Άρθρο 39: Σχέσεις με τρίτους

Οι τρίτοι αποκτούν δικαιώματα και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις μόνο έναντι του εμφανούς εταίρου.

  • 25 Φεβρουαρίου 2012, 18:46 | Παναγιώτης Δημόπουλος

    Επομένως οι καλόπιστοι τρίτοι, δεν προστατεύονται από τον αφανή εταίρο, όταν ο τελευταίος με υπαιτιότητά του προκαλέσει ζημία σ’ αυτούς. Εφόσον επιμείνουμε στη θεσμική ύπαρξη της αφανούς εταιρείας, εκτιμώ ότι ο αφανης εταίρος θα πρέπει να ευθύνεται έναντι τρίτων, ιδιαίτερα των καλόπιστων, στο ακέραιο και εις ολόλκληρον.