Άρθρο 21 Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος – Τροποποίηση άρθρου 114 του ν. 2960/2001 (άρθρα 20, 21, 22, 24 και 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

 

Στο άρθρο 114 του ν. 2960/2001 (Α΄265): α) ως αρμόδιες αρχές προσδιορίζονται οι τελωνειακές αρχές, β) στην παρ. 1 απαλείφεται η αναφορά στον Κανονισμό (ΕΚ) 684/2009, γ) στην παρ. 2 απαλείφεται η αναφορά στην Απόφαση 1152/2003/ΕΚ, γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ο «αποθηκευτής» αντικαθίσταται από τον «παραλήπτη», δ) η παρ. 5 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 6 προστίθεται το πρόσωπο του μεταφορέα για την περίπτωση που κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στ) στην παρ. 8 στα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησης του παραλήπτη των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, στβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ζ) στην παρ. 9 προστίθεται τρίτο εδάφιο, η) το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 τροποποιείται ως προς τη διαβίβαση της αναφοράς στον αποστολέα από την τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού, θ) η παρ. 11 τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις και τον τρόπο σύνταξης της αναφοράς εξαγωγής, ι) η παρ. 12 τροποποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο έκδοσης της προβλεπόμενης απόφασης, ια) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 114 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 114
Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος
1. Η διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς αναστολής μόνον εάν πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3.
Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 112, η διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της Χώρας πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία.
2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου στην τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.
3. Η τελωνειακή αρχή επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου.
Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο αποστολέας.
Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, η τελωνειακή αρχή αποδίδει στο έγγραφο μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς και τον κοινοποιεί στον αποστολέα.
4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία i, ii και iv της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 112, στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 112 και στην παρ. 2 του άρθρου 112, οι τελωνειακές αρχές του κράτους-μέλους αποστολής διαβιβάζουν πάραυτα το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις τελωνειακές αρχές του κράτους-μέλους προορισμού, οι οποίες το προωθούν στον παραλήπτη, εάν ο παραλήπτης είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης.
Όταν τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας και προορίζονται για εγκεκριμένο αποθηκευτή, το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο διαβιβάζεται από την τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής στην τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού και στον εγκεκριμένο αποθηκευτή.
5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία iii και v της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 112, εάν το κράτος μέλος αποστολής είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος εξαγωγής όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής.
Ο διασαφιστής παρέχει στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς, με τον οποίο δηλώνονται τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής.
Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής επαληθεύουν, πριν από την παράδοση των προϊόντων προς εξαγωγή, κατά πόσον τα δεδομένα του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου αντιστοιχούν σε εκείνα που περιέχονται στη διασάφηση εξαγωγής.
Αν υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και της διασάφησης εξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τις γνωστοποιούν στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.
Αν τα προϊόντα δεν πρόκειται πλέον να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής γνωστοποιούν, μόλις το αντιληφθούν, στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, ότι τα προϊόντα δεν πρόκειται πλέον να εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν πάραυτα τη γνωστοποίηση στον αποστολέα. Με την παραλαβή της γνωστοποίησης, ο αποστολέας ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 ή αλλάζει τον προορισμό των προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.
6. Ο αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή, αν κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στον μεταφορέα, τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς. Το πρόσωπο που συνοδεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή ο μεταφορέας παρέχει τον εν λόγω κωδικό στις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
7. Ο αποστολέας μπορεί να ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο εάν δεν έχει αρχίσει η διακίνηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 112.
8. Κατά τη διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής, ο αποστολέας μπορεί, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, να αλλάζει τον προορισμό ή τον παραλήπτη των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, σε έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στα στοιχεία i, ii, iii ή v της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 112 ή στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Προς τον σκοπό αυτό, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού εγγράφου αλλαγής προορισμού στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.
9. Στην περίπτωση διακίνησης, διά θαλάσσης ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής τα οποία προορίζονται για παραλήπτη ο οποίος δεν είναι οριστικά γνωστός κατά τη χρονική στιγμή υποβολής από τον αποστολέα του σχεδίου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στην παρ. 1, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον αποστολέα να παραλείπει από το έγγραφο αυτό τα στοιχεία που αφορούν τον παραλήπτη.
