Άρθρο 03: Συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης

1. Η αίτηση αναγνώρισης υποβάλλεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με:
α) Tα αποδεικνύοντα τη συνδρομή των αναφερόμενων στο άρθρο 1 προϋποθέσεων στοιχεία και ιδίως το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
β) Tοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, στο οποίο να αποτυπώνεται η επίδικη εδαφική έκταση, με εντοπισμό στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και με προσαρτημένο πίνακα συντεταγμένων των ορίων αυτής, συνοδευόμενο με έκθεση εφαρμογής επί του επιδίκου των επικαλούμενων τίτλων ιδιοκτησίας από τοπογράφο μηχανικό οριζόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και, στην περίπτωση που ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 2, επιλέξει το εδαφικό αντάλλαγμα, και το προτεινόμενο από τον αιτούντα προς μεταβίβαση ως εδαφικό αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο διαιρετό τμήμα της εν λόγω έκτασης
γ) Έκθεση Εκτιμητή, από τον Κατάλογο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με:
αα) Την πραγματική αξία της όλης επίδικης εδαφικής έκτασης, η οποία δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας και
ββ) Την πραγματική αξία του προτεινόμενου από τον αιτούντα προς μεταβίβαση ως εδαφικό αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο διαιρετού τμήματος της εν λόγω έκτασης, στην περίπτωση που ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 2 επιλέγει το εδαφικό αντάλλαγμα ή το ύψος του καταβλητέου ως χρηματικό αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 2 επιλέγει το χρηματικό αντάλλαγμα.
δ) πιστοποιητικό βαρών και περί μη διεκδικήσεως. Σε περίπτωση ύπαρξης βάρους ή διεκδίκησης, όταν ο αιτών έχει επιλέξει το εδαφικό αντάλλαγμα, έγγραφη συναίνεση του εμπράγματου δανειστή για αποδοχή του περιορισμού της εμπράγματης εξασφάλισης της απαίτησής του στο ακίνητο που θα περιέλθει στον αιτούντα.

2. Το αρμόδιο τμήμα του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 3086/2002 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από έλεγχο των υποβαλλομένων στοιχείων, γνωμοδοτεί, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου, αποκλειστικά και μόνο επί της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 και του παρόντος άρθρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν κατά περίπτωση συναρμοδίου υπουργού, καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις, παράμετροι και, κριτήρια σχετικά με την υποβολή, την αναζήτηση ή το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 • 2 Μαΐου 2014, 10:33 | Ναυτικός Όμιλος Γαλησσά Σύρου

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΗΣΣΑ ΣΥΡΟΥ, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

  Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για την δυνατότητα μεταβίβασης εκτάσεων του δημοσίου σε κατέχοντες ακίνητα αυτού.

  Στην παραλιακή ζώνη του Γαλησσά Σύρου, υπάρχουν ιδιοκτησίες ιδιωτών, οι οποίες κατέχονται με νόμιμους τίτλους, που ανάγονται μέχρι του 1880 τουλάχιστον. Με την υπ’αριθμόν 1984/17.12.1993 απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ 788Δ’/3.8.1994), χαράχθηκε η γραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στον Γαλησσά και συμπεριλήφθηκε ένα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 27 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, η οποία σημειωτέον έχει πολύ μεγάλο και ασυνήθιστο πλάτος και ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΗΜΑ ΑΝΗΚΟΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι η άνω χαραχθείσα ζώνη του παλαιού αιγιαλού καταλαμβάνει πολλές ιδιοκτησίες, που όπως προαναφέρθηκε, οι κάτοχοι τους διαθέτουν παλαιότατους τίτλους και εκτός αυτού τις κατέχουν συνεχώς και αδιαλείπτως ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, χωρίς ποτέ να έχουν αποξενωθεί από αυτές, από τότε που τις απέκτησαν.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, πάνω στις ιδιοκτησίες αυτές υπάρχουν και λειτουργούν επιχειρήσεις, για την δημιουργία των οποίων έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, έχουν πληρωθεί φόροι, έχουν εκδοθεί άδειες λειτουργίας, οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα.
  Για την δημιουργία και την ύπαρξη των επιχειρήσεων αυτών έχουν επενδυθεί κόποι και αγώνες ολόκληρων γενεών, δεδομένου ότι οι τωρινοί ιδιοκτήτες έχουν διαδεχθεί τους δικαιοπαρόχους τους, οι οποίοι με τα ίδια προσόντα τις κατέχουν και τις νέμονται συνεχώς για σειρά ετών.
  Η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών έχει ενισχύσει την τόσον την οικονομική ζωή της Σύρου, γιατί σ’αυτές δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι, όσον και της χώρας γενικότερα, γιατί οι ιδιοκτήτες τους φορολογούνται, αποδίδουν ΦΠΑ και γενικά συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
  Με την αριθμόν 234/2013 (ΦΕΚ 1020 Β/25.4.2013) απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε από το ελληνικό δημόσιο προς το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., η άνω έκταση των 27.992 τμ. στον Γαλησσά, χωρίς να ληφθεί καμία πρόνοια και πρόβλεψη για τις άνω ιδιοκτησίες και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν επ’αυτών.
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ’αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που κατέχουν τίτλους και αποδεδειγμένα κατέχουν τις ιδιοκτησίες τους μέχρι και σήμερα, να προβούν σε αγορά τους από το ελληνικό δημόσιο ή άλλως πώς να ελλείψει η αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.
  Όμως η μεταβίβαση της άνω εκτάσεως των 27 στρεμμάτων στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ΜΑΣ ΣΤΕΡΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, αφού δεν καλυπτόμαστε από τις διατάξεις του άνω νομοσχεδίου, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΙΛΕΊ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΉΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΗΜΌΣΙΟ.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ ΑΚΟΜΗ, ότι εμείς ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ, αλλά ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, που αγοράσαμε τις ιδιοκτησίες μας ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, επενεδύσαμε πάνω σ’αυτές τους κόπους ολόκληρων ζωών και ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ μας δημόσιο κτήμα, το οποίο μάλιστα μεταβιβάστηκε στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ μας ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.
  ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,
  Θα πρέπει να ληφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση, ΩΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, να επεκταθούν και στην περίπτωση μας, δηλαδή σε ακίνητα που έχει μεταβιβάσει το ελληνικό δημόσιο, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ, ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΑΝΩ Σ’ΑΥΤΑ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε εμάς να προασπίσομε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα μας και να τύχομε των ευεργετημάτων της χρηστής διοίκησης και όχι να αντιμετωπίζομε το σκληρότερο πρόσωπο αυτής, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΑΣ, εν αγνοία μας, χωρίς την θέληση μας και παρά τα νόμιμα δικαιώματα μας.

 • 23 Απριλίου 2014, 12:02 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ, ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΦΗΡΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ.