Άρθρο 3 Εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα – Εδαφική εφαρμογή- Γενεσιουργό γεγονός επιβολής του φόρου – Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 2960/2001 (παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 2, παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 4, άρθρο 5 και παρ. 1 άρθρου 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

 

Στο άρθρο 54 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265): α) αντικαθίσταται ο τίτλος, β) η παρ. 1 τροποποιείται ως προς βα) την υποδιαίρεσή της σε περ. α΄ έως γ΄, ββ) την εξειδίκευση της εδαφικής εφαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γ) στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, η λέξη «εδάφος» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ένα από τα εδάφη», δ) η παρ. 4 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 6, στο πεδίο εφαρμογής για τα εισαγόμενα προϊόντα, προστίθενται τα προϊόντα της παρ. 3 του άρθρου 355 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 54 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 54
Εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα – Εδαφική εφαρμογή – Γενεσιουργό γεγονός επιβολής του φόρου
1. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπόκεινται τα προϊόντα του άρθρου 53, κατά:
α) την παραγωγή τους, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της εξόρυξής τους στο εσωτερικό της χώρας,
β) την εισαγωγή τους ή την παράτυπη είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας,
γ) την παραλαβή τους από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. στο εσωτερικό της χώρας.
2. Επί των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων του άρθρου 53 εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελωνειακής και συναφούς με τον παρόντα κώδικα νομοθεσίας.
3. Οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις ενωσιακές τελωνειακές διατάξεις για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία κατά την είσοδο υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στο έδαφος της Ένωσης από ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στην παρ. 5. Οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις ενωσιακές τελωνειακές διατάξεις για την έξοδο εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία κατά την έξοδο υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από το έδαφος της Ένωσης προς ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στην παρ. 5.
4. Τα άρθρα 57 έως 65, 112 έως 117 και 119 δεν εφαρμόζονται σε υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, όπως ορίζονται στο σημείο 24 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) (L 269).
5. Θεωρούνται ως προϊόντα εισαγόμενα στο εσωτερικό της χώρας, τα προϊόντα που προέρχονται από τα ακόλουθα εδάφη, τα οποία αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης:
α) Κανάριοι Νήσοι,
β) Τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 349 και στην παρ. 1 του άρθρου 355 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) Νήσοι Άαλαντ,
δ) Αγγλονορμανδικές Νήσοι,
Οι περ.α΄ και β΄ παύουν να ισχύουν από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση σχετικής δήλωσης της Ισπανίας ή της Γαλλίας αντίστοιχα, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή.
6. Θεωρούνται επίσης ως προϊόντα εισαγόμενα στο εσωτερικό της χώρας, τα προϊόντα που προέρχονται από τα εδάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 355 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και από τα ακόλουθα εδάφη, τα οποία δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης:
α) Νήσος Ελιγολάνδη,
β) Έδαφος του Μπίζινγκεν,
γ) Θέουτα,
δ) Μελίλια,
ε) Λιβίνιο,
στ) το Γιβραλτάρ.
7. Για την εφαρμογή του τρίτου μέρους, η διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από ή προς:
α) το Πριγκιπάτο του Μονακό, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς τη Γαλλία,
β) τον Άγιο Μαρίνο, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Ιταλία,
γ) τις περιοχές κυρίαρχων βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Κύπρο,
δ) τη Nήσο του Μαν, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο,
ε) το Jungholz και το Mittelberg (Kleines Walsertal), αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς τη Γερμανία.».

  • 3 Ιουνίου 2022, 11:03 | Γεώργιος Βήτος

    Η περίπτωση δ) της παραγράφου 5 και η περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 55 πρέπει να διαγραφούν.

    Οι Αγγλονορμανδικές νήσοι μετά την οριστική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου την 1/1/2021 δεν αποτελούν πλέον μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τρίτη χώρα μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο.

    Η νήσος Μαν έχει εξέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1/1/2021.