Μόλις γίνουν γνωστά τα στοιχεία που αφορούν στον παραλήπτη, το αργότερο δε όταν λήξει η διακίνηση, ο αποστολέας, κάνοντας χρήση της διαδικασίας της παρ. 8, τα διαβιβάζει αμέσως στην τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διακινήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία iii και v της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 112.
10. Κατά την παραλαβή των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων σε οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στα στοιχεία i, ii ή iv της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 112 ή στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ο παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήξη της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από τις αρμόδιες αρχές, υποβάλλει αναφορά για την παραλαβή τους, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.
Η τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά παραλαβής.
Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο παραλήπτης.
Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, η τελωνειακή αρχή επιβεβαιώνει στον παραλήπτη την καταχώριση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις τελωνειακές αρχές του κράτους-μέλους αποστολής, οι οποίες στη συνέχεια τη διαβιβάζουν στον αποστολέα.
Όταν τα προϊόντα διακινούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της Χώρας, η αναφορά παραλαβής διαβιβάζεται από την τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού στην τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής και στον αποστολέα.
11. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο iii της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 112 και στην περ. β της ίδιας παραγράφου κατά περίπτωση, το τελωνείο εξαγωγής συντάσσει αναφορά εξαγωγής μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με την έξοδο των προϊόντων, τις οποίες έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 329 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 ή από το τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την έξοδο προϊόντων από το τελωνειακό έδαφος, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 54, η οποία βεβαιώνει ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος της Ένωσης.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο v της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 112, το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής συντάσσει αναφορά εξαγωγής, με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 329 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.
Το τελωνείο εξαγωγής επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία με βάση τα οποία πρόκειται να συνταχθεί η αναφορά εξαγωγής σύμφωνα με την παρούσα. Μόλις επαληθευτούν τα εν λόγω στοιχεία και εφόσον το κράτος μέλος αποστολής είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος εξαγωγής, το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής διαβιβάζει την αναφορά εξαγωγής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, οι οποίες στη συνέχεια την διαβιβάζουν στον αποστολέα.
Στις περιπτώσεις που ο τόπος αποστολής των προϊόντων και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, η αναφορά εξαγωγής προωθείται στην αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής και στον αποστολέα.
12. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι διαδικασίες για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων από τους παραλήπτες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 68, από τους περιστασιακά εγγεγραμμένους παραλήπτες που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 113, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (ΠΣΕΠΕ) θεωρεί ότι θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 114 του ν. 2960/01 διάταξη για εφαρμογή της παρεχόμενης από το άρθρο 30 της Οδηγίας 2020/262/ΕΕ δυνατότητας για τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού με πλήρη απαλλαγή από δασμούς και φόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  «Σύμφωνα με το άρθρο 30 της νέας Οδηγίας 2020/262/ΕΕ «Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν απλουστευμένες διαδικασίες για τις διακινήσεις των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής οι οποίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παρέκκλισης από την απαίτηση ηλεκτρονικής επιτήρησης των διακινήσεων αυτών.
  Η διάταξη αυτή είναι πολύ σημαντική για τον απρόσκοπτο χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια εφοδιασμό πλοίων που είναι μία σημαντική οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας. θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη στο νομοσχέδιο που να διασφαλίζει την εφαρμογή της ως άνω απλούστευσης όταν τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. εφοδία πλοίων διακινούνται με διατυπώσεις εξαγωγής.
  Ως γνωστόν η απλούστευση αυτή( η μη εφαρμογή του e-ΔΕ) παρέχεται και από το άρθρο 30 της ισχύουσας οδηγίας 118/2008 και εφαρμόζεται χωρίς κανένα πρόβλημα από το 1993 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθ. Τ. 1940/03 Α.Υ.Ο.
  Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθεί στην παράγραφο 4 του άρθρου 114 του Ν. 2960/01 ένα εδάφιο με το ακόλουθο κείμενο:
  «Όταν τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας και προορίζονται για εφοδιασμό πλοίων με διατυπώσεις εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 269 και τις λοιπές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, δεν εφαρμόζεται το Ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο»
  Εάν αυτό δεν είναι δυνατό θα θέλαμε να συμπληρωθεί η παράγραφος 12 με εξουσιοδότηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να ρυθμίζει με απόφαση τις περιπτώσεις μη εφαρμογής του e-ΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 30 της Οδηγίας.»