Άρθρο 04 – Εμπλεκόμενοι Φορείς και Αρμοδιότητες

1. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς του έργου είναι οι ακόλουθοι:
α) Φορείς Υλοποίησης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος.

β) Φορέας Συνδρομής της ΓΓΤΤ του Υ.Ψ.Π.Τ.Ε. στην υλοποίηση του έργου είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

γ) Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ).
2. Οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Φορέων του έργου είναι οι ακόλουθες:
α) Η ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως Φορέας Υλοποίησης του έργου:
– Παρέχει στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής του έργου τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της για την επιτυχή εκτέλεσή του.
– Χορηγεί κάθε απαραίτητη πληροφορία και διευκόλυνση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ως φορέα Συνδρομής στην υλοποίηση του έργου για την οποία η Αρχή θα συστήσει Ομάδες Εργασίας ή/και θα απευθυνθεί με ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη.
– Χορηγεί στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής του έργου τις απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη υλοποίησή του
– Προβαίνει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση του έργου στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παρόχων και των δικαιούχων πολιτών.
– Παρακολουθεί το έργο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του και μετά το πέρας αυτού, με στόχο την ομαλή και σύννομη υλοποίησή του.
– Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του έργου.
– Εποπτεύει την ομαλή υλοποίηση του έργου και την μετέπειτα λειτουργία του .
β) οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος, ως Φορείς Υλοποίησης του έργου:
– Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των μόνιμων κάτοικων ως δικαιούχων του έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος νόμου.
– Ενημερώνουν τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
γ) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως Φορέας Συνδρομής της ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στην υλοποίηση του έργου
– Συστήνει Ομάδες Εργασίας ή/και αναθέτει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε εξωτερικό συνεργάτη, την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής από τους Παρόχους, τον έλεγχο, και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του έργου στους δικαιούχους σύμφωνα με τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος.
δ) τo Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), ως Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της υλοποίησης του έργου:
– Ενημερώνει επαρκώς τους αρμόδιους Δήμους σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, τους επιμέρους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και τις λεπτομέρειες που το διέπουν.
– Παρέχει στους αρμόδιους Δήμους κάθε απαραίτητη πληροφορία, σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, και προβαίνει στις αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή της υποδείξεις.
– Προβαίνει, σε συνεργασία με τη ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση του έργου στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παρόχων και των δικαιούχων πολιτών.
– Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και μετά το πέρας αυτής, τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων από τους αρμόδιους Δήμους.
– Συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση του έργου και μετά τη λήξη αυτής.

  • 6 Μαρτίου 2018, 13:54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

    ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ. ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΘΑ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ Κι ΛΛΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

    ΣΤΟ ΞΕΧΩΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΙΝΤΕRΝΕΤ;