαπραγμάτευτο.
  2. Διεκδικεί μια άμεση και μόνιμη λύση για την κάλυψη όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας από το σήμα των Περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών.
  3. Ζητά να ληφθεί άμεσα μέριμνα από τον πάροχο (digea), έτσι ώστε να εκπέμπεται το σήμα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από τα κέντρα εκπομπής, που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας (Κάτσικας (Άμφισσα), Λιδορίκι, Χαλκίδα, Στύρα, Σκύρος, Οχθωνιά).
  4. Προτείνει να επιλυθεί το πρόβλημα ενδοπεριφερειακής εκπομπής των Περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και να αρθούν οι όποιες στρεβλώσεις στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου με τίτλο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας».
  5. Ζητά τη θεσμοθέτηση της πρότασης: «Η εμβέλεια των Περιφερειακών καναλιών να συμπίπτει με τα χωρικά όρια των Περιφερειών» ή εναλλακτικά να βρεθεί τρόπος για την κάλυψη της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας και να επιτραπεί η χρήση των κέντρων εκπομπής που θα εξασφαλίζει την εκπομπή σήματος στη βόρεια Φθιώτιδα (ευρύτερη περιοχή Δήμου Δομοκού), στην παραλιακή νότια πλευρά της Βοιωτίας, στη Φωκίδα και τον Δήμο Διστόμου- Αράχωβας – Αντίκυρας.
  6. Δηλώνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Στερεάς Ελλάδας είναι έτοιμη να καλύψει μέρος του κόστους των παρεμβάσεων για την εξάλειψη των περιοχών χωρίς σήμα και ζητά νομοθετική ρύθμιση, ώστε να επιτραπεί στους Δήμους η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάσταση σταθμών εκπομπής.
  Σε σχέση με τους Εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας πιστεύοντας ακράδαντα στο θεμελιώδες δικαίωμα της ισότητας των πολιτών θεωρεί πως στο πλαίσιο του προαναφερθέντος νομοσχεδίου στις αναφερόμενες περιοχές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λήψης σήματος θα πρέπει να προστεθούν και οι υπόλοιπες περιοχές ανά Περιφέρεια, που έρχονται αντιμέτωπες με το ίδιο πρόβλημα.

  Ακριβές Αντίγραφο
  05 – 03– 2018
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

  ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 • 7 Μαρτίου 2018, 13:59 | ΕΕΤΕΠ

  Χθές Τρίτη 6/3/18 ώρα 13.55 καταθέσαμε στη δημόσια διαβούλευση Σχόλιο με τις θέσεις της Ένωσής μας επί του υπόξη Σχεδίου Νόμου. Λάβαμε την απάντηση ότι το Σχόλιο θα δημοσιευτεί μόλις ελεγχθεί από το διαχειριστή. Πάρασαν σχεδόν 24 ώρες και η ανάρτηση του Σχολίου δεν έχει γίνει ακόμη παρότι όπως αναφέρεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται «εντός κάθε ημέρας»! Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε παραδρομή ή σε φόρτο εργασίας κλπ και δεν υποκρύπτει πρόθεση άσκησης οποιασδήποτε μορφής λογοκρισίας.
  Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε την άμεση δημοσίευση του Σχολίου μας

 • 7 Μαρτίου 2018, 12:42 | ΕΡΤ Α.Ε.

  Κατά τη γνώμη της ΕΡΤ Α.Ε. το παρόν σχέδιο νόμου, όταν γίνει νόμος του κράτους, θα επιλύσει ένα χρονίζον και σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από σφάλματα του υπάρχοντος χάρτη συχνοτήτων ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (ΚΥΑ 42800/2012).
  Ο συγκεκριμένος χάρτης συχνοτήτων άφηνε χωρίς τηλεοπτικό σήμα περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες της χώρας, κυρίως σε μεγάλες ακριτικές περιοχές της περιφέρειας και νησιά.
  Το νομοσχέδιο αποκαθιστά τη λήψη τηλεοπτικού σήματος όλων των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών, μέσω εναλλακτικών τρόπων παροχής τηλεοπτικού σήματος.
  Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που προδικάζει και την επιτυχία της διεύρυνσης της εφαρμογής του μέσω του παρόντος νομοσχεδίου.
  Ως εκ τούτου, η ΕΡΤ Α.Ε. θεωρεί το παρόν νομοσχέδιο θετικό και ευελπιστεί στην ψήφισή του από το Κοινοβούλιο.

 • 6 Μαρτίου 2018, 13:55 | ΕΕΤΕΠ

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΕΠ
  ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας»

  Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας ως η θεσμική εκπρόσωπος της Περιφερειακής Τηλεόρασης της χώρας καταθέτει τις παρακάτω θέσεις συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση επί του υπόψη Νομοσχεδίου:

  1. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία κινείται γενικά σε σωστή κατεύθυνση καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει έστω αποσπασματικά και υπό πίεση κατά τη γνώμη μας, ένα υπαρκτό πρόβλημα, αυτό της ανύπαρκτης ή πλημμελούς τηλεοπτικής κάλυψης πολλών περιοχών της ελληνικής περιφέρειας.

  2. Το πρόβλημα έχει ως αφετηρία του ασφαλώς τον ατυχή κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε η τηλεοπτική κάλυψη της χώρας και συντάχθηκε ο ισχύων χάρτης συχνοτήτων κατά την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, προκειμένου να διευκολυνθούν όχι οι πολίτες όλης της χώρας ή πολύ περισσότερο οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αλλά να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

  3. Με το Νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται να δοθεί μια κάποια λύση ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεοπτική κάλυψη ως προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, το 5% περίπου των κατοίκων της χώρας που σήμερα τη στερούνται. Θα είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς όμως αν το ποσοστό αυτό αφορούσε και την αδυναμία πρόσβασης στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου η πρόσβαση αυτή είναι αδύνατη για πάνω από το 50% των κατοίκων της γεωγραφικής ζώνης που, υποτίθεται, ότι καλύπτει ένας περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός! Το παράδειγμα που αναφέρει η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στο σχετικό της ψήφισμα είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό!

  4. Παρόλα αυτά με έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας που όπως κατ’ επανάληψη έχουν αποδεχτεί τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, διαδραματίζουν έναν καταλυτικό και αναντικατάστατο ρόλο στην ενημέρωση, την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία και την εν γένει καθημερινότητα του πολίτη της περιφέρειας, απουσιάζουν προκλητικά και αδικαιολόγητα από το σχετικό σχεδιασμό! Το Νομοσχέδιο αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας στους οποίους επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των δικαιούχων κατοίκων ενώ οι σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας αντιμετωπίζονται σαν «φτωχοί συγγενείς» για τους οποίους υπάρχει μόνον η αμφιλεγόμενη και ελαφρώς ακατανόητη πρόβλεψη του άρθρου 8 παρ. 2 ότι θα υπάρχει πρόσβαση μόνον εφόσον αυτοί οι σταθμοί προβάλλονται από τις πλατφόρμες του παρόχου της επιλογής των κατοίκων.

  5. Η απαράδεκτη αυτή εξαίρεση και ουσιαστικά αγνόηση της περιφερειακής τηλεόρασης σε ένα ζήτημα κορυφαίας σημασίας γι αυτή συνιστά ένα θεσμικό ατόπημα του αρμόδιου Υπουργείου που πρέπει πάραυτα και οπωσδήποτε κατά την ψήφιση του Ν/Σ να διορθωθεί καθώς όχι μόνο εγείρει σοβαρότατα νομικά ζητήματα που θα ελεγχθούν δικαστικά αλλά επίσης δημιουργεί και τηλεοπτικούς σταθμούς δύο ταχυτήτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται από οικονομικής πλευράς, θέσης στην αγορά, νόθευσης του ανταγωνισμού κλπ.

  6. Το οξύμωρο δε του πράγματος είναι ότι ακριβώς αυτοί οι κάτοικοι των «λευκών» και κατά τεκμήριο προβληματικών περιοχών είναι εκείνοι που έχουν περισσότερο παντός άλλου την ανάγκη επαφής, ενημέρωσης και πληροφόρησης με τα διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά κλπ κέντρα και τις δραστηριότητες της Περιφέρειάς τους, προβολής των αιτημάτων τους και διεκδίκησης λύσης σε αυτά. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας μπορούν ή ενδιαφέρονται να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο;

  7. Για όλους αυτούς τους λόγους διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον άδικο, παράλογο και παράνομο αποκλεισμό της Περιφερειακής Τηλεόρασης από τις ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου και απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση της λογικής και της νομιμότητας. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε πως θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο αυτή την αποκατάσταση ως δικαίωση της ιστορικής αποστολής και του ρόλου που διαδραματίζει η Περιφερειακή Τηλεόραση της χώρας.